Pytania na egzamin - Koszt krańcowy i przeciętny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2807
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - Koszt krańcowy i przeciętny - strona 1 Pytania na egzamin - Koszt krańcowy i przeciętny - strona 2 Pytania na egzamin - Koszt krańcowy i przeciętny - strona 3

Fragment notatki:

Koszt krańcowy i przeciętny wyjaśnić oraz podać kiedy one się równoważą wzajemnie 
Krzywa kosztu krańcowego przecina krzywą kosztu przeciętnego w jej najniższym punkcie. Ten punkt wyznacza rozmiary produkcji wytwarzanej po najniższym koszcie. Punkt ten określa się jako optimum technologiczne. Optimum techniczne informuje przy jakich rozmiarach produkcji koszt jednostkowy jest najniższy. 2. Efekt Veblena opisać 
Efekt Veblena (efekt demonstracji, efekt prestiżowy), zwany także paradoksem Veblena, dotyczy dóbr luksusowych i najbogatszych grup społecznych, jest to wzrost wielkości popytu na dobra luksusowe mimo wzrostu cen tych dóbr. Posiadanie takich dóbr jest środkiem dowartościowania się, dlatego popyt na nie jest tym większy, im mniej ludzi je posiada, i - paradoksalnie - rośnie wraz z ceną. Przyczyna tego zjawiska tkwi w chęci ukazania przez najzamożniejsze grupy społeczne swojego statusu materialnego za sprawą posiadanych dóbr luksusowych. Przykładami tego rodzaju dóbr są rzadkie dzieła sztuki i markowe ubiory znanych projektantów mody. 3. Co jest korzystniejsze dla przedsiębiorstwa: emisja akcji czy obligacji.. uzasadnić 
W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Akcja, to inaczej ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce albo też część kapitału akcyjnego. Pierwsza seria jest emitowana przy jej założeniu, natomiast następne wiążą się już z podwyższeniem kapitału zakładowego. Akcje o równej wartości nominalnej (nie niższej niż 1 grosz) składają się na kapitał spółki. 4. Podać 3 przykłady barier pozataryfowych 
Bariery pozataryfowe - narzędzia polityki handlowej stosowane przez państwo. Wyróżnia się dwie grupy środków:
-bariery parataryfowe opłaty wyrównawcze;
podatki nakładane na niektóre dobra;
opłaty pobierane w związku z realizacją transakcji importowej;
-ograniczenia administracyjne działające za pośrednictwem mechanizmu cenowego ograniczenia ilościowe;
dobrowolne ograniczenia eksportu;
normy techniczne i sanitarne;
zakupy rządowe;
wymóg składnika krajowego;
reguły pochodzenia;
subsydia eksportowe.
5. Kiedy przedsiębiorstwo ogłasza swoją upadłość
Oto bowiem zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Ciekawe jest wyjaśnienie istoty niewypłacalności. Otóż w myśl ustawy niewypłacalnym jest ten, kto nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalną także wtedy, gdy zobowiązania przekroczą wartość majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.


(…)

… własny ma taką wartość.
Akcje:
- aportowe - pokryte wkładem niepieniężnym
- gotówkowe - pokryte w formie pieniężnej
- imienne - zapisane na konkretną osobę
- na okaziciela - uprawnienie przysługują każdemu posiadaczowi akcji
- uprzywilejowana - akcje imienne z wyjątkiem akcji niemych)
- zwykła - posiadacz akcji na jedne głos na jedną akcję w wolnym zgromadzeniu funkcjonalnym
Akcja - papiery wartościowe…
… przedsiębiorstwo.
Koszty > kapitału - prawdopodobne bankructwo
2 drogi ucieczki od strat:
- likwidacja przedsiębiorstwa - niekoniecznie wszystko znika z przedsiębiorstwie, wchodzi zarządca lub syndyk - osoba zarządzająca. Jakaś część przedsiębiorstwa będzie funkcjonowała w pewnej formie dokonująca czynności prawnych we własnym imieniu, ale na rachunek upodłego????? 0248
- postępowanie naprawcze (odroczenie…
… państwa gospodarczego, im łatwiej wyrzuca się pracowników tym łatwiej można ich zatrudnić. Przejawy zawodności rynku:
1) efekty zewnętrzne - wpływy na bezpośrednie otoczenie środowiska, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza np. zanieczyszczenia
2) asymetria informacyjna - np. podczas sprzedaży samochodu nie wszystkie potrzebne informacje mogą dotrzeć do nabywcy.
Rynek ubezpieczeń owy - inaczej…
… za pomocą szczebli integracji:
- strefa wolnego handlu - dwa lub więcej krajów ustanawia tą strefę lub zawiera umowę o wolnym handlu. Kraje znoszą ograniczenia cen (ceł) o zachowują własną odrębną taryfę celną.
- unia celna - wprowadzenie wspólnej taryfy celnej dla wszystkich krajów umownych, kraje sprzedają pomiędzy sobą towary. - wspólny rynek - nie ma barier dla przepływu czynników wytwórczych. - unia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz