pytania otwarte na egzamin z zarządzania - Organizacja formalna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pytania otwarte na egzamin z zarządzania - Organizacja formalna - strona 1 pytania otwarte na egzamin z zarządzania - Organizacja formalna - strona 2 pytania otwarte na egzamin z zarządzania - Organizacja formalna - strona 3

Fragment notatki:

ZESTAW 01 1. Składowe organizacji na postulowanym poziomie formalizacji Org rzeczywistą - obejmuje funkcjonujące żywe elementy organizacji formalnej, nieform,
niesformalizowaną h i część org pozaformalnej
Org formalna - formalizowana - zestaw obowiązujących wzorców współdziałania ludzi, którego celem jest uzyskanie pożądanego poziomu sprawności organiz acyjnej instytucji. Wzorce te mają regulować miejsce, zakres działania, uprawnienia, odpowiedzialność i sposób postępowania ludzi organizacji
Org nieformal na - rzeczywiste zachowania ludzi i metody ich postępowania znacznie odbiegają od opracowanych wzorców. Są to przejawy odstępstw od zaprojekt org form
Org niesformalizowaną - obejmuje te cele, zadania, stosunki wewnątrz-organizacyjne i sposoby zachowań, które świadomie pozostawiono poza procesem for malizacji. Działania ludzi powinny być jednak zgodne, z ogólnie obowiązującymi normami prawa oraz zwyczajami
Org pozaformalna - pewna część cech organizacji, leży poza sferą jego bezpośredniego
oddziaływania, czyli poza sferą formalizacji. Obejmuje powiązania pomiędzy grupami lub
jednostkami, które zmierzają do swoich partykularnych celów. Stosunki, które występują między członkami org to np. miłość, przyjaźń, szacunek, sympatia, wspólne zainteresowania
Org nierz eczywista - obejmuje pewne elementy org formalnej (zakazy, nakazy, syst inf, które mogą istnieć tylko na papierze, a nie funkcjonują w rzeczywistej praktyce organizacyjnej
2. Przyczyny i skutki nie przestrzegania zasady zachowania drogi służbowej Więź służbowa - cechą jej jest uprawnienie zwierzchnika do decydowania lub współde cydowania o zakresie, rodzaju lub strukturze pracy podwładnego. Przełożony służbowy jest uprawniony do przydzielania zadań, które jego podwładni mają wykonać, a w razie konieczności może decydować także o sposobach i kolejności ich realizacji. Przełożony służbowy ma prawo do decydowania o stałym lub czasowym zwolnieniu, o wysokości wynagrodzenia za pracę. Ma charakter zależności jednokierunkowej
- Nieznajomość prawa - przepisy muszą dotrzeć do wszystkich; - Błędy w przepisach - sprzeczność między przepisami; - Nieracjonalność przepisów; - Konflikt interesów Skutki - niekorzystne dla firmy
3. Miejsce i zadania kontroli w działaniu zorganizowanym Organizacje posługują się procedurami kontrolnymi do upewnienia się, czy w zadowalającym stopniu osiągają one cele i czy sprawnie wykorzystują zasoby. Kontrolowanie- proces zmierzający do zapewnienia, by rzeczywiste działania były zgodne z planowanymi. Obejmuje 4 elementy: 1). Ustalanie norm efektywności; 2). Pomiar bieżącej efektywności; 3). Porównanie tej efektywności z normami przyjętymi; 4). W razie wykrycia odchyleń - podejmowanie działań korygujących

(…)

… od jej efektów
b). Strategiczne punkty kontroli - trzeba ją umie ścić tam, gdzie przyniesie najlepsze efekty (zasada Pareto; „rozwiązanie 20 % problemów daje 80 % efektów")
c). Wyraźne określenie celu kontroli - zależy od tego wybó r metod kontroli
d). odpowiedzialność za wyniki kontroli przed przełożonymi
e). zgodność kontroli z kulturą organizacji - kontrola powinna przebiegać w sposób przyjęty przez org…
… samorealizacji umieścił na najwyższym poziomie hierarchii. W dążeniu do pełni szczęścia człowiekowi potrzebna jest szansą rozwoju własnej osobowości i realizacji potencjalnych możliwości. Zaspokojenie tych potrzeb daje jednostce motywację wewnętrzną. Oznacza to, że praca staje się wartości samą w sobie, bez dodatkowych zewnętrznych nagród.
Człowiek rodzi się ze wszystkimi wyżej wymienionymi potrzebami, choć…

polityka finansowa, inwestycje, planowanie strategiczne, marketing strategiczny, polityka zakupów i sprzedaży, kadrowa (co do kierowników), płacowa.
2.Różnice między klasycznym i współczesnym pojmowaniem org. Geneza naukowej organizacji-
kierunek klasyczny przedmiotowe traktowanie człowieka w organizacji, podporządkowanie przez rozkazodawstwo, organizacja jako element statyczny, w której były ściśle…
…. Zalety indywidualnego podejmowania decyzji:
- szybkość; - niski koszt; - mają sens przy rutynowych, nieskomplikowanych problemach Wady:
- brak akceptacji podwładnych
Czynniki kształtujące strategię jednostki gospodarczej.
Otoczenie bliższe: instytucje, z którymi firma bezpośrednio się kontaktuje (dostawcy, odbiorcy, banki)
Otoczenie dalsze - makrootoczenie - całokszta f0łt warunków, w jakich funkcjonuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz