Pytania na egzamin z chemii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin z chemii - strona 1 Pytania na egzamin z chemii - strona 2 Pytania na egzamin z chemii - strona 3

Fragment notatki:

Związki biogenne  – limitują rozwój życia, azot i fosfor. Pierwiastki niezbędne do życia – C, H, O Eutrofizacja  – jest zespół procesów fizycznych i chemicznych  wywołanych nadmierną ilością substancji biogennych w wodach  prowadzący w efekcie do zaniku życia w zbiorniku i do osadzenia  osadów dennych.  - gwałtowny rozwój organizmów roślinnych - ustępowanie roślinności zanurzonej z powodu pogarszających  się warunków świetlnych w strefie przybrzeżne  - po obumarciu glonów tworzy się osad - dochodzi do spłycenia zbiorników - powstają warunki beztlenowe - tworzą się toksyczne związki - deficyt tlenowy w całym zbiorniku - organizmy wymierają - martwy, toksyczny zbiornik  dezaminacja  - proces odrywania grup aminowych od cząsteczek  związków organicznych (np aminokwasów). W wyniku reakcji  powstaje ketokwas będący szkieletem węglowym oraz amoniak. Może zachodzić bez udziału tlenu.  NH 2 --- NH3 amonifikacja  – proces biochemiczny przetwarzania azotu organicznego  w związki amonowe. Może zachodzić bez udziału tlenu. N org --- NH3 nitrifikacja  - proces utleniania amoniaku do azotanów(III) prowadzony  przez bakterie nitryfikacyjne. Zachodzi z udziałem tlenu w oczyszczalniach.  Część cyklu azotowego w przyrodzie.  NH3 --- NO3 denitryfikacja  - proces redukcji azotanów do azotu i amoniaku. Część  cyklu azotowego w przyrodzie.  NO3 ---N2 OWO  – ogólny węgiel organiczny WWA  – wielopierścieniowy wodór aromatyczny EE  – ekstrakt eterowy EWCH  – ekstrat węglowo-chloroformowy azotyny  - Znajdujące się w glebie sole azotowe pobierane przez rośliny  i obracane na budowę cząsteczek białka, stanowiącego podstawowy element  ciała roślin i zwierząt. Powstają w wyniku utleniania amoniaku i jego związków  przez bakterie nitryfikacyjne. Są najlepiej rozpuszczalnymi związkami azotu. BZT 5   (Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu) - to umowny wskaźnik określający  biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, czyli ilość tlenu wymaganą do utlenienia związków  organicznych przez mikroorganizmy. Stopień zaniczyszczenia „ mg O 2  / dm³  „ 1-2  - nieznacznie zanieczyszczone 2-3  - podejrzenie o zanieczyszczenie                   3-5  - średnio zanieczyszczone 5   - zanieczyszczone ChZT (Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu)  - umowne pojęcie oznaczające ilość  tlenu (mg/dm³), pobranego z utleniaczy na utlenienie związków organicznych i niektórych  nieorganicznych (np. siarczanów, siarczków) na najwyższy stopień utlenienia.  Stosowane jako miara zanieczyszczeń w wodzie i ściekach . Jest miernikiem ilości 

(…)

…, w wyniku której związki chemiczne o małej masie cząsteczkowej
zwane monomerami reagują same z sobą, aż do wyczerpania wolnych grup funkcyjnych,
w wyniku czego powstają cząsteczki o wielokrotnie większej masie cząsteczkowej od
substratów, tworząc polimer.
Wskaźniki: określają ilość i rodzaje zawartych w
wodzie zanieczyszczeń.
► fizyczne:
- Temperetura: wraz ze wzrostem zmniejsza się
poziom tlenu
- Zapach…
….
Im więcej promieniowania przejdzie tym bardziej
przezroczyste, Im mniej rozproszonego promieniowania
tym bardziej przezroczyste.
- Barwa: jednostką barwy jest mg Pt / dm³
- Przewodność elektryczna: Zależne od temperatury
► chemiczne to m.in. odczyn wody, utlenialność,
twardość wody, zasadowość, kwasowość, poziom
związków azotu i fosforu, chlorków, siarczanów,
żelaza, rozpuszczonego tlenu, dwutlenku węgla,
metali ciężkich.
Twardość - jest to cecha wody, będąca funkcją
stężenia soli, wapnia, magnezu i innych metali,
które są zdolne do tworzenia soli na wyższym niż
pierwszy stopniu utlenienia.Twardość wody ma
bardzo silny wpływ na jej napięcie powierzchniowe.
50-100 mg CaCO3 /dm³ – przeciętny zakres
twardości wód
Podział:1. twardo miękkie 0-75 2. miękkie 75-150
3. mało twarde 150-225 4. średniotwarde 225-300
5. twarde 300…
… mg NaCl / dm³ - odczuwamy słony smak, jony wapnia i magnezu
blokują kubki smakowe, natomiast jony sodowe uaktywniają odczucia smakowe.
Kwas siarkowy: najbardziej popularny związek siarki. H3SO4 – stężony jest
bardzo silnym utleniaczem, silny środek odwadniający
Twarde związki organiczne – pestycydy: biodegrowalne i niebiodegrowalne.
Fosfor – nie występuje w stanie wolnym, w naturze z obumierania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz