Planowanie nakładów kapitalowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie nakładów kapitalowych - strona 1 Planowanie nakładów kapitalowych - strona 2 Planowanie nakładów kapitalowych - strona 3

Fragment notatki:


Planowanie nakładów kapitałowych
Decyzje inwestycyjne o charakterze rzeczowym i kapitałowym Uzyskanie przez przedsiębiorstwo sukcesu w warunkach gospodarki rynkowej zależy w znacznym stopniu od trafnie podejmowanej działalności rozwojowej . Racjonalne inwestowanie generuje przyszłe zyski inwestora oraz możliwe korzyści finansowe zarówno o charakterze społecznym, jak i ogólnogospodarczym w sensie wpływów podatkowych do budżetu państwa i /lub do budżetów lokalnych, a także zwiększenia liczby zatrudnionych. Działalność ta polega na angażowaniu przez przedsiębiorstwo zasobów pieniężnych w celu uzyskania przyszłych korzyści , przy czym ogólnie biorąc można ją ująć w trzech zasadniczych grupach :
inwestycji rzeczowych , czyli realnych, realizowanych jako rozbudowa albo budowa nowych wydziałów, zakup i montaż maszyn produkcyjnych lub modernizacja linii technologicznych,
inwestycji finansowych, czyli kapitałowych w postaci udziału w spółkach emisyjnych i nieemisyjnych, zakupu obligacji bądź deponowania czasowo wolnych lokat w bankach w postaci lokat terminowych ,
inwestycji niematerialnych , w których kapitał pieniężny przekształcony jest na wartości majątkowe na czas nieokreślony. Będą to inwestycje np. w zakresie badań podstawowych, prace marketingowe, podejmowane w dziedzinie rozwoju lub reklamy, których wyniki trudno jest ocenić.
Nakłady rzeczowe ponoszone na powiększenie majątku trwałego inwestora polegają przede wszystkim na zakupie nowych urządzeń, środków transportu, rozbudowie istniejących bądź budowie nowych obiektów o różnym przeznaczeniu. W każdym jednak przypadku nakłady o charakterze inwestycyjnym stanowią dla inwestora znaczne obciążenie finansowe, przy czym wiążą się z określonym stopniem niepewności , czy zakładane efekty, które przedsiębiorstwo zamierza uzyskać, będą rzeczywiście osiągnięte w przyszłości. Jest to ryzyko rynkowe i finansowe wywoływane nie tylko zmianami koniunkturalnymi i działalnością gospodarczą podejmowaną przez konkurencyjne przedsiębiorstwa ale także z szerzej pojętym otoczeniem inwestora , czyli procesami inflacyjnymi oraz niestałością stosunków społecznych ekonomicznych i politycznych.
Rozpatrując cele podejmowanych przedsięwzięć można rozgraniczyć je na:
reinwestycje , czyli inwestycje odtworzeniowe polegające na zastąpieniu istniejących obiektów majątkowych przez nowe maszyny i urządzenia, bardziej wydajne i mniej kosztowne w eksploatacji,
inwestycje rozwojowe , zwiększające skalę dotychczasowej działalności inwestora, przy tym decyzje podejmowane w odniesieniu do tych inwestycji wymagają prowadzenia poszerzonej analizy zbytu i prognoz popytu z uwzględnieniem reakcji, jaką mogą podjąć konkurenci,
przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze strategicznym

(…)

…       the Investment).
Ustalając wskaźnik wartości zaktualizowanej netto według wzoru dla przykładu 18 uzyskuje się następujące wartości:
Współczynnik procentowy równy lub wyższy od jedności potwierdza, że przewidywane nadwyżki finansowe netto pozwolą na zwrot zaangażowanych kapitałów z uwzględnieniem zakładanego ich kosztu. 5. Szacowanie wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)
W podobny sposób jak metoda zaktualizowanej wartości netto, wewnętrzna stopa zwrotu (z ang. Internal Rate of Return - IRR) polega na zastosowaniu stopy dyskontowej przy której zaktualizowana wartość nakładów pieniężnych porównywana jest z zaktualizowaną wartością przepływów pieniężnych. Jest to stopa, przy której wartość zaktualizowana efektów jest równa zaktualizowanej wartości nakładów inwestycyjnych, a NPV = 0. Można założenie…
… sytuacji możnaby jeszcze zaakceptować stopę oprocentowania kapitału na poziomie 30 %, gdyż 32 % daje już wartość ujemną.
Formułę wartości, o których mowa można uwzględnić w interpolacji liniowej, przy której wzór dla określenia granicznej stopy dyskontowej przybiera postać:
gdzie:
IRR - wewnętrzna stopa zwrotu
NPV0 - NPV przy niższej stopie dyskontowej
NPV1 - NPV przy wyższej stopie dyskontowej
in0…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz