Ćwiczenie 1 z geodezji wyższej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3136
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenie 1 z geodezji wyższej - strona 1 Ćwiczenie 1 z geodezji wyższej - strona 2 Ćwiczenie 1 z geodezji wyższej - strona 3

Fragment notatki:


1 Wprowadzenie W geodezji satelitarnej funkcjonuj ˛ a dwa układy współrz˛ednych zwi ˛ azane z ruchem obrotowym Ziemi Earth Centered Earth Fixed (ECEF), oraz układ ekwinokcjalny. Ze wzgl˛edu na prost ˛ a form˛e matematyczn ˛ a a tak˙ze niewielkie ilo´sci danych, orbity satelitów s ˛ a wysyłane w postaci elementów orbity keplerowskiej w układzie ekwinokcjalnym. Orbity typu broadcast zostaj ˛ a zapisane w pliku RINEX n, w rozdzielczo´sci dwu godzinnej. Dla wyznaczenia współrz˛ednych satelitów w układzie ECEF na dany moment nale˙zy dokona´c transformacji. Poni˙zszy przykład ilustruje schemat przelicze´n mi˛edzy tymi dwoma układami współrz˛ednych. 2 Układy 2.1 Układ ekwinokcjalny Współrz˛edne satelitów w układzie ekwinokcjalnym, składaj ˛ a si˛e z sze´sciu podstawowych parametrów or- bity keplerowskiej: Ω rektanscenzji w˛ezła wst˛epuj ˛ acego, i inklinacji, ω argumentu perygeum, f anomali prawdziwej, a dłu˙zszej półosi orbity, e ekscentryczno´sci, W tym układzie o´s X skierowana jest w stron˛e punktu równonocy, o´s Z jest zgodna z osi ˛ a obrotu Ziemi, za to o´s Y jest prostopadła do dwóch poprzednich tworz ˛ ac układ prawoskr˛etny rys. 2a. ´Srodek układu znajduje si˛e w ´srodku mas Ziemi. Istotnymi punktami zwi ˛ azanymi z obrit ˛ a s ˛ a: w˛ezeł wst˛epuj ˛ acy - jedno z miejsc przeci˛ecia si˛e płaszczyzny orbity z płaszczyzn ˛ a równika, to w którym satelita porusza si˛e z południa na północ, oraz perygeum P czyli punkt w którym satelita znajduje si˛e najbli˙zej Ziemi. 2.2 Układ współrz˛ednych w płaszczy´znie orbity Zgodnie z rys. 1 układ współrz˛ednych w płaszczy´znie orbity składa si˛e z osi ξ skierowanej w stron˛e perygeum, z osi η skierowanej w stron˛e w˛ezła zst˛epuj ˛ acego (przeciwnie do w˛ezła wst˛epuj ˛ acego) oraz z osi ζ prostopadłej do płaszczyzny orbity. ´Srodek układu znajduje si˛e w centrum mas Ziemi. 2.3 Układ zwi ˛ azany z ruchem obrotowym Ziemi ECEF W tym układzie o´s X jest zwi ˛ azana z południkiem osiowym Greenwich który obraca si˛e wokół osi Z układu (osi obrotu Ziemi). Natomiast o´s Y układu jest prostopadła do dwóch poprzednich i tworzy z nimi układ prawoskr˛etny rys. 2a. 3 Współrz˛edne satelity w płaszczy´znie orbity Zgodnie z rys. 1 współrz˛edne satelity w płaszczy´znie orbity ( ξ η ζ) uzyskujemy wi ˛ a˙z ˛ ac anomalie prawdziw ˛ a z anomali ˛ a ekscentryczn ˛ a. Jak wynika z rys 1 ξ = r · cos(f) = a · cos(E) − a · e = a · (cos(E) − e) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz