Pytania i odpowiedzi z zarządzania 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi z zarządzania 5 - strona 1 Pytania i odpowiedzi z zarządzania 5 - strona 2 Pytania i odpowiedzi z zarządzania 5 - strona 3

Fragment notatki:


16. Scharakteryzuj ujęcie organizacji w znaczeniu rzeczowym, czynnościowym i atrybutowym Organizacja - czynność organizowania bądź osiągnięty na skutek takiej czynności ustrój przedmiotu złożonego, układ jego wewnętrznych zależności bądź sam obiekt zorganizowany. Jest to system otwarty wchodzący w interakcje z otoczeniem, podlegający jego wpływom (i odwrotnie)
Znaczenie :
Czynnościowe - ujęcie to przedstawia ciąg kolejno następujących po sobie działań (polegających na tworzeniu lub przekształceniu), które w efekcie mają doprowadzić do osiągnięcia celu. Cechą charakterystyczną dla takiego rozumienia jest dostrzeganie głównie procesu przygotowawczego, który służy do stworzenia całości organizacyjnej. W ten sposób organizacja jest czynnością - organizowaniem lub zorganizowaniem. Klasycznym przypadkiem czynnościowego ujęcia organizacji jest cykl działania zorganizowanego H. Le Chateliera. Atrybutowe - informuje nas, w jaki sposób poszczególna część lub element (każdy we właściwy dla siebie sposób) przyczynia się do osiągania celów. Przedstawia również wzajemne połączenie części i sposób ich udziału w realizacji celu końcowego, jednocześnie nie oznaczając ani rzeczy, ani sposobu, ale ukazując cechę. Synonimem atrybutowego rozumienia organizacji jest struktura organizacyjna.
Rzeczowe - ujawnia złożoność całości organizacyjnych z części. Cechą charakterystyczną jest tu uwypuklenie struktury rzeczowej i ukazanie rzeczy, którym przypisana jest cecha „zorganizowania”. Takie rzeczy nazywamy „rzeczami zorganizowanymi”, a w szczególności „instytucjami”. Takie ujęcie organizacji wynika z pytania, „co składa się na całość organizacyjną działań ludzi?”. 17. Opisz systemowy model organizacji. Systemowy model organizacji stworzony został przez M. Bielskiego, który przedstawił organizację jako całość wyodrębnioną z otoczenia, ale powiązaną z nim wejściami i wyjściami. Linie czerwone ukazują wzajemne relacje między podsystemami.
Pod -
System zarzą
dzania
Wyróżniamy, zatem podsystemy:
Celów i wartości - wyraz związków organizacji z otoczeniem. Funkcja, jaką pełni organizacja w otoczeniu, w znacznym stopniu wyznacza jej cele. Podsystem ten jest pod wpływem otoczenia socjokulturowego oraz uczestników organizacji
Techniczny - to technika i technologia wykorzystywana w procesach transformacji, które zachodzą w organizacji. Podsystem ten ma wpływ na podsystem struktury i podsystem społeczny


(…)

… systemy wartości, wprowadzają wewnętrzny system gratyfikacji (są bardzo pożądane dla organizacji)
Klika - znaczenie negatywne, jej uczestnicy realizują to, co do nich realnie należy, ale w ramach realizacji formalnych obowiązków starają się uzyskać korzyści własne (niekoniecznie materialne) 21. Podaj znaczenie organizacji nieformalnej dla działalności organizacji formalnej.
łagodzi anonimowość struktury…
…), które obowiązują w danej instytucji to jej organizacja formalna.
Co jest przedmiotem formalizacji?
Przedmiotem formalizacji mogą być:
cele instytucji wraz z wynikającymi z nich zadaniami
podział pracy
sposoby oraz procedury pełnienia funkcji kierowniczych i wykonawczych
więzi organizacyjne
powiązania instytucji z otoczeniem
inne elementy: zasady BHP i higieny pracy, zasady porządku i dyscypliny.
19. Omów…
… zdolności przystosowania instytucji do zmian w otoczeniu ze względu na znaczne usztywnienie i ograniczenie swobody działania uczestników (biurokratyzm).
20. Cechy organizacji formalnej i nieformalnej.
ORGANIZACJA FORMALNA
ORGANIZACJA NIEFORMALNA
Podstawą działania są dokumenty organizacyjne. Racjonalny charakter zależności tworzonych między uczestnikami organizacji (zależności te mają się przyczynić…
… do zarządzania. Jej przeciwieństwem jest decentralizacja - przesuwanie uprawnień w dół struktury organizacyjnej.
Konfiguracja - odpowiada za budowę organizacji, wyraża stosunki władzy ujęte w strukturach. Oceniamy ją poprzez:
liczbę szczebli - (wysokość struktury) - różnica między stanowiskiem np. dyrektora naczelnego a ostatnim szczeblem w strukturze organizacji
szerokość struktury - rozpiętość kierowania
… jednostkami organizacji
26. Podaj wady i zalety struktury liniowej, funkcjonalnej, sztabowo - liniowej, płaskiej, smukłej i macierzowej
Struktura
WADY
ZALETY
Liniowa
konieczność przekazywania poleceń przez wszystkie szczeble zarządzania
niski stopień specjalizacji
kierownik zmuszony jest zajmować się niemal wszystkimi funkcjami realizowanymi w podległej komórce organizacyjnej
istnieje niebezpieczeństwo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz