Przygotowanie projektów aktów normatywnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przygotowanie projektów aktów normatywnych - strona 1

Fragment notatki:

PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW NORMATYWNYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI CENTRALNEJ Przygotowywania projektów aktów przez organy administracji centralnej Obecnie obowiązują „Zasady techniki prawodawczej” z 1991r. stanowiące załącznik do uchwały Rady Ministrów. Jest to akt prawny, który zawiera zasady dotyczące opracowywania projektów ustaw, zmian, nowelizacji, tekstów jednolitych, aktów wykonawczych. Opiniowanie projektów aktów, co do ich zgodności z prawem UE należy do zadań Komisji Integracji Europejskiej.
Rządowe Centrum Legislacji Działa od 2000r. przy Prezesie Rady Ministrów. Centrum koordynuje działalność legislacyjną rządu, premiera i innych organów admin. rządowej. Centrum opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do rządowych projektów, opracowuje pod względem legislacyjnym rządowe projekty aktów, redaguje Dziennik Ustaw i Monitor, współdziała z Komitetem Integracji Europejskiej i z Radą Legislacyjną.
Premier powołuje i odwołuje prezesa Centrum. Premier nadaje także statut i regulamin organizacyjny Centrum.
Rada Legislacyjna Jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Premierze od 1972r. Premier powołuje jej członków. On też określa zadania oraz tryb funkcjonowania Rady.
Do zadań Rady należy dokonywanie okresowych ocen stanu prawa, opiniowanie ustaw rządowych, opiniowanie ustaw w sprawach szczególnej doniosłości opracowywanych przez posłów, Senat i Prezydenta, formułowanie propozycji, opinii i wniosków dot. procesu stosowania prawa, ocena stosowania ustaw w celu oceny skuteczności rozwiązań prawnych
Kadencja Rady trwa 4 lata. Wykonuje ona zadania z własnej inicjatywy lub na wniosek Premiera. Skład nie może przekraczać 15 osób. Są to głownie ludzie pochodzący ze środowiska prawniczego. Organami Rady są przewodniczący oraz prezydium. Przewodniczący kieruje obradami, zaś prezydium planuje prace Rady. Rada wykonuje swoje zadania przez stałe zespoły, którymi kierują przewodniczący zespołów powoływani przez prezydium. Mogą być też powoływane zespoły doraźne. Obsługę prac rady zapewnia kancelaria premiera.
Przyczyny powstawania złych ustaw :
Upadek sztuki prawodawczej.
Zły dobór personelu ministerstw sprawiedliwości
Ustawodawca zajmuje się szczegółami
Skomplikowane uregulowania, niezrozumiałość, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz