Pytania i odpowiedzi na egzamin - technika satelitarna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na egzamin - technika satelitarna - strona 1 Pytania i odpowiedzi na egzamin - technika satelitarna - strona 2 Pytania i odpowiedzi na egzamin - technika satelitarna - strona 3

Fragment notatki:

1. Poda zalety satelitarnych systemów nawigacyjnych.
Satelitarne systemy radionawigacyjne charakteryzuj si nast puj cymi zaletami w
porównaniu z klasycznymi systemami radionawigacyjnymi:
- globalno"ci systemów (systemy klasyczne, z wyj tkiem systemu Omega nie maj
tej cechy),
- du' i prawie jednakow dok(adno"ci okre"lania pozycji na ca(ym obszarze
stosowalno"ci,
- niezawodno"ci od warunków meteorologicznych,
- niezawodno"ci od pory roku i doby,
- mo'liwo"ci przekazywania dodatkowych informacji, nie zwi zanych z nawigacj .
2. Opisa zasad dzia(ania odleg(o"ciowego systemu nawigacyjnego.
Powierzchnia pozycyjna ma posta sfery ze "rodkiem w punkcie, w którym znajduje si
satelita w momencie dokonywania pomiaru odleg(o"ci i promieniu równym odleg(o"ci
mi dzy obiektem i satelit . Do okre"lenia pozycji obiektu w uk(adzie trójwymiarowym nale'y
wyznaczy co najmniej trzy powierzchnie pozycyjne (rys. 3.2). Mo'na tego dokona b d.
mierz c w tym samym czasie odleg(o"ci od trzech ró'nych satelitów, b d. mierz c trzy
odleg(o"ci do tego samego satelity w ró'nych momentach.
Pomiar odleg(o"ci do jednego satelity wyznacza powierzchni pozycyjn w postaci sfery.
Pomiar odleg(o"ci do drugiego satelity wyznacza drug powierzchni pozycyjn , równie' w
postaci sfery. Przeci cie tych powierzchni pozycyjnych wyznacza lini pozycyjn w postaci
okr gu. Przeci cie si tej linii pozycyjnej z trzeci powierzchni pozycyjn , uzyskan w
wyniku pomiaru odleg(o"ci do trzeciego satelity, wyznacza dwa mo'liwe po(o'enia pojazdu.
Zwykle nie ma k(opotu ze stwierdzeniem, które z tych po(o'e0 jest w(a"ciwe.
3. Jakie czynniki wp(ywaj na parametry orbit satelitów nawigacyjnych.
Po(o'enie orbity w przestrzeni, jej rozmiary oraz po(o'enie satelity na orbicie, okre"la sze"
parametrów, zwanych elementami orbity. W ogólnym przypadku p(aszczyzna orbity przecina
si z p(aszczyzn równika ziemskiego (rys. 5.3), przy czym "lad przeci cia nosi nazw linii
w z(ów. Punkt, w którym satelita przechodzi przez p(aszczyzn równikow poruszaj c si z
po(udnia na pó(noc, nazywamy w z(em wst puj cym; diametralnie przeciwny punkt - w z(em
zst puj cym. Po(o'enie w z(a wst puj cego okre"lone przez k t mierzony od prostej
( cz cej "rodek ci 'ko"ci Ziemi z punktem równonocy wiosennej w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, patrz c z bieguna pó(nocnego, jest pierwszym elementem orbity.
Punkt równonocy wiosennej jest punktem przeci cia si ekliptyki z równikiem niebieskim,
odpowiadaj cy przej"ciu S(o0ca przez punkt Barana (oko(o 21 marca). K t nazywamy
rektascencj w z(a wst puj cego; mo'e on przyjmowa warto"ci z przedzia(u .
Drugim elementem orbity jest inklinacja, tzn. k t i mi dzy p(aszczyzn równika ziemskiego i
p(aszczyzn orbity, mierzony od p(aszczyzny równikowej w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, przez obserwatora patrz cego od strony w z(a wst puj cego. K t ten
mo'e zawiera si w przedziale . W zale'no"ci od warto"ci inklinacji, orbity
dzielimy na równikowe (i = 0), biegunowe (i = 90°)

(…)

…, nazywamy w z(em wst puj cym; diametralnie przeciwny punkt - w z(em
zst puj cym. Po(o'enie w z(a wst puj cego okre"lone przez k t mierzony od prostej
( cz cej "rodek ci 'ko"ci Ziemi z punktem równonocy wiosennej w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, patrz c z bieguna pó(nocnego, jest pierwszym elementem orbity.
Punkt równonocy wiosennej jest punktem przeci cia si ekliptyki z równikiem niebieskim
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz