Psychologia pracy-Ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia pracy-Ściąga - strona 1

Fragment notatki:

1. W jakich kategoriach można opisać strukturę organizacyjną - zarządzania, czynniki społeczne, czynniki fizyczne, czynniki technologiczne. 2. Co to jest formalizacja - opisuje strukturę organizacyjną i wiąże się ze stopniem szczegółowości opi
su poszczególnych ról w ramach str. org. 3. Analiza zawodów - szczegółowy opis zadań składających się na wykonywanie danego zawodu, opis wymagań i relacji występującymi w stosunku do innych zawodów 4. Różnice między selekcjąpsych
ologiczną, a rekrutacją personelu - rekrutacja to pozyskanie kandydatów na określone stanowisko, a selekcja to zbieranie informacji o kandydatach. 5. Wymień 3 rodzaje sił wpływających na rozwiązywanie problemu - aktywa grupowe, pasywa grupowe, czynniki będące aktywami lub pasywami zależnie od umiejętności prowadzącego dyskusje 6. Mocne i słabe strony niezgody występującej w grupie - może prowadzić do niemiłych uczuć, konfliktów ale i rozwiązać problem i w kons
ekwencji podjąć oryginalne decyzje. 7. Jak Zygmunt Bauman rozumie pojęcie „kultura” - przeciwstawiając kulturę naturze podkreśla, że kultura jest synonimem zaprowadzania i zachowywania porządku, przy czym kultura zastępuje porządek naturalny, ingeruje w niego i nadaje mi określoną hierarchię wartości. Wymaga to nie tylko intuicji ale i wiedzy będącej konsekwencją rozwoju cywilizacji (nauki i techniki). 8. Druga definicja kultury podana w referacie - pochodnacywiliza
cji,ludzkaktywność o charakterze prospołecznym (jednych ludzi dla drugich) i zmierzającą do uporządkowania współczesnego świata. 9. W jakim sensie cywilizacja i kultura są istotnym wyznacznikiem zachowania.? organizacyjnego człowie
ka - potrzeba uporządkowania świata jest podstawą wytwarzania określonych standardów zachowań kulturowych ( w skali makro społecznej) bądź kulturowych (w skali mikro społecznej), które jeśli są internalizowane, stają się regulatorami własnych zachowań indywidualnych lub społecznych. 10 . Czym przejawia się zależność między strukturą organizacyjną świata i kulturowo ukształtowanymi zachowaniami - kodem kulturowym, który jest systemem odniesień i opozycji okr
eślonych znakówracjonalnych (wiedza) i emocjonalnych (uczucia) 11. Czym jest zjawisko redundacji - globalizacja procesu komunikacji (radio, TV, łączność satelitarna, Internet)prowadzi do nadmiaru kodów, które zwielokrotniają informacje.
12. Dlaczego imwięksiza grupa, tym mniejsze zaangażowanie - powody mogą być różne, np: ludzie mogą bać się wypowiadać na większym forum. 13. Czy łatwiej rozwiązać problem w małej czy w większej grupie - w mniejszej, bo łatwiej p


(…)

….13.Podsystemy „prania mózgów':przesłuchania,indoktrynacji,eksploatacji.14.Typy negocjacji:kooperacyjny,rywalizacyjny,rzeczowy.15.4 fukcje jakie pełni menedżer:planowanie,organiz.,kierowanie,kontrol.16.Zarz.pełniące funkcje integracyjną spełania 3 role:interpersonalna-łączenie ludzi z punktu widzenia zbieżności interesów indywidualnych,informacyjna-inf.ma mieć drożny obieg,decyzyjna-alokacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz