Pytania na kolokwium 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na kolokwium 4 - strona 1 Pytania na kolokwium 4 - strona 2 Pytania na kolokwium 4 - strona 3

Fragment notatki:

Rogali_ska. Notatka składa się z 3 stron.
Zdefiniuj pojęcia sterowanie i kierowanie. Sterowanie, wg. Janusza Gościńskiego - wszelkie celowe oddziaływanie jednego systemu na inny w celu otrzymania takich zmian przebiegu procesu, lub w stanie sterowanego systemu w określonej chwili, które jest pożądane. To proces decyzyjny, który opiera się na informacji początkowej oraz roboczej, uzyskanej w trakcie procesu sterowania. Kierowanie, wg. Krzyżanowskiego - odziaływanie informacyjno-decyzyjne aparatu zarządzającego przekazywane kanałami informacyjnymi (które ukształtowały się przez reguły organizacyjne) do komórek sfery realnej. Powoduje to emitowanie przez te komórki oddziaływania materialno-energetycznego, co prowadzi do osiągania celów organizacji. Przedstaw definicje i istotę zarządzania we współczesnym świecie. Według B. Glińskiego zarządzanie to działalność kierownicza polegająca na ustalaniu celów i powodowania ich realizacji w organizacjach podległych zarządzającemu na podstawie własności środków produkcji lub dyspozycji nimi. Międzynarodowy Słownik Zarządzania: zarządzanie to skutecznie wykorzystywanie i koordynowanie zasobów takich jak: kapitał, urządzenia, materiały, praca dla osiągnięcia określonych celów.
Przedstaw rozwiniętą definicję organizacji w zapisie matematycznym. ORG = [G, KOr, Qme, APz, Sorg, Qid] | OT Na organizację składają się następujące człony: #cele G - rozumiane jako pożądane stany lub rezultaty przewidziane do osiągnięcia w określonym przedziale czasu
#komórki organizacyjne sfery realnej KOr - reprezentujące potencjał podsystemu wykonawczego, tj. zdolność transformacji zasileń w wyroby;
#transformacyjne oddziaływanie materialno-energetyczne Qme - emitowane przez komórki organizacyjne sfery realnej na przedmioty przepływające przez organizację lub znajdujące się w jej otoczeniu;
#aparat zarządzający APz - obejmujący człony kierownicze K nadbudowane wielopoziomowo nad sferą realną
#stosunki organizacyjne Sorg - określające reguły formowania i łączenia komórek, ich uporządkowania i współdziałania;
#kierownicze oddziaływanie informacyjno-decyzyjne Qid - aparatu zarządzającego na sferę realną, a także jego interakcje z otoczeniem organizacji. Między organizacją ORG i otoczeniem OT zachodzą liczne wzajemne relacje. Uzasadnij rosnącą rolę profesjonalnych menedżerów we współczesnym świecie. Obecnie powstaje coraz więcej wielkich korporacji, ogromnych spółek akcyjnych, firm ponadnarodowych, gdzie dyspozycja kapitałem przechodzi w ręce specjalistów o wysokich kwalifikacjach zajmujących się zawodowo zarządzaniem, czyli profesjonalnych menedżerów. Podejmują oni decyzje operacyjne decydujące o funkcjonowaniu operacji, ale też decyzje strategiczne, które determinują jej rozwój. Równorzędne miejsce obok kwalifikacji tych ludzi zajmują przywódcze cechy, ponieważ ich posiadanie pozwala na tworzenie klimatu dogodnego dla twórczej aktywności i przyciągania podległych im ludzi do realizacji innowacji, zmian, zapewniających przetrwanie, rozwój i sukces organizacji. Są one potrzebne szczególnie, gdy otoczenie organizacji staje się niestabilne i potrzebne są decyzje strategiczne podjęte bardzo szybko i z wyczuciem.

(…)

…. Jeżeli organizacja nie przynosi zysku, powinna zostać zreorganizowana i poddana działaniom naprawczym, w wyniku czego mogą nastąpić dwa efekty - bankructwo lub rentowność.
Na czym polega i do czego służy cybernetyczny model rozpatrywania przedsiębiorstwa jako „czarnej skrzynki”?
Według teorii tej przedsiębiorstwo jest transformującym T, przetwarzającym wartości wejściowe (Inputs) i wyjściowe (Outputs) - X, Y w czasie: Y = T(X,t). W tym ujęciu procesy transformacji (tj. formułowanie strategii i planów przedsiębiorstwa, procesy innowacyjne i produkcyjne, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość zarządcza) traktujemy pobieżnie, a swoją uwagę skupiamy wyłącznie na wielkościach we/wy. Ponieważ taka analiza nie wnika w proces zarządzania, to może być jedynie podstawą oceny przedsiębiorstwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz