Przewietrzanie kopalń - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przewietrzanie kopalń - wykład - strona 1 Przewietrzanie kopalń - wykład - strona 2 Przewietrzanie kopalń - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temat: 6. Przewietrzanie kopalń.
6.1. Cel i znaczenie przewietrzania kopalń
Przewietrzaniem kopalń określa się całokształt działalności związanej z planowym dostarczaniem powietrza świeżego do wszystkich czyn­nych wyrobisk górniczych. Celem tej działalności jest zapewnienie w podziemnych wyrobiskach górniczych:
- odpowiedniego składu powietrza, - odpowiedniej ilości powietrza,
- utrzymania warunków klimatycznych na poziomie odpowiada­jącym wymaganiom sprawnego funkcjonowania organizmu ludzkiego,
- rozrzedzania i odprowadzania szkodliwych dla ludzi gazów wydzielających się z górotworu lub powstałych z różnych przyczyn w podziemiach kopalń.
Dobre przewietrzanie kopalni jest podstawowym warunkiem bez­pieczeństwa i higieny pracy, gdyż od jego sprawności zależy zdrowie oraz życie pracujących pod ziemią załóg górniczych. Dobre i sprawne przewietrzanie zezwala na zachowanie pełnej sprawności fizycznej oraz umysłowej górnikowi, zapewniając z jego strony wydajną i bezpieczną pracę.
Temat: 6.2. Powietrze kopalniane.
6.2.1. Skład powietrza atmosferycznego i kopalnianego.
Do kopalni doprowadza się powietrze z powierzchni ziemi, a więc powietrze atmosferyczne.
Stanowi ono mieszaninę gazów o składzie:
- tlenu O2 - 20,93%, - azotu N2 - 78,10%. Pozostałość (około 1%) stanowią gazy szlachetne (argon, neon, hel i inne), dwutlenek węgla CO2 w ilości 0,03 do 0,04%, pewna ilość pary wodnej i zanieczyszczeń pyłowych.
Powietrze atmosferyczne ma w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa) gęstość 1,293 kg/m3:
Składnikiem atmosfery koniecznym do życia człowieka jest tlen. Tlen O2 jest gazem bezbarwnym, bez smaku i zapachu o gęstości w normalnych warunkach 1,43 kg/m3. Jest on konieczny w procesie oddychania, a również niezbędny do podtrzymywania palenia i wszel­kich procesów utleniania.
Proces oddychania polega na pobieraniu powietrza do płuc, gdzie przepływająca krew pobiera część tlenu i jako krew tętnicza (bogata w tlen) płynie do tkanek, w których tlen zostaje użyty do spalania węgla zawartego w pokarmach przyjętych przez organizm. Powstała stąd energia potrzebna jest do podtrzymywania wszelkich procesów życiowych organizmu.
Produkt spalania - dwutlenek węgla - krew żylna odprowadza do płuc, skąd następuje jego wydalenie. Skład powietrza wydychanego z płuc jest inny niż wdychanego. Powietrze wydychane zawiera około 78% azotu, 17% tlenu i 4% dwutlenku węgla. Powietrze takie nie nadaje się do oddychania i przebywanie w nim zagraża zdrowiu. Zużycie tlenu przez człowieka zależy od wysiłku, jaki on pokonuje. W spoczynku wynosi ono 0,25 l/min, w czasie pracy około 1,5 l/min, a przy wielkim wysiłku nawet do 3,5 l

(…)

… tam uproszczony model kopalni złożonej ze sztolni i szybu stanowi wraz z atmosferą układ naczyń połączonych. Rys. 6.11. Zasada działania wentylacji naturalnej
Słup powietrza w szybie ogrzany ciepłotą skał jest lżejszy od słupa powietrza atmosferycznego. Ciśnienie słupa powietrza atmosferycz­nego jest wyższe i układ nie jest zrównoważony, w wyniku czego następuje przepływ powietrza sztolnią do kopalni…
… i nie zagrożonych wyrzutami gazów i skał oraz w polach metanowych I kategorii zagrożenia metanowego lub I kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał co najmniej 0,15 m/s,
- w polach II, III i IV kategorii zagrożenia metanowego oraz II, III i IV kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał co najmniej 0,25 m/s.
W wyrobisku pionowym przewietrzanym za pomocą lutniociągu lub otworu wiertniczego prędkość powietrza…
… maszyn (przenośników taśmowych) - co obok uniknięcia niepotrzebnego zagrzewania powietrza - zmniejsza zużycie energii.
Stosowanie górniczych maszyn klimatyzacyjnych. Praca górniczych maszyn klimatyzacyjnych polega na odprowadzeniu z miejsca pracy ciepła poza przestrzeń chłodzoną. Ciepło odprowadza się za pomocą doprowadzonej z zewnątrz energii elektrycznej. Ciepło odprowadza się do miejsc…
…. Przewietrzanie wyrobisk ślepych.
Wyrobiska górnicze mające tylko jedno połączenie z drogami prze­pływu powietrza nazywa się wyrobiskami ślepymi.
Przewietrza się je: - przez dyfuzję,
- za pomocą pomocniczych urządzeń wentylacyjnych, - stosując lutnie wentylacyjne.
Przewietrzanie przez dyfuzję. Dyfuzją gazów nazywa się wzajemne przenikanie gazów zawartych w połączonych ze sobą sąsiednich pomieszczeniach…
… sposób przewietrzania wyrobisk ślepych, których z uwagi na ich długość nie wolno przewietrzać przez dyfuzję.
Lutnie wentylacyjne są to cienkościenne rury metalowe, płócienne lub z tworzyw sztucznych. Lutnie płócienne i z tworzyw sztucznych określane są powszechnie jako lutnie elastyczne.
Lutnie blaszane produkuje się o średnicach od 300 do 1000 mm i długościach 2,0 lub 2,5 m - lutnie elastyczne o średnicach od 400…
… chłodniczego 1 - sprężarka,
2 - skraplacz,
3 - zawór regulacyjny, 4 - parownik;
Qo -ciepło pobrane ze środowiska oziębionego, Qk - ciepło oddane do otoczenia W sytuacji wyjściowej pary freonu zostają sprężone w sprężarce 1, po czym sprężone i gorące kierowane są do skraplacza 2, w którym ochłodzone obiegiem wody chłodzącej skraplają się. Skroplony freon przepływając przez zawór regulacyjny 3 nagle rozpręża…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz