inwestycje - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
inwestycje - omówienie - strona 1 inwestycje - omówienie - strona 2 inwestycje - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

INWESTYCJE- nakłady rzeczowe w formie środków płatniczych oraz nakłady osobowe w
formie wynagrodzeń mające na celu stworzenie nowych, powiększenie lub modernizację
istniejącego majątku trwałego przed..
Z praktycznego punktu widzenia przed. istotny jest podział na:
- finansowe(akcje, obligacje, lokaty);
-rzeczowe(rozwojowe, modernizacyjne, odtworzeniowe);
-niematerialne(licencje, wynalazki, patenty).
Przedsięwzięcie inwestycyjne- inwestycja realizowana w określonym celu, miejscu i czasie
obejmująca inwestycję podstawową z inwestycjami towarzyszącymi i wspólnymi.
Etap inwestycji- część zadania inwestycyjnego możliwa do zakończenia i uruchomienia
wcześniej od zadania inwestycyjnego.
Kryterium podjęcia decyzji inwestycyjnej:
- centralne- podejmowane przez Radę Ministrów lub Sejm
- zdecentralizowane
- podejmowane przez przed.
Ze względu na rodzaj ponoszonych nakładów:
roboty budowlano- montażowe;
zakup maszyn i urządzeń;
nakłady na poszukiwania;
nakłady na dokumentację.
Ze względu na kryterium odtworzeniowe:
odtworzeniowo- modernizacyjne;
rozwojowe istniejących;
rozwojowe- budowa nowych firm;
pozostałe
Ze względu na rolę i cel inwestycji:
Podstawowe, towarzyszące,
wspólne,
współzależne.
Ze względu na źródło finansowania inwestycji:
Z dotacji budżetu państwa,
z kredytu bankowego,
z zysku przed.,
z funduszu amort. przed.,
z dotacji budżetowych samorządu terytorialnego.
Inwestor-os. prawna, firma, org. związkowa lub os. fizyczna podejmująca działalność
inwestycyjną w wyniku której zapisują się jej powstały przyrost środków trwałych lub innych.
Proces inwestycyjny- czynności i działania zmierzające do zrealizowania inwestycji a wiec:
stworzenie nowych lub powiększenie istniejących środków trwałych.
Obejmują:
a)proces przygotowania inwestycji- obejmuje czynności i działania związane z określonym
zadaniem począwszy od momentu wydania decyzji ustalającej potrzebę i cel inwestycji aż do
momentu realizacji, obejmuje w szczególności: opracowanie dokumentacji projektowej,
pozyskanie terenu pod budowę, wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie pomiarów
b)realizacji inwestycji
Ekonomiczna efektywność inwestycji:
- porównanie korzyści gosp. z nakładami,
-korzyści gosp. mogą być:
1)efekty użytkowane wyrażone podjęciem nowej produkcji
2)efekty oszczędnościowe
3)efekty ekologiczne
Rachunek opłacalności inwestycji można przeprowadzić wykorzystując dyskontowe lub
niedyskontowe miary efektywności inwestycji .
Do miar niedyskontowych należą:
1)wsk. prostej stopy wzrostu: Ps=100*(Zn/I), Zn-roczny zysk netto I- nakłady finansowe
poniesione na realizację inwestycji
2)okres zwrotu nakładu- czas niezbędny do odzyskania poniesionych nakładów finansowych
na realizację inwestycji z nadwyżek finansowych (CASHFLOW) uzyskanych z zysku netto i
amortyzacji.
Do metod zdyskontowanych należą:
1)metoda zaktualizowanej wartości netto NPV.
Do obliczenia zaktualizowanej wartości przyszłych wpływów i wydatków służy współ.
dyskontujący będący odwrotnością procentu składowego r-stopa ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz