Rachunek kosztów wykłady - system informacyjny rachunkowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3416
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów wykłady - system informacyjny rachunkowości - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 26 stron, zawiera zadania z rozwiązaniami i porusza zagadnienia takie jak: rachunek kosztów, system informacyjny rachunkowości, koszty aktywowane, podział kosztów, zakres rachunku kosztów, cena ewidencyjna, koszt rzeczywisty, nakłady, wydatki, koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, koszty zmienne proporcjonalnie, koszty zmienne progresywne, koszty zmienne degresywnie, koszty skokowo stałe, koszty stałe, koszty użyteczne, koszty nieużyteczne, kalkulacja kosztów, pełny rachunek kosztów rzeczywistych. Ponadto, dokument porusza zagadnienia takie jak: koszty produkcji pomocniczej, koszty produkcji podstawowej, produkcja podstawowa, produkcja pomocnicza, produkcja pomocnicza, pełne koszty wydziału, procedury rozliczania kosztów, koszty wydziałowe, metoda rzeczywistego kosztu wytworzenia, metoda kosztu planowanego, rozliczenie kosztów produkcji pomocniczej, metoda kosztów planowanych, metoda rzeczywistego kosztu umorzenia, metoda umownego kosztu wytworzenia, metoda bezpośrednia, remanent końcowy, koszty wydziałowe.

WYKŁAD I 05.03.2006
Rachunek kosztów - istota, zakres, miejsce w systemie informacyjnym rachunkowości
Rachunek kosztów jest elementem systemu informacyjnego rachunkowości.
Rachunkowość - to system identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych w celu umożliwienia rozsądnego osądu i podjęcia decyzji przez użytkowników tej informacji.
Użytkownicy
Zewnętrzni Wewnętrzni
Poza podmiotem kadra kierownicza danego
generującym informacje przedsiębiorstwa (np. potencjalni akcjonariusze, bank, US, pracownicy, kontrahenci)
System informacyjny rachunkowości dzielimy na dwie części:
rachunkowość finansowa
rachunkowość zarządcza - ma na celu m.in. podejmowanie decyzji w krótkim i długim okresie, zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie.
Częścią wspólną rachunkowości finansowej i zarządczej jest rachunek kosztów.
Rachunek kosztów polega na gromadzeniu kosztów w celu wyceny zapasów i pomiaru wyniku finansowego w sposób jakiego wymaga rachunkowość finansowa, a także wspomaga procedury zarządzania podmiotem ( krótko i długotrwałe)
Bardzo ważną zasadą w rachunku kosztów jest zasada współmierności (czasowa i merytoryczna): koszty i przychody muszą dotyczyć tej samej ilości sprzedanych produktów.
(Stosujemy tutaj rozliczenia międzyokresowe kosztów RMK i przychody przyszłych okresów PPO)
Koszty aktywowane - wiążą się z realizacją wytworzonego produktu (np. ponieśliśmy koszty dotyczące wytworzenia danej produkcji, jednak w danym okresie nic nie sprzedaliśmy. W takim przypadku nie oznacza to, że nasz wynik finansowy jest ujemny - jest on zerowy)
Koszty dzielimy na:
koszty dotyczące produkcji sprzedanej
koszty dotyczące produkcji wytworzonej, ale nie sprzedanej (zapasy)
WYKŁAD II 19.03.2006
Zakres rachunku kosztów:
Składa się z 4 części:
Planowanie kosztów (okres roczny - budżetowanie kosztów)
Ewidencja i transformacja kosztów:
zapisać koszty
scharakteryzować koszty - ile dotyczy wyrobów gotowych, a ile dotyczy produkcji niezakończonej
Badanie i ocena poziomu kosztów
Kontrola kosztów
Cena ewidencyjna (koszt planowany) +/- odchylenia od cen ewidencyjnych = koszt rzeczywisty
Koszty w przepisach ustawy o rachunkowości to uprawdopodobnione zmniejszenie korzyści ekonomicznych w okresie sprawozdawczym o wiarygodnie określonej wartości w formie zmniejszenia wartości aktywów lub zwiększenia zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia poziomu kapitału własnego w inny sposób niż wycofanie wkładów przez właścicieli.


(…)


produkcja w toku (niezakończona)
Struktura kosztu wytworzenia produktu
Koszty produkcji
Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie
Koszty zmienne koszty stałe
Koszt wytworzenia koszty użyteczne koszty puste
produktu
WF
Kalkulacja kosztów - ogół procedur obliczeniowych zmierzających do ustalenia kwoty kosztów przypadających na przedmiot kalkulacji.
Rodzaje kalkulacji:
Wstępna kalkulacja (przed rozpoczęciem…
…,- : 4860 t/km = 3,4453)
2. Rozliczenie kosztów wydziału
remontowego
(1.300,- : 1710 rob/h = 0,7602) 16.744,-
- 16.744,-
1.300,-
-
- 1.300,-
5.994,77
729,82
413,43
22,81
10.335,80
547,37
Koszty po rozliczeniu produkcji
pomocniczej
-
-
6.724,59
436,24
10.883,17
Ewidencja
WYKŁAD VI 21.05.2006
Rozliczenie kosztów produkcji podstawowej
Remanent końcowy - produkcja nie zakończona (produkcja w toku)
Koszty…
… jednostki w 100% to liczymy koszty puste i odnosimy je do segmentu koszty pozostałej działalności operacyjnej
Po poznaniu wartości Dt konta kosztów produkcji dokonujemy wyceny Wg i Rk w wartościach rzeczywistych.
Wyceny Rk dokonujemy zawsze, ale księgujemy dopiero na koniec roku.
Koszty produkcji Wyroby gotowe
Kbo wycena w koszcie rzeczywistym
Kpz
Kpnz
Produkcja w toku
wycena w koszcie rzeczywistym…
…:
Metody podziałowe:
kalkulacja podziałowa prosta
kalkulacja podziałowa ze współczynnikami
Metody doliczeniowe:
kalkulacja zleceniowa
kalkulacja asortymentowa
Metody fazowe:
półfabrykatowa
bezpółfabrykatowa
Zastosowanie poszczególnych metod wiąże się z technologią wytwarzanych produktów
Produkcja jednofazowa: metody podziałowe i doliczeniowe
Produkcja wielofazowa: metody fazowe
Kalkulacja podziałowa

obciążają poszczególnych odbiorców świadczeń.
Rozliczenie kosztów produkcji pomocniczej
Przykład 1.
W Spółce „WESTA” występują dwa wydziały produkcji pomocniczej: kotłownia oraz wydział transportowy. W bieżącym okresie wydziały te świadczyły usługi odpowiednio:
Kotłownia ogrzewała pomieszczenia o powierzchni:
transport 150 m2 wydział produkcji podstawowej 2.250 m2 administracja 1.200 m2 Razem 3.600 m2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz