Przewozy grupowe - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przewozy grupowe - omówienie - strona 1 Przewozy grupowe - omówienie - strona 2 Przewozy grupowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Przewozy grupowe, odpowiedzialność przewoźnika, uczestnika i organizatora
Umowę grupowego przewozu osób zawiera z przewoźnikiem organizator takiego przewozu, zwany dalej „organizatorem”. W grupowym przewozie osób do obowiązków organizatora należy nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników przewozu grupowego przepisów porządkowych; organizator i uczestnik ponoszą odpowiedzialność solidarną za wyrządzone szkody w mieniu przewoźnika, chyba że strony umówią się inaczej. Do przewozów grupowych stosuje się przepisy odnośnie zmiany i odstąpienia od przewozu tj. art. 17 i 18 Prawa przewozowego. Zgodnie z powyższym uczestnik może zmienić umowę przewozu lub odstąpić od niej przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu. Zmiana umowy przewozu może dotyczyć: terminu odjazdu, miejscowości przeznaczenia, klasy środka transportowego. Uczestnikowi, który odstąpił od umowy przewozu albo którego na podstawie art. 15 nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego, przysługuje zwrot należności stosowny do nie wykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). Potrącenia nie stosuje się, jeżeli uczestnik odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie organizatora. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią umowy, organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym podróżnych oraz zapewnić im bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych (przewóz zastępczy). W razie przerwy w ruchu lub utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy, uczestnikowi przysługuje zwrot należności za cały przerwany przejazd, a ponadto może on bezpłatnie powrócić do miejsca wyjazdu, chyba że organizator nie ma możliwości zorganizowania takiego przewozu. Na mocy art. 75 ust 3 przy przewozie grupowym roszczenia przeciwko przewoźnikowi przysługują (legitymacja czynna) - organizatorowi, który jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, umowy o przewóz przesyłki bagażowej - art. 32, jak również roszczeń o różnicę należności z wyjątkiem roszczeń które przysługują uczestnikowi. Uczestnikowi przysługują roszczenia z tytułu szkód, różnicy należności w związku z przewozem zabranych przez siebie rzeczy oraz indywidualnie zawartej umowy przewozu przesyłki bagażowej. Odpowiedzialność uczestnika i organizatora Uczestnik i organizator odpowiadają solidarnie za szkodę w mieniu przewoźnika chyba że strony umówią się inaczej. Należy zaznaczyć, że w grupowym przewozie osób do obowiązków organizatora należy nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników przewozu grupowego przepisów porządkowych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz