Przeszkody w prowadzeniu postępowania

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeszkody w prowadzeniu postępowania - strona 1 Przeszkody w prowadzeniu postępowania - strona 2

Fragment notatki:

PRZESZKODY W PROWADZENIU POSTĘPOWANIA Przeszkody pojawiające się w toku postępowania przed sądem administracyjnym mogą mieć charakter: 1) przejściowy (skutkują : a. odroczeniem rozprawy/ b. zawieszeniem postępowania) 2) trwały (skutkują: umorzeniem postępowania) Odroczenie: Dotyczy krótkotrwałych przeszkód w prowadzeniu postępowania. Może mieć charakter:
Obligatoryjny :1) stwierdzenie przez sąd nieprawidłowości zawiadomienia strony; 2) albo gdy nieobecność strony/jej pełnomocnika jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przyczyną, której nie można przezwyciężyć (chyba że sami wnieśli o rozpoznanie sprawy pod ich nieobecność);3) Albo gdy sąd postanowi zawiadomić o toczącym się postępowaniu sądowym osoby, które dotychczas nie brały udziału w sprawie w charakterze stron.
Fakultatywny (tylko wyjątkowo): może nastąpić tylko z ważnej przyczyny.
(Odroczenie następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie) Zawieszenie: Jest wstrzymaniem czynności procesowych w sprawie bez przerywania samej sprawy (lis pendens) która jest jego przedmiotem i bez zakończenia trwającego stosunku procesowego między sądem a stronami.
Dzielimy je na: Zawieszenie sensu stricto (niezależne od woli stron): Obligatoryjne zawieszenie sensu stricto:
Z mocy prawa: tutaj jest tylko jeden przypadek: w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej (np. wojny, klęski) (art. 123 p.p.s.a)
Na mocy postanowienia sądu:
Postanowienia wydanego z urzędu: Obligatoryjnie ( przypadki określone w art. 124 § 1 p.p.s.a): Śmierć strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utrata przez nich zdolności procesowej, utrata przez stronę zdolności sądowej lub utrata przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela.
Braki w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną, co uniemożliwia jej działanie.
Gdy strona lub jej przedstawiciel znajdują się w miejscowości pozbawionej komunikacji z siedzibą sądu (wskutek nadzwyczajnych wydarzeń- np. powodzi)
Gdy w stosunku do strony wszczęte zostało postępowanie upadłościowe, a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłościowej
W razie przedstawienia przez sąd pytania prawnego do TK lub Tryb. Spr. UE
W razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania w celu zmiany/uchylenia/stwierdzenia nieważności aktu czy zawieszenia czynności. Fakultatywnie: Tu zawieszenie postępowania z urzędu zależy od uznania sądu. Przypadki kiedy może on to zrobić określa art. 125 § 1 p.p.s.a: Gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania
Gdy ujawnił się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz