Psychologia - zagadnienia - procesy psychiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2961
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia - zagadnienia - procesy psychiczne - strona 1 Psychologia - zagadnienia - procesy psychiczne - strona 2 Psychologia - zagadnienia - procesy psychiczne - strona 3

Fragment notatki:

6 stron notatek z psychologii, omówienie najważniejszych zagadnień, format doc. W treści notatki z psychologii można znaleźć takie zagadnienia jak: psychologia, życie psychiczne, procesy psychiczne, zaspokojenie potrzeb, psychologia humanistyczna, psychoanaliza, psychologia poznawcza, behawioryzm, ujęcie systemowo psychologiczne, Logoterapia V. Frankla, ogólna teoria systemów, prawo dysonansu poznawczego, rodzaje mechanizmów obronnych, potrzeby wg Maslowa, system motywacyjny, Podział typów temperamentu wg Hipokratesa, procesy poznawcze, uwaga pamięć. Ponadto w treści opracowania: rodzaje uczenia się, procesy emocjonalne, stres, sytuacje trudne, stres psychologiczny, H. Selye, dystres, zespół wypalenia zawodowego, czynniki zwiększające odporność na stres, teoria atrybucji, atrybucje obronne, myślenie grupowe, prawo kontrastu, zachowanie asertywne, asertywność a komunikaty i inne.

Psychologia - jedna z nauk o zachowaniu człowieka i procesach psychicznych, które kierują tym zachowaniem.
Życie psychiczne - całokształt procesów psychicznych.
Procesy psychiczne - procesy regulacji stosunków jednostki z otoczeniem np. procesy poznawcze (odpowiedzialne za poznawanie rzeczywistości, takie jak np. wrażenia, spostrzeżenia, wyobrażenia, uwaga, pamięć, myślenie), procesy emocjonalne (wyrażające stosunek jednostki do różnych elementów tej rzeczywistości np. strach, gniew, smutek), procesy motywacyjne (pobudzające do działania i ukierunkowujące działanie), procesy decyzyjne (dotyczące oceny sytuacji i podejmowania decyzji).
Zaspokojenie potrzeb - cel regulacji psychicznej, do którego zmierza zachowanie człowieka (potrzeby braku i potrzeby wzrostu)
Główne koncepcje psychologiczne człowieka:
1.behawioryzm - zachowaniem człowieka rządzą prawa uczenia się, uwarunkowanie klasyczne - J.P. Pawłow, J.B Watson i warunkowanie instrumentalne - B.F. Skinner)
2.psychoanaliza - zachowaniem człowieka rządzą nieświadomość i tkwiące w niej potrzeby - Z. Freud
3.psychologia humanistyczna - zachowaniem człowieka rządzą prawa rozwoju psychicznego i samorealizacji - A. Maslow, C. Rogers)
4.psychologia poznawcza - zachowaniem człowieka rządzą schematy poznawcze - przekonania jakie posiada - J. Brunner
5.ujęcie systemowo psychologiczne - człowiek jest zawsze elementem większego systemu jak np. rodzina, tak więc zachowaniem człowieka rządzą relacje zachodzące pomiędzy nim a pozostałymi elementami systemu, np. stosunki pomiędzy członkami rodziny
Behawioryzm
*przedmiotem zainteresowań psychologii jest zachowanie się
*zachowanie człowieka ma charakter reaktywny - jest reakcją na zmiany zachodzące w otoczeniu (Model: bodziec - reakcja i Model: Bodziec - zmienne pośredniczące - zachowanie)
*zachowanie człowieka jest zależne od procesów uczenia się i jest wynikiem stosowania wzmocnień (kar i nagród)
*istnieją dwie podstawowe formy uczenia (kształtowania doświadczenia indywidualnego) tj:
-warunkowanie klasyczne - proces, w którym bodźce dotąd obojętne nabierają określone reakcje)
-warunki instrumentalne (proces, uczenia się bodźców)
Podstawowe mechanizmy uczenia się
1.warunkowanie klasyczne (kojarzenie, uczenie się bodźców)
2.Warunkowanie instrumentalne - uczenie się nowych reakcji
R --- wzmocnienie (nagroda) ---efekt (zwiększenie prawdop. wystąpienia reakcji)
3.Społeczne uczenie się (modelowanie)
Psychoanaliza
1.rola nieświadomości - świadomość to zaledwie wierzchołek góry lodowej w odniesieniu do życia psychicznego
2.rola biologicznych popędów - (eros i thanatos)
3.struktura lud

(…)


Temperament - to zespół uwarunkowanych biologicznie i związanych z cechami układu nerwowego formalnych cech zachowania wyrażających się w sile i czasie reakcji, na różnorodne bodźce (działa niezależnie)
Podział typów temperamentu wg Hipokratesa:
*sangwinik - pogodny o żywym i zmiennym usposobieniu, towarzyski, szybko przystosowujący się, elastyczny
*choleryk - aktywny, energiczny, ambitny, mobilizujący się pod wpływem trudności, lubi rządzić, despotyczny, impulsywny, wybuchowy
*flegmatyk - powolny, spokojny, dokładny, wytrwały, solidny, cierpliwy, opanowany, praktyczny, nie lubi ryzyka, wygodny, ceniący spokój
*melancholik - wrażliwy, sumienny, obowiązkowy, dokładny, posiadający bogate życie wewnętrzne, zamknięty w sobie, egocentryczny, łatwo go zranić, mało praktyczny
Podział typów temperamentu wg Pawłowa:
*silny, zrównoważony, ruchliwy - szybko powstające i przemijające reakcje/sangwinik
*silny, zrównoważony, mało ruchliwy - trwałość wzbudzonych reakcji/flegmatyk
*silny, niezrównoważony z przewagą procesów pobudzenia - skłonny do gwałtownych reakcji/choleryk
*słaby, mało ruchliwy, z przewagą procesów hamowania - wrażliwy, duża siła reakcji emocjonalnych/melancholik
Procesy poznawcze
Percepcja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz