Przygotowanie osadów do użytkowania przyrodniczego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przygotowanie osadów do użytkowania przyrodniczego - wykład - strona 1 Przygotowanie osadów do użytkowania przyrodniczego - wykład - strona 2 Przygotowanie osadów do użytkowania przyrodniczego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PRZYGOTOWANIE OSADÓW DO BEZPOŚREDNIEGO UŻYTKOWANIA  PRZYRODNICZEGO      Osady ze  ścieków komunalnych mogą być użytkowane przyrodniczo  „bezpośrednio” po ich dalszym przetworzeniu w części osadowej oczyszczalni lub  „pośrednio” po ich dalszym przetworzeniu na uszlachetnione produkty nawozowe.  Je śli osady mają być użytkowane bezpośrednio, to procesy przerobu w oczyszczalni  ścieków muszą zapewniać skuteczną higienizację, uwodnienie na poziomie zgodnym  z za łożonym systemem rozprowadzania (na grunt lub do gruntu) oraz właściwą  jako ść pod względem wartości składników niepożądanych. Do użytkowania  bezpo średniego nadają się zarówno osady płynne jak i stałe (maziste i ziemiste).  Osady p łynne -  zagęszczone na wirówkach, pasteryzowane i stabilizowane,  zawieraj ą od 5 do 7% suchej masy i mogą być rozprowadzane do gruntu lub na  powierzchni ę gruntu. Po rozprowadzeniu na powierzchnię z reguły wykonuje się  mieszanie gruntu z osadem.  Osady sta łe -  zagęszczane metodami mechanicznymi , higienizowane  termicznie, najcz ęściej stabilizowane fermentacją metanową i odwadniane  mechanicznie zawieraj ą od 15 do 34% suchej masy rozprowadza się na grunt i  miesza si ę z gruntem. Najlepiej rozprowadzają się osady o zawartości suchej masy  powy żej 25%.  Osady sta łe  – przygotowywane jak wyżej ale higienizowane wapnem  po  odwodnieniu zawieraj ą od 30 do 55% s.m. lub odwadniane metodami naturalnymi  zawieraj ące do 60% s.m. z reguły rozprowadzane są na grunt i mieszane. Prace te  mo żna wykonywać typowymi maszynami rolniczymi do rozprowadzania gnojowicy  (p łynne osady) lub rozrzucania nawozów stałych (osady stałe o konsystencjach  ziemistych i gruze łkowatych). Pasteryzacja amoniakiem osadu o zawartości 12 –  15% s.m. Wykorzystanie d żdżownic do wytwarzana tzw.  wermikompostu.          Jest to proces wielofazowy w którym w  fazie I  bakterie hydrolityczne za  pomoc ą enzymów zewnątrzkomórkowych rozkładają nierozpuszczalne związki  organiczne osadów (celuloza, ligniny, białka, tłuszcze) do związków rozpuszczalnych  w wodzie, takich jak kwasy t łuszczowe, alkohole, amoniak itd. (rys. 10).  W  fazie II  bakterie kwasowe rozk ładają te związki rozpuszczalne do prostych  kwasów organicznych takich jak: kwas octowy, kwas propionowy, wodór i dwutlenek  w ęgla. Jest to tzw.  fermentacja kwaśna . Metabolity fermentacji kwaśnej są  substratem  fazy III  dla bakterii heterotroficznych (kwas octowy) oraz dla bakterii  metanowych autotroficznych (wodór i dwutlenek węgla). Produktem metabolizmu 

(…)

… on od
temperatury. Czas ten wydłuża się znacznie dla procesów prowadzonych w OKF, co
często wymaga wielu lat. Ważna jest także zawartość patogenów. Amerykańskie
wymogi mówią o dopuszczeniu 1 jaja robaków na 4 g s.m. osadu. W warunkach
polskich jaja Ascaris (glista ludzka) giną dopiero po 3-4 latach magazynowania OKF.
Ilość i częstotliwość doprowadzania osadu musi być zgodna z instrukcją
obsługi. Zależy…
… – intensywność mieszania większa). Do
mieszania osadu w komorach filtracyjnych stosuje się: pompy wirowe, mieszacze
mechaniczne zewnętrzne lub wewnętrzne, sprężony gaz fermentacyjny oraz systemy
mieszane.
W czasie fermentacji w komorze powstaje stan równowagi pomiędzy
bakteriami poszczególnych faz oraz produktami ich metabolizmu. W prawidłowo
przebiegającej fermentacji odczyn cieczy nadosadowej jest obojętny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz