Pytania z odpowiedziami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1547
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z odpowiedziami - strona 1 Pytania z odpowiedziami - strona 2 Pytania z odpowiedziami - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO PRACY - TEST_1 1. Zapisowi w rejestrze handlowym podlega: a) prokura b) pełnomocnictwo c) obydwie formy d) ani prokura, ani pełnomocnictwo nie są wpisywane do rejestru handlowego 2. Czy do działalnosci charytatywnej moe być powołana: a) spółka z o.o. b) spółka akcyjna c) spółka cywilna d) spółka cicha 3. Odpowiadajacy do wysokosci sumy komandytowej to: a) komplementariusz b) komandytariusz c) wspólnicy w spółce komandytowej odpowiadają zawsze solidarnie swoim majatkiem niezalenie od roli jaką mają w spółce d) adna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 4. Spółka jawna posiada: a) zdolnosć upadłosciową b) zdolnosć upadłosciową lub wekslową c) zdolnosć upadłosciową lub układową d) zdolnosć układową 5. Prokurę moe ustanowic: a) sad rejonowy b) wspólnicy c) Rada Nadzorcza d) Zarzad 6. Zgodne z Kodeksem Handlowym wniosek do rejestru handlowego o rejestrację spółki zgłasza: a) dwóch członków Zarzadu b) jeden z członków Zarzadu c) jeden członek Zarzadu z prokurentem d) wszyscy członkowie Zarzadu łacznie 7. Dane spółek zawarte w rejestrze handlowym udostepniane sa: a) osobom trzecim za zgodą władz spółki b) tylko wspólnikom c) tylko członkom organów spółki d) kademu zainteresowanemu 8. Prokurę w spółce jawnej moe odwołac: a) kady ze wspólników b) kady ze wspólników majacy prawo prowadzenia spraw spółki c) Zarzad d) Wszyscy wspólnicy działajacy jednomyslnie 9. Wpisowi do ewidencji działalnosci gospodarczej nie podlegają : a) osoby fizyczne prowadzace działalnosć gospodarczą b) spółki cywilne c) spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią d) fundacje 10. Rozwiazanie spółki jawnej powoduja: a) przyczyny przewidziane w umowie spółki b) zgoda wszystkich wierzycieli c) ogłoszenie upadłosci spółki d) wyrok administracyjny 11. Likwidatorami w spółce jawnej mogą byc: a) wspólnicy spółki b) wspólnicy spółek kapitałowych c) osoby spoza grona wspólników spółki cywilnej d) osoby spoza grona wspólników

(…)

… za szkodę wyrzadzoną osobie trzeciej ponosi: a) pracodawca b) pracodawca, jesli szkoda została wyrzadzona z winy umyslnej pracownika c) pracodawca, jesli osoba trzecia doznała uszczerbku na zdrowiu d) solidarnie pracodawca z pracownikiem 24. Jednostronnymi czynnosciami prawnymi powodujacymi rozwiazanie stosunku pracy sa: a) porozumienie pracownika z pracodawcą b) wypowiedzenie umowy o pracę c) rozwiazanie…
…. Po pewnym czasie pracownik domaga się wynagrodzenia za okres przestoju. Czy roszczenie pracownika jest uzasadnione: a) tak b) nie 18. W okresie wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: a) tak b) nie 19. W doreczonym pracownikowi swiadectwie pracy zawarte zostały tresci przekraczajace dyspozycje normatywne, a ponadto podane…
…) stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika 22. Ochrona pierwszego stopnia przed wypowiedzeniem umowy o pracę obejmuje w szczególnosci nastepujace grupy pracowników a) posłowie, senatorzy w okresie kadencji b) radni w okresie kadencji c) członkowie rady nadzorczej w okresie kadencji d) członkowie rady nadzorczej w trakcie 1-go roku po zakonczeniu kadencji 23. Czy umowa o pracę…
…. W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas okreslony nastapiło z naruszeniem przepisów o wypowiedzenie umowy, to pracownikowi przysługuje: a) dodatek wyrównawczy b) odszkodowanie lub dodatek c) roszczenie o przywrócenie do pracy d) wynagrodzenie za pracę 17. Ochrona trwałosci stosunku pracy kobiety w okresie ciay i urlopu macierzynskiego przybiera postac: a) ochrony przed wypowiedzeniem…
… z upływem 3 miesiecy nieobecnosci pracownika z powodu tymczasowego aresztowania: a) tak b) nie 24. Pracownika, który dodatkowo poniósł szkodę wskutek nieotrzymania pracy z powodu nie wystawienia mu w terminie lub wydania niewłasciwego swiadectwa pracy moe wystapić z roszczeniem o zapłatę odszkodowania. Odpowiedzialnosć odszkodowawcza wchodzi w gre, gdy zgodnie z kodeksem pracy spełnione są nastepujace…
… fizyczna posiadajaca pracowniczą zdolnosć do czynnosci prawnych c) osoba prawna d) jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej 3. Zmiany do układu zbiorowego pracy wprowadza się w formie: a) aneksów w formie pisemnej b) protokołów dodatkowych c) klauzul w formie pisemnej d) zastrzeeń dodatkowych 4. Porozumienie zmieniajace jest: a) dwustronną czynnoscią prawną b) oswiadczeniem woli…
… wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia 13. Umowa o pracę wygasa: a) z chwila smierci pracodawcy b) w razie nie zgłoszenia powrotu do pracy po odbyciu zasadniczej słuby wojskowej c) w razie nie zgłoszenia powrotu do pracy po rozwiazaniu stosunku pracy z wyboru d) z upływem 3 miesiecy nieobecnosci pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania 14. W przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej…
… równie. warunki spłaty spadkobierców d) adna z powyszych odpowiedzi nie jest prawidłowa 12. Umowę o pracę z członkami zarzadu spółki akcyjnej / sp. z o.o. mona zawrzec: a) rada nadzorcza b) zgromadzenie akcjonariuszy / wspólników c) pełnomocnik ustanowiony uchwałą zgromadzenia wspólników 13. Obowiazek powtarzajacych się swiadczeń niepienienych: a) moe być przypisany do akcji na okaziciela b) moe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz