Pytania z bankowości 100 stron

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2772
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z bankowości 100 stron - strona 1 Pytania z bankowości 100 stron - strona 2 Pytania z bankowości 100 stron - strona 3

Fragment notatki:W niniejszej notatce spotkać można takie pojęcia jak: zmiany w systemie bankowym, ustawa prawo bankowe i ustawa o NBP, bank centralny, bank komercyjny, bankowy fundusz gwarancyjny, instytucje pośrednictwa finansowego. Dalej opisana została konkurencja banków w postaci organów: towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, towarzystwa leasingowe. Dalej plik opisuje instrumenty kształtowania podaży i popytu na pieniądz, w tym takie zagadnienia jak: rezerwy obowiązkowe, refinansowanie banków, stopa procentowa, operacje otwartego rynku. Kolejnymi pojęciami opisanymi w treści notatki są: polityka pieniężna, operacje warunkowego zakupu, REPO, operacje warunkowej sprzedaży, reverse REPO, operacje dewizowe typu swap. Później w dokumencie scharakteryzowane zostały różne rodzaje kredytów: kredyt refinansowy, redyskontowy, lombardowy oraz rynków: rynek pieniężny, kapitałowy, kredytowy, instrumentów pochodnych. Ponadto w notatce omówione zostały również takie zagadnienia jak: stopa procentowa, instrumenty rynku pieniężnego, bony skarbowe i pieniężne, lokata, międzybankowe depozyty, stopy bid i offer oraz krótkoterminowe papiery dłużne. Kolejnym omówionym tematem są instrumenty rynku kapitałowego, w tym: akcje, obligacje, świadectwa udziałowe i depozytowe, ADR, GDR, prawa poboru, listy zastawne. W dalszej części notatki mowa jest także o takich pojęciach jak: certyfikaty depozytowe, prywatyzacja, funkcjonowanie systemu bankowego, nadzór bankowy, depozyty a vista i terminowe. Oprócz tego w treści dokumentu spotkać się można z takimi zagadnieniami jak: rachunek pomocniczy, rachunek lokat terminowych i rachunki oszczędnościowe, konto osobiste, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, ROR. Dalej poruszona została tematyka: depozyty bieżące i terminowe, przebudowa polskiego systemu bankowego, prywatyzacja, funkcjonowanie systemu bankowego w Polsce, konkurencja międzybankowa oraz nadzór bankowy. Następnie poruszono sprawę dostosowania polskiego systemu bankowego do standardów Unii Europejskiej oraz rodzaje i formy działalności depozytowej banków. Ponadto w treści notatki można spotkać się jeszcze z terminami: operacje pośredniczące, rozliczenia pieniężne, polecenie przelewu i zapłaty,
czek, karty płatnicze oraz gwarancja bankowa. Później następuje szczegółowa analiza poszczególnych rachunków w tym: rachunki bieżące, pomocnicze, lokat terminowych, oszczędnościowe, czekowe, skonsolidowane, wspólne, walutowe, zastrzeżone, kredytowe, depozytowe, NOSTRO i LORO. Dalej mowa jest o krajowej izbie rozliczeniowe, systemie bankowych izb rozliczeniowych SYBIR i systemie elektronicznej izby rozliczeniowej ELIXIR.
Ponadto w notatce opisane zostały pojęcia: akredytywa dokumentowa, ryzyko kursowe, zamknięta pozycja walutowa, walutowa pozycja globalna, bony kasowe, certyfikaty depozytowe
kapitały, fundusze własne banku. Oprócz tego w pliku spotykamy się z analizą pojęcia kredyt i charakterystyce takich jego rodzajów jak: kredyt lombardowy, hipoteczny, dyskontowy, akceptacyjny, różnice między kredytem a pożyczką, wniosek kredytowy, dokumentacja kredytowa. Później poruszone został temat inwestycji, a dokładniej: ocena celowości, analiza finansowa, ocena opłacalności. Później omówiono takie pojęcia jak:
ogłoszenie upadłości, bankowe postępowanie ugodowe, upłynnienie zabezpieczenia, publiczna sprzedaż wierzytelności, egzekucja sądowa, postępowanie układowe, upadłość, zdolność kredytowa klienta. Opisano tu również wykorzystanie rynku kapit ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz