Technika satelitarna

note /search

Pytania i odpowiedzi na egzamin - technika satelitarna

  • Politechnika Wrocławska
  • Technika satelitarna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

1. Poda zalety satelitarnych systemów nawigacyjnych. Satelitarne systemy radionawigacyjne charakteryzuj si nast puj cymi zaletami w porównaniu z klasycznymi systemami radionawigacyjnymi: - globalno"ci systemów (systemy klasyczne, z wyj tkiem systemu Omega nie maj tej cechy), - du' i prawi...