Przychody i koszty w rozwiązaniach podatku dochodowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przychody i koszty w rozwiązaniach podatku dochodowego-opracowanie - strona 1 Przychody i koszty w rozwiązaniach podatku dochodowego-opracowanie - strona 2 Przychody i koszty w rozwiązaniach podatku dochodowego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 8 5.04.2011
Przychody i koszty w rozwiązaniach podatku dochodowego
Kategorie przychodów podatkowych
Zasady ustalania wartości przychodów i momentu powstania obowiązku podatkowego
Zasady określania kosztów uzyskania przychodów
Art. 14 updof wymienia zdarzenia gospodarcze, które ustawodawca uznał za kategorie przychodów, wskazuje sytuacje szczególne, jeżeli chodzi o kategorie przychodów, wskazuje zdarzenia, które mają bardzo podobny charakter do wymienionych kategorii przychodów, ale z pewnych względów przychodami nie są. Przychody: [art.14 updof; art.12 updop]
Kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane
Różnice kursowe
Przychody z odpłatnego zbycia wykorzystanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku (wyjątek budynki i budowle mieszkalne i związane z nimi prawa) Odsetki od środków na rachunkach bankowych
Odsetki od udzielonych pożyczek
Otrzymane kary umowne
Dotacje, subwencje, dopłaty, nieodpłatne świadczenia na pokrycie kosztów
Wartość przedawnionych/ umorzonych zobowiązań
Wartość otrzymanych świadczeń w naturze innych nieodpłatnych
Zwrócone wierzytelności, wcześniej zaliczone do KUP
Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy ( zw. z działalnością gospodarczą, a nie są wartością osoby cywilnej)
Wynagrodzenia płatników Otrzymywane odszkodowania
Korekty VAT
Kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane
Kwoty należne powstaną w sytuacji rzeczywistego wydania towaru lub świadczenia usługi. Dopóki nie ma miejsca faktyczne wydanie towaru albo świadczenie usługi, nie może powstać kwota należna. W tym przypadku ustawodawca wiąże kategorię podatkową z faktycznie zaistniałym zdarzeniem. Oznacza to, że kwoty należne powstają przy fizycznym wydaniu czy świadczeniu usługi. Nie interesuje ustawodawcy podatkowego, czy za zrealizowanie dostawy otrzymano zapłatę czy też nie. Dopóki fizyczne zdarzenie nie zajdzie, nie ma mowy o kwotach należnych. Np. w przypadku otrzymywania zaliczki, przedpłat, ponieważ nie zaszło jeszcze zdarzenie fizyczne, nie można tych kwot uznać jako kwot przychodu podatkowego. Dla podatku dochodowego otrzymane zaliczki, przedpłaty stają się kategorią neutralną, nie mają kategorii podatkowej. Wartość otrzymanych zaliczek, przedpłat staje się kategorią podatkową dopiero w momencie, kiedy faktycznie realizujemy dostawę czy faktycznie realizujemy usługę. W vacie zaliczki są obrotem, w dochodówce są przychodem.
Kwotę należną trzeba rozumieć jako kwotę netto zatem bez obciążeń podatkiem VAT.

(…)

… działalności gospodarczej (strata, składki na ubezpieczenie, nowe technologie).
Skala podatkowa PIT
Na 2008 (art. 27)
Podstawa odliczenia podatku
Podatek wynosi
Ponad
Do
44.490
19% podstawy - kwota 586,85
44.490
85.528
7.866,25 + 30% nadwyżki nad 44.490
85.528
20.117,65 + 40% nadwyżki ponad 85.528
Na 2009 (art. 27)
Podstawa odliczenia podatku
Podatek wynosi
Ponad
Do
85.528
18% podstawy - kwota 556,02
85.528…

Mały podatnik ma prawo do wyboru rozliczenia kwartalnego
Formuła uproszczona
Płacone miesięcznie w terminach określonych dla formuły podstawowej
W wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej od dochodu wykazanego w zeznaniu w roku bezpośrednio poprzedzającego rok podatkowy lub w roku poprzedzającym rok podatkowy o 2 lata, jeżeli w rok bezpośrednio poprzedzającym w zeznaniu…
…  nie wszystko zostało zużyte
Jeżeli Sk < Sp  zaniżony podatek
PIT 36 - skala podatkowa; prawo do dokonywania wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem lub z dzieckiem w przypadku samotnego rodzica
PIT 36L - formuła liniowa, brak prawa do wspólnego rozliczania
Wartość pieniężna świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych
Jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności…
… lub powstają zdarzenia, które mają na celu zabezpieczenie albo zachowanie źródła przychodu, to mogą powstać kategorie KUP)
Działalność gospodarcza: koszty bezpośrednie i koszty pośrednie (stopień powiązania z przychodem. Podział na koszty bezpośrednie i pośrednie jest szczególnie istotny w momencie, kiedy kończy się rok podatkowy. Ustawodawca chce, aby w rozliczeniu całościowym podatku dochodowego uwzględnić…
… ustala się następująco:
rozpoczyna się od miesiąca, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek podatkowy
zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek naliczony wg skali (stawki)
zaliczkę za następny miesiąc ustala się w wysokości różnicy między podatkiem należnym a sumą zaliczek
zaliczki płacone do 20. następnego miesiąca
zalicza za grudzień w wysokości zaliczki za listopad płacona do 20 XII…
… udzielonych skont, bonifikat, upustów. Ustawodawca pozwala obniżać kwoty należne, ale dopiero w dacie faktycznego zaistnienia zdarzenia, czyli pod datą, w której udzielane jest skonto, bonifikata bądź upust. Np. 29 kwietnia wydałam towar, 4 maja wystawiłam fakturę, to obowiązek podatkowy powstaje pod datą 4 maja, i jeżeli poinformuje mojego kontrahenta, że może zapłacić 5% mniej, jeżeli zapłaci w ciągu 20…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz