Pytania na kolokwium z prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na kolokwium z prawa - strona 1

Fragment notatki:

Pytania na kolokwium z prawa.
Administracja w ujęciu materialnym Władztwo administracyjne Jednostka lub grupa jednostek działająca jako organ państwa ma możność przeprowadzić swoje zarządzenia w drodze przymusu państwowego, w związku z tym należy stwierdzić, że organ państwa posiada władztwo
Administracja niewładcza Działa przy pomocy środków dostępnych osobom fizycznym(?)
Definicja prawa administracyjnego
Ustrojowe prawo administracyjne
Normy bezpośrednio dotyczące organizacji aparatu administracji publicznej (?)
Normy zewnętrzne i wew.
Stosunek administracyjno - prawny
jest stosunek pomiędzy państwem a działającym w jego imieniu podmiotami administracji publicznej a obywatelami i innymi podmiotami, oparty na normach prawa administarcyjnego.
Stosunek ten różni się od stosunku cywilno - prawnego tym, że administracja działa władczo, że może jednostronnie zadecydować o treści danego stosunku.
Oczywiście obywatel czy inny podmiot nie jest pozbawiony prawa zaskarżenia nakazów i zakazów administracji. Może skorzystać z przysługujących mu środków odwoławczych. Cechą charakterystyczną tego stosunku różniącą go od stosunku cywilno-prawnego jest nierównorzędność podmiotów tego stosunku. Możność decydowania o treści tego stosunku przez organ administracji.
Podmioty stosunku
Podmiotami stosunku są zawsze: organ upoważniony do żądania określonego zadania albo świadczenia, oraz podmiot do którego jest skierowany nakaz lub zakaz albo który żąda określonego zachowania się od organu admin
Stosunek administracyjny trwały
Związany z prawem osobistym, majątkowym, korzystaniem z zakładów użyteczności publicznej (?)
Akt deklaratoryjny - ustalający
stwierdza, że pewien stosunek prawny zaistniał. Akt taki podciąga dany stan faktyczny pod normy prawne w sposób wiążący, deklaru­je, a więc ustala w sposób wiążący, że w danej sytuacji wynikają z mocy ustawy dla adresata aktu określone uprawnienia bądź obowiązki. Akt deklaratoryjny sam takich obowiązków czy uprawnień nie tworzy; wynikają one z przepisów prawa.
Akt egzekucyjny Gdy jest czynnością prawną (?)
Akt administarcyjny
Aktem administracyjnym jest władcze działanie prawne organu admi­nistracji skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych. Podstawą aktu administracyjnego jest przepis prawny. Akt administra­cyjny musi pochodzić od organu uprawnionego do wydawania takich aktów, musi mieć podstawę prawną, a nadto musi spełniać inne warunki przewidzia­ne przez prawo, np. co do formy czy wydania po przeprowadzeniu prawem przepisanego postępowania.


(…)

… (?)
Wada istotna
Wzruszalność aktów, nieważność aktów (?)
Prawidłowość aktu
wydany przez odpowiedni organ
zgodnie z przepisami prawa formalnego
zgodnie z obowiązującym prawem materialnym
Negatywna def. adm.
Każda działalność państwa nie będąca działalnością ustawodawczą lub sądowniczą
Uczestnicy procesu budowlanego i organy nadzoru
Katastrofa budowlana
Wywłaszczenie nieruchomości
Organ prowadzący postępowanie wywłaszczeniowe w I instancji - Starosta, wywłaszczyć można tylko na cel publiczny na rzecz Skarbu Państwa
Normy ustalające
Prawo ustrojowe
nomy dotyczące organizacji aparatu (?)
Władztwo
Niewładztwo
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego *
Legalizacja samowoli budowlanej - niemożliwe
Porozumienie - niewładcze formy działania administracji
Definicja administracji
Czynności faktyczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz