Rachunek kosztów wykłady - Cele decyzyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 812
Wyświetleń: 6048
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów wykłady - Cele decyzyjne - strona 1

Fragment notatki:

Ma objętość 8 stron, z czego na każdej stronie znajdują się 4 slajdy. Całość zapisana w formacie pdf. Notatka zawiera klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych oraz kryteria klasyfikacyjne i ewidencyjne kosztów. Aby osiągnąć cel należy je tak rozbudować, aby stały się podstawą do podejmowania decyzji w zakresie: ile powinniśmy wytworzyć produkt w przyszłym roku, jaką ustalić cenę na produkty i jak ona wpłynie na wielkość sprzedaży, czy przyjąć dodatkową ofertę na produkty czy ją odrzucić, który wyrób wyprodukować w przypadku ograniczonych, zdolności produkcyjnych wytwarzać dany półfabrykat czy kupić go od dostawcy, ile należy zwiększyć sprzedaż, by osiągnąć dany poziom zysku, które z przedsięwzięć inwestycyjnych przyjąć do realizacji.

KLASYFIKACJA KOSZTÓW DLA CELÓW DECYZYJNYCH
Kryteria klasyfikacyjne  i ewidencyjne kosztów muszą zostać
tak rozbudowane aby stały się podstawą do podejmowania 
! Przy klasyfikowaniu kosztów dla 
decyzji w zakresie:
celów decyzyjnych bierze się pod 

ile powinniśmy wytworzyć produktów w przyszłym roku ?
uwagę zachowanie się kosztów 

jaką ustalić cenę na produkty i jak ona wpłynie na wielkość
sprzedaży ?
względem rozmiaru działalności firmy. 

czy przyjąć dodatkową ofertę na produkty czy ją odrzucić ?

który wyrób wyprodukować w przypadku ograniczonych 
zdolności produkcyjnych ?

wytwarzać dany półfabrykat czy kupić go od dostawcy ?
Zgodnie z tym kryterium dzieli się je 

ile należy zwiększyć sprzedaż, by osiągnąć dany poziom zysku ?
na koszty stałe i koszty zmienne.

które z przedsięwzięć inwestycyjnych przyjąć do realizacji ?
1
2
! Koszty zmienne są to te koszty, które zmieniają się
wraz ze zmianą wielkości produkcji. Są to koszty 
bezpośrednie, np. materiały i wynagrodzenia, oraz 
część kosztów pośrednich zależnych od rozmiarów Koszty sta
produkcji. Koszty zmienne w rółe są to koszty, które - niezależnie 
żnym stopniu zależą od 
wielkości produkcji. Rozróżnia się koszty zmienne:
od zmian wielkości produkcji - pozostają na 
jednakowym poziomie, reagując minimalnie 1. proporcjonalne, do których  zalicza  się koszty  rosnące  
(lub wcale) na zmiany wielkości produkcji w 
proporcjonalnie do wzrostu produkcji; przykładem  kosztów  
pewnych granicach. Koszty stałe kształtują
proporcjonalnych  są koszty płac bezpośrednich przy 
stosowaniu  prostego  akordowego  systemu  p
si
łac,  koszty  
ę w zależności od czasu, dlatego nazywane 
materiałów bezpośrednich, koszty energii technologicznej 
są kosztami okresu lub kosztami gotowości. 
służącej do napędu maszyn itp.,
Jako przykład kosztów stałych można 2. progresywne, są to koszty rosnące w większym stopniu niż
wymieni
wynika
ć koszty zarządu (wynagrodzenia 
łoby to ze wzrostu produkcji; do kosztów 
progresywnych można zaliczyć koszty płac bezpośrednich 
personelu kierowniczego i administracji), 
przy zastosowaniu akordu progresywnego,
czynsze dzierżawne, amortyzację środków 3. degresywne,  do    których    zalicza    się
koszty  rosnące  
trwałych
wolniej  od  wzrostu produkcji; przykładem  kosztów  
degresywnych  mogą być
koszty  użycia niektórych 
materiałów pomocniczych, koszty obsługi produkcji, itp.
3
15
6
Koszty stałe i koszty zmienne kształtują się na 
Obszar produkcji, w którym koszty kształtują 
określonym poziomie tylko dla pewnego zakresu 
się na tym samym poziomie, nazywany jest 

(…)

… całkowitych
Wyszczególnienie
Rozmiar
produkcji
Koszty
całkowite
Najwyższy poziom
działalności
120 szt.
13 700
Najniższy poziom
działalności
80 szt.
Metoda regresji polega na określaniu zależności pomiędzy
zmiennymi wyrażającymi wielkość produkcji i odpowiadające im
koszty. Najczęściej stosowaną metodą wyznaczania linii regresji
jest metoda najmniejszych kwadratów lub metoda krańcowych
odchyleń.
10 200
Przy metodzie najmniejszych kwadratów funkcja kosztów wynosi:
m
K = ∑ kzqi + Ks
i =1
gdzie
Zmiana kosztów całkowitych spowodowana została tylko
zmianą kosztów zmiennych.
Koszty zmienne na jednostkę obliczymy jako:
∆ kosztów całkowitych / ∆rozmiaru produkcji =
3 500/40 = 87,5 j.p./szt. kosztu zmiennego
Koszty stałe = koszty całkowite – koszty zmienne (dla
dowolnego okresu)
Dla lipca: 10 200 – (87,5 x 80 szt.) = 3 200 j.p
W wypadku stosowania metody krańcowych odchyleń koszty
zmienne i koszty stałe ustala się następująco:
kz =
qi yi − ( yi qi )
qi2 − (qi ) 2
Ks = yi − (kz ⋅ qi )
Rachunek kosztów pełnych
m
kz =
∑ (q − q )( y − y )
i =1
m
∑ (q − q )
2
i =1
Dla potrzeb rachunkowości finansowej w większości krajów
stosowany jest rachunek kosztów pełnych. Istota tego
rachunku polega na tym, że wszystkie koszty produkcyjne
obciążają produkt.
Oznaczenia symboli:
K – koszty całkowite
kz – jednostkowy koszt zmienny i-tego produktu
Ks – koszty stałe
qi – wielkość produkcji
W rachunku kosztów pełnych dokonuje się podziału kosztów
całkowitych podmiotu na koszty bezpośredni i pośrednie.
Kalkulacja wyrobu odbywa się na poziomie kosztów pełnych.
Koszt jednostkowy wyrobów odzwierciedla pełne zużycie
czynników produkcji jakie nastąpiło w związku z jego
wytworzeniem
yi – zmienna zależna dotycząca i-tego produktu
i = 1, ………, m – liczba produktów
16
4
Rachunek kosztów pełnych
Rachunek kosztów pełnych
W rachunku kosztów pełnych wszystkie koszty, które nie są w
sposób bezpośredni przypisane do wyrobu, traktowane są jako
koszty pośrednie.
Rachunek wyników przy zastosowaniu rachunku kosztów
pełnych:
Każda grupa kosztów pośrednich…
… kosztów zmiennych jest to taki system
rachunku kosztów, w którym produktom przypisuje
się tylko koszty zmienne wytwarzania. Koszty stałe
wytwarzania w rachunku kosztów zmiennych
traktowane są jako koszty okresu sprawozdawczego i
w całości obciążają wynik na sprzedaży. Produkty
finalne i produkcja niezakończona wyceniane są tylko
w kosztach zmiennych wytworzenia, a produkty
przeznaczone na sprzedaż…
…).
1.
2.Do takich kosztów zaliczamy opłaty za użytkowane
telefony (opłata stała - to abonament, opłata zmienna to ilość i czas trwania rozmów).
Kc = kzj x + Ks
koszty całkowite =
jednostkowe koszty zmienne x
wielkość produkcji + koszty stałe
księgowe
statystyczne
metoda dwóch punktów (wielkości ekstremalnych)
metoda wizualna
analiza regresji liniowej (najmniejszych kwadratów)
9
10
Metodą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz