Pytania z egzaminu - Proces zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu - Proces zarządzania - strona 1 Pytania z egzaminu - Proces zarządzania - strona 2 Pytania z egzaminu - Proces zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Beata Andrzejczak
Logistyka Międzynarodowa
Pytania z zerówki 2012
I grupa
1.
Na czym polega proces zarządzania logistyką międzynarodową?
Zarządzanie logistyką międzynarodową polega na planowaniu wdrożeń, kontroli, produkcji, oraz dystrybucji towarów i
usług wzdłuż i wszerz międzynarodowych łańcuchów logistycznych między firmami na wszystkich kontynentach.
Następuje podział kompetencji między przedsiębiorstwami, ogniwami międzynarodowego łańcucha dostaw. Celem
zarządzania logistyką międzynarodową jest zatem uzyskanie przewagi konkurencyjnej w wyniku wzrostu efektywności
międzynarodowych systemów logistycznych. Na rozwój zarządzania logistyką międzynarodową największy wpływ miała
integracja i internacjonalizacja zachodząca na przełomie XX i XXI wieku. W zarządzaniu logistyką międzynarodową bardzo
ważne są dwa zadania:


2.
Jakie czynniki skłoniły firmy do szerszego spojrzenia na logistykę i przejścia z dystrybucji fizycznej na logistykę
zintegrowaną?

3.
Konieczność zastosowania w przedsiębiorstwie różnych systemów informatycznych , łączących ze sobą wszystkie
ogniwa łańcucha dostaw
Uwzględnienie w strategii firmy koncepcji integracji produktowej (opracowanie koncepcji produktu który ma być
przedmiotem przepływu w międzynarodowym łańcuchu dostaw
Przedsiębiorstwa zawsze szukają sposobu na zwiększenie swojej efektywności, a dla przedsiębiorstw
logistycznych przejście z dystrybucji fizycznej na logistykę zintegrowaną jest dobrym sposobem na osiągnięcie
tego celu
Wzrost kosztów obsługi transportowej spowodował, że tradycyjne metody dystrybucji stały się zbyt kosztowne,
a firmy zaczęły poszukiwać lepszych metod kontroli i minimalizacji kosztów
Szybki rozwój oferowanych produktów, wymusił na firmach przyjęcie założenia, że należy dostarczać
konsumentom dokładnie to czego chcą/potrzebują
Nowe technologie pozwoliły firmom na dostęp do większej ilości informacji, danych. Zastosowanie
odpowiednich technologii czy koncepcji wykorzystywanych w logistyce zintegrowanej pozwala na:
 Dokładną lokalizację klientów
 Dokładną lokalizację dostawców
 Dokładną ilość zamówienia
 Możliwość uzyskania informacji o lokalizacjach magazynów, centr dystrybucji itp.
 Możliwość uzyskania informacji o aktualnej licznie zapasów
 Dokładne oszacowanie kosztów transportu
Zachodzący obecnie proces globalizacji stworzył firmom wiele nowych możliwości np. sprzedaż czy zakup
towarów z różnych części świata.
Omów zalety i wady MRP?
Zalety
- poprawa planowania produkcji
- kontrola poszczególnych etapów produkcji
- kompleksowa sprawozdawczość
- redukcja kosztów magazynowania
- możliwość planowania krótkoterminowego
- lepsza obsługa klienta
- szybsza realizacja zamówień
- redukcja zapasów
Wady
- stosunkowo wysokie koszty wdrożenia
- konieczność kompletacji określonej bazy informacji
- MPS jest zbyt sztywnym narzędzie dla nowoczesnych
przedsiębiorstw
- działanie MRP jest często trudne do zrozumienia dla
mających się nim posługiwać ludzi
- brak rozwiązań zarządzania łańcuchem logistycznym
Dr. Beata Andrzejczak
Logistyka Międzynarodowa
Pytania z zerówki 2012
4.
Wyjaśnij pojęcie logika sieci?

W przeszłości – kwoty importowe oraz oszczędności kosztowe były głównymi bodźcami do przeroszenia produkcji za
granicę
Obecnie – logika sieci globalnych, poza cenami, chęć przenoszenia produkcji za granicę mogłaby wynikać z dążenia do
uzyskania dostępu do najlepszych na świecie zdolności, zwiększenia własnej odporności, przyśpieszenia procesów
produkcji czy omijania globalnych ograniczeń handlu i ustanawianiu standardów

II grupa
1.
Scharakteryzuj zależności w modelu orkiestracji?


Małe zależności – przykładem może być tutaj YouTube. Jest to portal tworzony przez jego użytkowników a mała siła
zależności wynika z faktu, że kontrola na YT nie jest zbyt restrykcyjna i dokładna.
Średnie zależności – przykładem może być Wikipedia, która podobnie jak YouTube jest tworzona przez jej użytkowników,
jednakże kontrola treści umieszczanych w Wikipedii jest znacznie bardziej dokładna i restrykcyjna.
Silne zależności - siecią o bardzo silnej sile zależności jest sieć logistyczna tworzona przez Li&Fung z Hongkongu.
2.
Logistyka w warunkach hiperkonkurencji?

Logistyka i jej rozwój w warunkach hiperkonkurencji ma szczególne znaczenie, ze względu na to, że pomaga w utrzymaniu
przewagi konkurencyjnej poprzez chociażby rozwój globalnych łańcuchów dostaw. Jednak aby tak się stało logistyka
powinna się dynamicznie rozwijać pod względem innowacyjnych rozwiązań logistycznych czy wdrażania najnowszych
technologii. Logistyka w międzynarodowej konkurencji przyczynia się przede wszystkim do:
 Skrócenia cyklu życia produktów
 Skoordynowania w skali globalnej strategii marketingowych, produkcyjnych, logistycznych
 Rozwoju BIZ
 Standaryzacji potrzeb klientów na całym świecie
Sprostanie wymogom konkurencji globalnej jest równoznaczne z inicjowaniem tak jak w krajach jak i w
przedsiębiorstwach, dynamicznych zmian w zakresie przedstawionych niżej czynników:
 Politycznych: znoszenie barier w handlu mn., polityka celna, tworzenie regionalnych porozumień gosp. 2)
 Rynkowych: powstawanie rynków globalnych, ujednolicenie potrzeb i oczekiwań klientów na całym świecie,
stosowanie nowych technologii komunikacyjnych, rozmieszczanie kluczowych źródeł dostaw i centr
dystrybucyjnych na wszystkich kontynentach z wykorzystaniem sieci logistycznej.
 Kosztowych: obniżenie kosztów jednostkowych dzięki stosowaniu ekonomii skali, lokowanie produkcji tam gdzie
jest najtaniej, globalizacja produktu
 Technicznych (największe znaczenie) – najnowsze rozwiązania techniczne w produkcji i transporcie, a także
nowoczesnym magazynowaniu, zastosowanie w całkowicie zautomatyzowanej produkcji, rozwój komunikacji
światowej w tym nawigacji satelitarnej, skracanie czasu obsługi klienta przez stosowanie zautomatyzowanych
magazynów wysokiego składowania oraz systemów transportu poziomego i pionowego
3.
Dlaczego firmy zwracają uwagę na cały łańcuch dostaw?
Firmy zwracają uwagę na cały łańcuch dostaw przede wszystkim dlatego, że:
 Zachodzenie procesu globalizacji doprowadziło do rozrastania się łańcuchów dostaw
 W związku z powstawaniem rozbudowanych systemów dystrybucji konieczna jest kontrola przepływu dóbr,
informacji czy środków finansowych w całym łańcuchu logistycznym
 Zawsze istnieje ryzyko, że jeżeli chociażby jeden z etapów łańcucha dostaw przestanie poprawnie funkcjonować
to będzie zagrożony cały łańcuch, dlatego też firma powinna dokładnie kontrolować całość
Dr. Beata Andrzejczak
Logistyka Międzynarodowa
Pytania z zerówki 2012


4.
Zarządzanie zapasami nie może być kontrolowanie tylko na jednym etapie łańcucha dostaw, ponieważ obrót
nimi odbywa się poprzez zgłaszanie zapotrzebowania od każdego poszczególnego ogniwa łańcucha dostaw
Na podstawie każdego ogniwa łańcucha dostaw określa się jego całkowity koszt funkcjonowania, dlatego też
przedsiębiorstwa powinny kontrolować koszty każdego ogniwa i redukować je tam gdzie jest taka możliwość
Koncepcja Just in Time to system zarządzania zapasami. Co oznacza powyższe stwierdzenie i czy się z nim zgadzasz?
Zarządzanie zapasami dotyczy przede wszystkim zrównoważenia wyboru pomiędzy dostępnością produktu, a poziomem
obsługi klienta. Istotą tego wyboru są koszty dostępności produktu. Głównym celem zarządzania zapasami jest
zapewnienie klientowi produktu we właściwym czasie i właściwej ilości. Chodzi zatem o to, aby stworzyć możliwość
zrealizowania zamówienia z bieżących zapasów.
Koncepcja Just in Time przede wszystkim kształtuje relacji przedsiębiorstwa z dostawcami, odbiorcami i pracownikami.
Sama koncepcja opiera się na dwóch podstawowych założeniach:
1.
Eliminacja tego co nie podnosi wartości towaru lub usługi z punktu widzenia ostatecznego klienta
2.
Dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystywania zasobów
Strategia ta stara się zmniejszyć koszt produkcji poprzez zredukowanie kosztów związanych z magazynem i powiązanymi
z nim kosztami. Koncepcja ta przede wszystkim pozwala na elastyczne reagowanie na zapotrzebowanie zgłaszane przez
kolejne ogniwa łańcucha dostaw. Ponadto koncepcja Just in Time zakłada, że uczestnicy całego łańcucha dostaw
powinni otrzymywać tylko to co aktualnie jest im potrzebne. Główną korzyścią związaną z JIT jest zredukowanie czasu
realizacji do minimum, co przynosi istotne oszczędności związane z redukcją zapasów. Każdy kolejny zapas zamawiany
jest dopiero w momencie osiągnięcia minimum magazynowego dzięki czemu przedsiębiorstwo może minimalizować
przestrzeń oraz koszty magazynowania. Bardzo ważne dla użytkowników tej koncepcji jest również możliwość
wypracowania długoterminowych relacji z dostawcami (koncepcja zakłada że umowy z dostawcami muszą mieć charakter
długoterminowy) z którymi dzieli się koszty i korzyści oraz z którymi tworzy się sieć kooperacyjną. Osiągnięcie tego jest
możliwe dzięki temu sprawnej wymianie informacji między wszystkimi podmiotami uczestniczącymi. Do głównych
korzyści Just in Time zaliczyć można zatem:
 Usprawnienie przepływów towarów
 Zwiększenie produktywności
 Minimalizacja miejsca magazynowego, redukcję zapasów
 Zmniejszenie możliwości przeterminowania zapasów
 Poprawa jakości produkcji
 Możliwość utrzymania długoterminowych relacji z dostawcami.
Zgodnie z powyższym koncepcję Just in Time można określić jako system zarządzania zapasami.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz