Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji - omówienie  - strona 1 Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ INWESTYCJI
O realizacji inwestycji decyduje wiele czynników, np. społeczne, gospodarcze, ekologiczne,
polityczne.
Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji obejmuje porównanie korzyści
gospodarczych z nakładami.
Korzyści (efekty użytkowe wyrażone przyrostem produkcji, oszczędnościowe wyrażone
zmniejszonym zużyciem surowców, efekty ekologiczne dotyczące ochrony środowiska,
efekty społeczne wyrażone możliwością zatrudnienia).
REEI można przeprowadzić 2 metodami:
1a. Oparta na obliczeniu wskaźnika prostej stopy zysku(Ps)
1b. Okres zwrotu nakładu(n)
2a. Oparta na miarach zdyskontowanych
-metoda zaktualizowanej wartości netto(NPV)
-metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)
Wskaźniki niezdyskontowane:
1.Ps- prosta stopa zysku
gdzie:
Zn- roczny zysk netto
I-nakłady finansowe poniesione na realizację inwestycji
2. n- czas niezbędny do odzyskania poniesionych nakładów finansowych na realizację
inwestycji z nadwyżek finansowych uzyskanych z zysku netto i amortyzacji
n=
gdzie:
CFi- roczne nadwyżki finansowe osiągane w kolejnych latach liczone do momentu
zrównoważenia z nakładami
Metody zdyskontowane
Ocena efektywności inwestycji zgodnie z metodyką miar zdyskontowanych obejmuje
następujące czynności:
- oszacowanie całkowitych nakładów inwestycyjnych
-określenie źródeł finansowania nakładów
- określenie całkowitych kosztów produkcji i wpływów z działalności operacyjnej
-zdyskontowanie przepływów gotówkowych
-obliczenie NPV lub IRR
Istotą metod zdyskontowanych jest włączenie do rachunku wszystkich wpływów i wydatków
a nie tylko zysków, a więc wykorzystanie przepływów gotówkowych netto bądź nadwyżki
finansowej CF. CF wyznacza się jako sumę wyniku finansowego i amortyzacji zysku za dany
okres.
Metoda zaktualizowanej wartości netto – do obliczenia zaktualizowanej wartości przyszłych
wpływów i wydatków służy współczynnik dyskontujący zwany dyskontem At.
At=
gdzie:
r- stopa procentowa
t- kolejny rok okresu obliczeniowego(n)
At= gdzie:
Ps- procent składany, służy do obliczania wartości przyszłej ( Wp) po ,,n” latach
zainwestowanego kapitału I. Wartość przyszłą oblicza się ze wzoru: Wp= I * Ps
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz