Pytania testowe z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe z egzaminu - strona 1 Pytania testowe z egzaminu - strona 2 Pytania testowe z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA - TEST (Adam)
ZESTAW_2
Produkt Narodowy Netto (PNN), to:
PNB pomniejszony o amortyzację PNB nominalny skorygowany o skutki inflacji inaczej produkt krajowy brutto (PKB) Jeżeli deflator PNB dla danego rynku wynosi 90, to oznacza to, że:
PNB realny jest wyższy od nominalnego taka sytuacja jest niemożliwa inflacja wynosi 90% PKB różni się od PNB o wartość:
powiększoną o dochód netto z tytułu własności zagranicą PNN i dochód narodowy (DN), to wielkości:
różniące się wielkością wartości dodanej różniące się wielkością amortyzacji takie same Wartość dodana, to:
przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji: oblicza się ją przez odjęcie wartości dóbr wyprodukowanych w danym przedsiębiorstwie, sumy kosztów rzeczowych, nakładów czynników wytworzonych, zużytych do produkcji tych dóbr
Wartość dodana, to:
m.in. płace pracowników przedsiębiorstwa wartość zużytych półfabrykantów i surowców wartość produkcji pomniejszonej o amortyzację
Wskaźnik DEN (dobrobyt ekonomiczny - netto):
koryguje PNB przez odjęcie od niego „plag”, dodanie wartości dóbr i usług o charakterze nierynkowym oraz włączenie czasu wolnego. PNB rośnie szybciej niż DEN
Efekty działalności gospodarczej mierzymy:
wielkością deflatora wielkością przyrostu PNB w wyrażeniu realnym wielkością przyrostu w wyrażeniu nominalnym Akcyza jest:
podatkiem pośrednim podatkiem bezpośrednim rodzajem cła nakładanym na pewne grupy towarów Stopa bezrobocia wynosi obecnie: (dozwolona pomyłka + / - 2%)
Stagflacja, to:
ograniczenie produkcji w warunkach inflacji, wzrost bezrobocia, wzrost cen
Deflacja, to:
ograniczenie produkcji, wzrost bezrobocia, spadek cen Krzywa Phillipsa obrazuje:
że wyższej stopie inflacji towarzyszy niższa stopa bezrobocia i odwrotnie. Sugeruje to, że wybierać między wyższą inflacją a niższym bezrobociem i odwrotnie Istnienie „szarej strefy” powoduje:
rozbieżność między PNB a wartością faktycznie wytworzonych dóbr i usług obniża wielkość PNB per capita nie ma wpływu na wiarygodność PNB jako miernika dobrobytu

(…)

… będącym konsekwencją nadwyżki podaży nad efektywnym popytem Za jeden z głównych narzędzi walki z inflacją uważa się:
ograniczanie wzrostu produkcji podniesienie stopy procentowej od wkładów bankowych złagodzenie polityki podatkowej Do narzędzi walki z inflacją zaliczyć można:
obniżenie stopy redyskontowej wzrost stopy rezerw obowiązkowych w bankach złagodzenia polityki podatkowej Do narzędzi walki z inflacją zaliczyć można:
obniżenie stóp procentowych wzrost wydatków budżetowych, zwiększających globalny popyt podniesienie stopy redyskontowej Inflacja podażowa ma swoje źródła:
we wzroście kosztów produkcji na wskutek pogarszających się warunków wydobycia surowców lub złej jakości produkcji. Przyczyną inflacji może być również polityka przedsiębiorstwa, która polega na zwiększeniu zysków obciążających ceny Inflacja podażowa ma swoje źródła:
w nadmiernym wzroście podaży we wzroście kosztów produkcji (płac, podatków, ceł) w nadmiernych wydatkach budżetu państwa, m.in. na subsydiowanie nie rentownych przedsiębiorstw Do źródeł popytowych inflacji zaliczyć można:
wzrost globalnego popytu przy danej lub wolniej rosnącej podaży bezwzględnie trwałe przesunięcia w popycie uwarunkowane zmianami…
… deflacja stagflacja Przez zasoby sił roboczych rozumie się: ogół ludności w wieku produkcyjnym liczbę ludności w wieku produkcyjnym skorygowana przez współczynnik aktywności zawodowej
liczbę ludności zatrudnionej Zasoby sił roboczych, to pojęcie:
określające liczbę zatrudnionych nie jest równoznaczne z liczbą ludności w wieku produkcyjnym to ludność w wieku produkcyjnym minus liczba bezrobotnych…
…, przeciwdziałająca bezrobociu, obejmuje:
wypłaty zasiłków szkolenia, kursy zawodowe dla pracowników odprawy jednorazowe dla ludzi zwolnionych z pracy
Stopa bezrobocia, oznacza relację:
między liczbą bezrobotnych a wielkością zasobów siły roboczej między liczbą bezrobotnych a liczbą aktualnie zatrudnionych między liczbą bezrobotnych a liczbą ludności w wieku produkcyjnym Luka inflacyjna, oznacza:
stagnację…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz