Pytania testowe z odpowiedziami z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe z odpowiedziami z egzaminu - strona 1

Fragment notatki:

Proszę nie sugerować się odpowiedziami.
Cykl życia produktu modnego charakteryzuje się brakiem fazy: nasycenia
Negocjacje handlowe to instrument strategii: dystrybucji.
Marchandising to marketing handlowy.
Postawa skorygowana o ograniczenia ekonomiczne, techniczne i społeczne nazywa się inhibitorem.
Cykl życia modelu produktu na rynku jest: równy cyklowi życia produktu na rynku.
Instrument promocji oddziałujący bezpośrednio na konsumenta to: reklama.
Domy dyskontowe to: wielkie hale sprzedażne poza centrum miasta otoczone parkingami, w których ceny są niższe niż w supermarketach, a warunkiem zakupu jest nabycie większej ilości towaru jednorazowo.
Najważniejsze znaczenie przy kształtowaniu strategii marketingowej mają decyzje związane z: wprowadzeniem nowego produktu.
Do strumieni przepływających w kanale rynku w obu kierunkach zalicza się: informację rynkową.
Za twórców pierwszej definicji marketingu uważa się uczonych: Butlera i Shawa.
Podstawą kształtowania strategii marketingowych są zjawiska: zewnętrzne w stosunku do firmy.
Macierz BCG przedstawia w jaki sposób mają się do siebie: udział w rynku, wzrost rynku oraz przepływ gotówki.
Najważniejszą funkcją opakowania jest: ochrona.
Promocja uzupełniająca polega na krótkotrwałych działaniach popierających sprzedaż lub zakup określonego produktu lub usługi.
Strategia agregacyjna opiera się na standaryzacji i masowości produkcji oraz unifikacji form i metod sprzedaży.
Przesłanką do formułowania celów marketingowych firmy jest: popyt.
Zachowanie nabywcy na rynku ukierunkowują :postawy.
Funkcje dodatkowe produktu decydują o: estetyce produktu.
Tradycyjny podział instytucjonalny rynku:
Strategia budowania odnosi się do: gwiazd i trudnych dzieci.
Podmiotowym punktem wyjścia w strategii marketingowej jest: konsument.
Marketing współczesny to inaczej: marketing dynamiczny.
Marketing - mix jest to: kompozycja elementów marketingu użytych równocześnie w celu oddziaływania na rynek.
konsumeryzm to ruch społeczny mający na celu ochronę interesów konsumenta.
Znak towarowy łączy w sobie pojęcia: nazwa handlowa i marka handlowa.
Wg definicji Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu z 1941 roku marketing to: działalność gospodarcza koncentrująca się na przepływie towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika.
Demarketing to działania względem otoczenia rynkowego realizowane w sytuacji niezaspokojenia efektywnego popytu, a zmierzające do obniżenia popytu najczęściej przy równoczesnym pobudzaniu podaży.


(…)

…, a zmierzające do obniżenia popytu najczęściej przy równoczesnym pobudzaniu podaży.
Najbardziej wymownym i naturalnym czynnikiem komunikacji niewerbalnej jest: spojrzenie.
Strategia selektywnej penetracji rynku polega na: strategii względnie wysokiej ceny na nowy produkt, przy równocześnie niskich nakładach na promocję.
Perymetr jest to przyrząd do badania: kąta widzenia ogłoszenia prasowego.
Czynności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz