egzamin z makro cz 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2863
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
egzamin z makro cz 2 - strona 1 egzamin z makro cz 2 - strona 2 egzamin z makro cz 2 - strona 3

Fragment notatki:


Pytania z makroekonomii 1. PKB jest niedokładnym wskaźnikiem dobrobytu społecznego, ponieważ:
nie zawiera amortyzacji
obejmuje dobra i usługi, będące przedmiotem transakcji rynkowych
nie uwzględnia zasiłków socjalnych
płace służby zdrowia i sfery budżetowej są finansowane z podatków
odpowiedź: a 2. Wykorzystując poniższe dane:
C = 2300
I = 700
K = 800
T = 800
N (odsetki od obligacji) = 100
Eksport = 300
Import = 100
B (transfery) = 100
Oblicz: PNB
eksport netto
oszczędności
3. Czy wielkość krańcowej skłonności do konsumpcji wystarczy, by obliczyć:
rzeczywisty poziom PN
mnożnik inwestycyjny
rozmiar inwestycji
nie wystarcza
odpowiedź: b 4. Gospodarka zamknięta, bez sektora państwowego, jest w stanie równowagi.
Przeciętna krańcowa skłonność do konsumpcji KSK = 0,87, a PN = 30 mld. Wskaż
właściwy poziom inwestycji, przedstaw sytuację graficznie. 3,0 mld
4,5 mld
5,0 mld
6,0 mld
7,5 mld
5. Tempo wzrostu gospodarczego wynosi -7,6%. Co to oznacza?
6. Jeżeli krańcowa skłonność do oszczędzania KSO = 0,2, dochód obniża się o 200,
to jest to wynikiem zmiany wydatków autonomicznych o: 40
80
100
120
150
Przedstaw tok rozumowania. Czy w przypadku wzrostu krajowej skłonności do importu wartość mnożnika:
wzrośnie
spadnie
nie zmieni się
odpowiedź: a, spada 7. Jeśli wartość zapasów w gospodarce wynosi 500 mld na koniec 1988r. oraz 520
mld na koniec 1989r., to inwestycje w zapasy wyniosły ............. mld. odpowiedź: 20 mld 8. Im większa jest płynność jakiegoś aktywu, tym większa jego zyskowność. TAK
NIE
odpowiedź: NIE 9. Wykorzystując model IS - LM przedstaw poniższe działania i scharakteryzuj ich
rezultaty:
opodatkowanie zmniejszyło się przeciętnie o 2%
zwiększeniu uległa stopa rezerw obowiązkowych 10. Które z następujących zdarzeń mogą spowodować przesunięcie krzywej Philipsa
w górę?
spadek naturalnej stopy bezrobocia
wzrost płac
przewidywany wzrost stopy bezrobocia
przewidywany wzrost stopy inflacji
wzrost podaży siły roboczej
odpowiedź: a, e

(…)

…. Przyjmując, że PNB w roku 1980 wyniósł 120 bln złotych, PNB w
1990 roku wyniósł 460 bln złotych, a indeks cen wzrósł w tym okresie ze 100 do
170 (?), oblicz:
dynamikę nominalnego PNB
dynamikę realnego PNB (według cen stałych z 1980r.) 31. Omów podstawowe zależności między inflacją a oszczędnościami, wykorzystując
przykład Polski. 32. Płynność aktywów finansowych to:
1

…. Które z niżej podanych zjawisk wywoła napływ kapitału zagranicznego?
wzrost deficytu budżetowego państwa
wzrost krajowej stopy procentowej
redukcja krajowego zasobu pieniądza
redukcja podatków
wszystkie wyżej wymienione zjawiska
odpowiedź: b,d
16. W systemie płynnych kursów walutowych skuteczna jest polityka fiskalna / monetarna
odpowiedź: monetarna
17. Dewaluacja nie zawsze prowadzi do poprawy bilansów…
… w dochodzie, polityka monetarna okazuje się w tym względzie nieefektywna
zarówno polityka monetarna, jak i fiskalna są efektywne w oddziaływaniu na poziom dochodu
wzrost krajowej podaży pieniądza zmusi rząd do sprzedaży jej części na międzynarodowym rynku walutowym, w celu utrzymania stałego kursu
wzrost wydatków rządowych spowoduje spadek eksportu i wzrost importu
26. W rezultacie rewaluacji zmniejsza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz