Rachunek produktu narodowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek produktu narodowego - wykład - strona 1 Rachunek produktu narodowego - wykład - strona 2 Rachunek produktu narodowego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Rachunek produktu narodowego.
System rachunków narodowych
System rachunków narodowych to zbiór wzajemnie powiązanych rachunków makroekonomicznych pozwalających na uzyskanie spójnych danych o produkcji i dochodach.
Zestawiane są:
·Rachunki bieżące,
·Rachunki akumulacji,
·Bilanse.
Metodologia obliczania dochodu narodowego
_ MPS (Material Product System), czyli system produkcji materialnej, stosowany w krajach o gospodarce centralnie administrowanej
_ SNA (System of National Account), czyli system rachunkowości społecznej, wykorzystywany w krajach o gospodarce rynkowej
Metodologia MPS
W MPS pojawia się rozróżnienie pracy produkcyjnej (przyczyniającej się do wzrostu dochodu narodowego) i nieprodukcyjnej (nie tworzącej dochodu).
Wg. MPS dochód narodowy to suma produkcji czystej (wartości danej, nowowytworzonej) wypracowanej przez przedsiębiorstwa sfery materialnej w ciągu roku.
System rachunków narodowych (SNA)
Każda praca za którą ktoś płaci powinna być traktowana jako zwiększająca produkt narodowy.
Wartość globalna - suma wszystkich towarów i usług wytworzonych w całej gospodarce narodowej, niezależnie od tego, czy te produkty podlegają dalszemu przetworzeniu czy nie.
Zużycie pośrednie obejmuje towary i usługi (krajowe i z importu) zużyte w badanym okresie na cele bieżącej działalności gospodarczej.
System rachunków narodowych
Produkt krajowy brutto - suma wartości dodanej brutto wszystkich działów gospodarki narodowej w granicach administracyjnych danego kraju.
Wartość dodaną brutto = różnica wartości globalną towarów i usług i zużycia pośredniego.
PKB a PNB
Produkt Narodowy Brutto to produkt wytworzony przez obywateli danego kraju, niezależnie gdzie zamieszkują.
PNB = PKB + dochody netto z własności za granicą
Dochody netto z własności za granicą to różnica wytworzonych przez Polaków dochodów transferowanych z zagranicy i dochodów obcych obywateli zamieszkałych w Polsce.
Podejścia przy obliczaniu PKB
- podejście wydatkowe PKB to suma wydatków finalnych dokonanych przez wszystkie podmioty gospodarcze
- podejście dochodowe PKB to suma dochodów osiągniętych przez wszystkie podmioty gospodarcze
- podejście produktowe PKB to suma wartości wszystkich dóbr finalnych wytworzonych w gospodarce.
Schemat obliczania PKB i jego kategorii wg podejścia wydatkowego
Dla gospodarki otwartej
PKB = Konsumpcja indywidualna + Inwestycje prywatne brutto + Wydatki pa

(…)

… na:
- nakłady na tworzenia majątku trwałego,
- przyrost rzeczowych środków obrotowych.
Saldo bilansu handlowego i sumy niezbilansowane
Wady PKB jako miary dobrobytu:
- zagregowany PKB nie uwzględnia zmian w podziale dochodów,
- rachunek PKB pomija wiele dóbr nie będących przedmiotem obrotu rynkowego, transakcje nielegalne w szarej strefie, wartości dóbr i usług wytworzonych na własny użytek w gospodarstwach domowych,
- PKB może rosnąć tylko w wyniku wzrostu produkcji dóbr np. wojskowych, przy jednoczesnym spadku dóbr konsumpcyjnych,
- wzrost PKB może wiązać się z pojawieniem się efektów zewnętrznych np. zanieczyszczenie środowiska,
- PKB nie uwzględnia wartości czasu wolnego.

… z własności za granicą = PNBcw
PNBcw- Amortyzacja = PNNcw = DN
DN - zyski nie rozdzielone przedsiębiorstw - składki na ubezpieczenie społeczne + płatności transferowe + dochody z odsetek + dywidendy wypłacone osobom fizycznym = Dochód osobisty ludności
DOL - podatki od dochodów osobistych = Rozporządzalny dochód osobisty ludnośc
Schemat obliczania PKB i jego kategorii wg podejścia produktowego
PKB…
… - import)
AD = C + I +G + X
gdzie: AD - popyt zagregowany, C - konsumpcja indywidualna, I - inwestycje prywatne brutto, G - wydatki państwa na dobra i usługi, X - nadwyżka eksportowa
Schemat obliczania PKB i jego kategorii wg podejścia wydatkowego
PKB obliczony podejściem wydatkowym jest wyrażony w cenach rynkowych.
PKBcr+ Dochody netto z własności za granicą = PNBcr
PNBcr - podatki pośrednie = PNBcw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz