Pytania i odpowiedzi - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2212
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

Odpowiada na takie pytania jak: czym jest kultura wg S. Czarnowskiego, czym jest kultura masowa wg. Antoniny Kłoskowskiej, czym jest norma społeczna, jaką rolę w procesie rozwoju człowieka przyjmują "uogólnieni inni", a także: jaką rolę w procesie rozwoju człowieka przyjmują znaczący inni, czym jest kulturowy ideał osobowości, co to jest internalizacja? Ponadto wyjaśnia takie terminy jak: materialne i duchowe wytwory ludzkiej działalności, wzory zachowań, internalizacja, więź i typologie więzi, norma społeczna. Przedstawia teorie grupy stworzonej przez: Tonniesa, Cooleya I Rybickiego. Dodatkowo prezentuje koncepcje ujęcia jednostki ludzkiej wg turowskiego, tj. koncepcja abstrakcjonistyczna, naturalistyczna, realistyczna oraz koncepcję. Definiuje terminy takie jak: integracja społeczna, grupy pierwotne, wtórne, nieformalne, wspólnota, kontrola społeczna, wielokulturowość, zbiorowość społeczna, grupa społeczna, formalna, nieformalna. Ponadto tłumaczy taki pojęcia jak: jaźń odzwierciedlona, jaźń subiektywna, grupa odniesienia. Dodatkowo odpowiada na pytanie: czym jest zjawisko heterogeniczności i homogeniczności, samoistności i niesamoistności, oraz czym jest społeczeństwo wg. Jana Turowskiego?

Czym jest kultura wg S.Czarnowskiego?
KULTURA - całokształt elem. dorobku społ., wspólnych szeregowi grup i racji swej obiektywności ustalonych i zdolnych rozszerzać się przestrzennie. Na kulturę składają się: - materialne i duchowe wytwory ludzkiej działalności, tj. to, co człowiek stworzył za pomocą umysłu lub pracy fiz. I co zostało zachowane i jest przekazywane kolejnym pokoleniom. - zobiektywizowanie wartości wszystko, co członkowie danej zbiorowości uznają za ważne i dlatego dążą do jego osiągnięcia (ideologie, ideały). - innowacje nie wszyscy mogą tworzyć kulturę, dodać coś od siebie, mogą to uczynić jedynie geniusze, ludzie o twórczej inteligencji. Wzory zachowań.
Czym jest kultura masowa wg. Antoniny Kłoskowskiej?
KULTURA MASOWA - zjawiska intelektualnej, estetycznej i ludyczno-rekreacyjnej działalności ludzkiej, związanej z oddziaływaniem środków masowego przekazu, przekazywanie wartości kulturowych tym sposobem. 2 kryteria: - kryterium ilościowe wielkość liczby kopii, - kryterium standaryzacji przekazywanie zrozumiałych dla wszystkich warstw społ. treści.
Czym jest norma społeczna?
NORMA SPOŁ. - jest to społ. nakaz zachowania odpowiedniego do sytuacji lub zakaz zachowania nieodpowiedniego, wyróżniamy 5 grup norm: poznawcze, estetyczne, ekonomiczne, witalne, konstytutywne.
Koncepcje ujęcia jednostki ludzkiej wg Turowskiego?
a) koncepcja abstrakcjonistyczna - jednostka ludzka jest podmiotem działań i zachowań i analizuje się różne formy, w jakich życie społ. tych jednostek występuje (stosunki społ., grupy społ.). Koncentruje się na życiu społ. z punktu widzenia jednostki (jej działań, celów), ona jest podmiotem działań i zachowań społ. b) kon. naturalistyczna - ujmuje jednostkę ludzką jako przedstawiciela gatunku, my jesteśmy elementem (kolejnym etapem rozwoju świata zwierzęcego). c) kon. realistyczna - wychodzi z założenia, że istota ludzka jest istotą społ. Trojakie znaczenie: - jednostka ludzka nie mogłaby rozwinąć swych cech specyficznie ludzkich, gdyby znajdowała się poza ludzkim środowiskiem społ., - człowiek nie jest czymś danym, gotowym, statycznie określonym, jest istotą, która staje się i urzeczywistnia w miarę swojego rozwoju. - jednostka tworzy różne rodzaje i formy życia zbiorowego, jest podmiotem życia społ.
Jaką rolę w p

(…)

… zespołów koordynacyjnych, komitetów, komisji; - w grupach dużych musi wystąpić przywódca, który nie ma bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi swoimi członkami i wytwarza się system stopni i barier między nim a masami członków.
Typologia i właściwości grup wg. Tonniesa, Cooleya i Rybickiego, grupy formalne i nieformalne.
Tonnies: podział wg. woli jednostek: a)wspólnoty - są to wszystkie rodzaje więzi…
…. hist. i biol. pokrewieństwa: a) gr. pierwotne - oparte na stosunkach pokrewieństwa, przyjaźni i sąsiedzkich, oparty jest na stycznościach bezpośrednich; b) gr. wtórne - powstałe w wyniku umownych porozumień między ludźmi, opiera się w dużych zakresie na stycznościach pośrednich. a) grupy formalne - powołane przez szersze gr. społ. przynależność przymusowa, działanie unormowane przepisami, członkowie łączą się w grupy nieformalne; b) gr. nieformalne - powstają samorzutnie, ich działania nie są unormowane, opierają się na stos. przyjacielskich, przynależność jest sprawą dowolną, istnieją w obrębie grup formalnych.
Zjawisko integracji społecznej.
INTEGRACJA - istotny proces społeczny, w którym różne elem. składowe, poprzez wzajemne oddziaływanie, tworzą pewne struktury, scalające się w system…
… najszerszym, - obejmuje nie tylko państwo jak system instytucji polit. i administracyjnych, ale również naród czy narody, różne grupy etniczne; - pojęciem społeczeństwo określamy historycznie ukształtowaną wielość zbiorowości, grup społ. oraz ich instytucji wzajemnie od siebie uzależnionych zintegrowanych przez instytucje określonej zbiorowości czy grupy nadrzędnej, dominującej, posiadających wspólne…
… i normy, nabywane umiejętności, przyjmowanie ról społecznych, jest procesem nieskończonym. Mead wyróżnia 2 fazy w nabywaniu osobowości społecznej: I faza: - pojawia się do 6 roku życia, zabawa w dom, w piaskownicy; - dziecko odwzorowuje zachowania dorosłych np. dziewczynka naśladuje matkę w czasie zabawy lalką; - dziecko identyfikuje się tylko z jedną rolą; - tu pojawiają się „znaczący inni”, uczestniczą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz