Przykładowe pytania i odpowiedzi z prawa finansowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 861
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe pytania i odpowiedzi z prawa finansowego - strona 1 Przykładowe pytania i odpowiedzi z prawa finansowego - strona 2 Przykładowe pytania i odpowiedzi z prawa finansowego - strona 3

Fragment notatki:

I. Wykaz pytań i odpowiedzi do egzaminu z prawa finansowego
Regulacja prawna finansów publicznych
Proszę określić zakres sektora finansów publicznych.
Art. 5 ust. o f. publ. Do sektora finansów publ. zalicza się:
*organy władzy publ., *organy administracji rządowej, *organy kontroli państwowej i ochrony prawa, *sądy i trybunały, *jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki;
*jednostki budżetowe, *zakłady budżetowe, *gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych;
fundusze celowe;
państwowe szkoły wyższe;
jednostki badawczo-rozwojowe;
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
państwowe lub samorządowe instytucje kultury;
*Zakład Ubezpieczeń Społecznych, *Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, *zarządzane przez nie fundusze;
Narodowy Fundusz Zdrowia;
*Polska Akademia Nauk, *związane z nią jednostki organizacyjne;
*państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publ, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa.
Odróżnienie podmiotów zaliczanych do sektora f. publ. opiera się na kilku niejednorodnych kryteriach:
status ustrojowy danego podmiotu, wskazujący na jego przynależność do systemu organów państwowych i samorządowych bądź jednostek im podporządkowanych;
forma prawna danego podmiotu, wskazująca na to, że jest ona jednostką organizacyjną, nie zaś osoba fiz., a ponadto wskazująca na status prawno-finansowy jednostki;
charakter działalności danego podmiotu i cel jej prowadzenia;
imienne oznaczenie podmiotu.
Najważniejszym kryterium wyróżnienia podmiotów sektora f. publ. jest publiczny charakter zasilania finansowego działalności danego podmiotu.
Systematyka ustawowa nie jest wyczerpująca i jednoznaczna, gdyż organy władzy i administracji są zarazem jednostkami budżetowymi, państwowe szkoły wyższe (ale nie samorządowe!), ZUS i inne podmioty są równocześnie osobami prawnymi, a funduszem jest także Fundusz Emerytalno-Rentowy administrowany przez ZUS. Zastosowanie w tej klasyfikacji niejednolitych kryteriów podziału powoduje nakładania się dokonanych podziałów.
Czy NBP jest jednostką sektora finansów publicznych? Proszę uzasadnić odpowiedź.
NBP nie jest jednostką sektora f. publ. ponieważ nie wymienia tej instytucji ustawa o f. publ. w art.5, choć mógłby być tam zaklasyfikowany ze względów funkcjonalnych.
Proszę przedstawić pojęcie Skarbu Państwa.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz