Przestepstwa i wykroczenia gospodarcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3185
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestepstwa i wykroczenia gospodarcze - strona 1 Przestepstwa i wykroczenia gospodarcze - strona 2 Przestepstwa i wykroczenia gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:Ponadto sprawca obejmuje świadomością to, że nadużywa uprawnień lub niedopełnia obowiązków a przez to wyrządza szkodę majątkową danej osobie jednak na takie zachowanie się godzi. O umyślności zachowania polegającego na wyrządzeniu szkody majątkowej przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, decyduje ustalenie elementu zarówno co do okoliczności związanych z nadużyciem uprawnień jak i okoliczności związanych z niedopełnieniem obowiązku i ustalenie konsekwencji takiego zachowania czyli ustalenie skutku.

Drugi tytuł alternatywny to oświadczenie. Oświadczenie nie ma odpowiednika w języku prawniczym. Oświadczeniem określamy wypowiedź osoby, która oświadcza coś we własnym imieniu. Oświadczenie nierzetelne to oświadczenie wprost kłamliwe, oświadczenie niepełne. Oświadczenie mogące wprowadzać w błąd inna osobę. Forma oświadczenia w przypadku oświadczenia ukonstytuowanego w art.297 jest oświadczeniem pisemnym. S
Warunkiem odpowiedzialności karnej w trybie art. 297 jest przedstawienie fałszywych, stwierdzających nieprawdę dokumentów. Przedstawienie nierzetelnych oświadczeń. Ta czynność będzie podlegała odpowiedzialności karnej władzy, gdy stwierdzające nieprawdę dokumenty lub oświadczenia dotyczą istotnych okoliczności dla uzyskania wsparcia finansowego.

Dr Kruk PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA GOSPODARCZE
I Wykład 09.11.2012
Strona podmiotowa czynu zabronionego w paragrafach (par.1,1a,3) ma charakter umyślny. W przypadku działania z zamiarem ewentualnym sprawca obejmuje świadomością to, że jest podmiotem uprawnionym, a zarazem podmiotem zobowiązanym do zaopiniowania się spawami majątkowymi lub działalnością innej osoby. Ponadto sprawca obejmuje świadomością to, że nadużywa uprawnień lub niedopełnia obowiązków a przez to wyrządza szkodę majątkową danej osobie jednak na takie zachowanie się godzi. O umyślności zachowania polegającego na wyrządzeniu szkody majątkowej przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, decyduje ustalenie elementu zarówno co do okoliczności związanych z nadużyciem uprawnień jak i okoliczności związanych z niedopełnieniem obowiązku i ustalenie konsekwencji takiego zachowania czyli ustalenie skutku. Zagrożenie karą typ podstawowy art. 296 par.1 zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Drugi typ podstawowy art.296 par.1a dotyczący zachowania sprawcy, który sprowadza niebieskie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej (ponad 200 tys. zł.) zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 1 miesiąca do lat 3. W obu typach podstawowych 1 i 1a dopuszczalne jest zastosowanie regulacji zawartej w art.58 par.3. przepis ten stanowi, że jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat, sąd może orzec zamiast bezwzględnej kary pozbawienia wolności karę grzywny lub karę ograniczenia wolności do lat 2. W szczególności wtedy gdy sąd orzeka równocześnie środek karny. Karę pozbawienia wolności wymienia się w miesiącach i latach. W przypadku sprawcy występku z art.296 par.1a, dopuszczalne jest odstąpienie od wymierzenia kary … wg art.59.
Art.266 k. k przesłanka dodatnia kara nie może przekroczyć 3 lat
Łączy się z oceną społecznej szkodliwości czynu Okoliczności czynu i wina nie budzą wątpliwości, gdy podejrzany podaje okoliczności ze sprawstwa (popełnienie przestępstwa) przyznanie się do winy
Zagrożenie karą do 5 lat. Art.66 par.3. dopuszczalny jest wniosek o …… jeśli sprawca pogodził się z pokrzywdzonym, naprawił szkodę.
Typ kwalifikowany (zagrożenie karą)


(…)

… płatniczych na odległość. Po drugie umożliwia realizacje operacji przy użyciu informatycznych nośników danych. Po trzecie umożliwia elektroniczną identyfikację posiadacza instrumentu płatniczego. Identyfikacja jest niezbędna do przeprowadzenia operacji finansowej ( karta płatnicza, instrument pieniądza płatniczego).
Zamówienie publiczne to odpłatna umowa pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą. Przedmiotem…
… majątkową. Sprawca przestępstwa z art.279 i art.279 par.2 może nie podlegać karze. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary jeżeli ujawnił (par.1) czyn polegający na wyłudzeniu określonego wsparcia finansowego i następnie przed wszczęciem postępowania przeciwko niemu powiadomił organ ścigania. Sprawca z par.2 nie podlega karze jeżeli przed wszczęciem postępowania przygotowawczego dobrowolnie dobiegł wykorzystania np. pożyczki/kredytu/dotacji/zamówienia publicznego. Po trzecie gdy sprawca zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego (naprawił szkodę) instytucja ta będzie miała zastosowanie jeżeli w czynny żal sprawcy został wyrażony przed wszczęciem postępowania przygotowawczego. Tryb ścigania
Występki określone w art.297 są ścigane w trybie publiczno-skarbowym czyli z urzędu. Udaremnienie, uszczuplenia…
…. Ponadto w przypadku wskazania sprawcy grzywna obok kary pozbawienia wolności może zostać wymierzona w wysokości do 3 tys. stawek dziennych. Natomiast art.296 sprowadza instytucje czynnego żalu (wyrażenie skruchy). By zastosować ten paragraf sprawca musi spełnić warunki. Instytucja ta może dotyczyć przed wszczęcia postępowania karnego w całości naprawi szkodę wyrządzoną przestępstwem. Oznacza…
… kredytu, pożyczki. Przedkładaniem są zachowania polegające na składaniu dokumentu jak również przedkładaniem jest oddanie dokumentu do przejrzenia.
Dokument podrobiony lub przerobiony art.2
Dokument poświadczający nieprawdę to taki dokument, który zawiera nieprawdziwe informacje, który został wystawiony prz­­­­­­­­ez funkcjonariusza publicznego. To również dokument zawierający nie prawdziwe informacje…
… świadczeń (kredyt/pożyczka/akredytywa/dotacja). W związku z tym przestępstwo z art.279 par.1 to przestępstwo o charakterze powszechnym (każdy może je popełnić). Występek z art.297 par.2 może popełnić osoba i tylko taka osoba, na której ciąży obowiązek powiadomienia właściwego organu lub instytucji. To obowiązek prawny (ciąży na pracowniku danej instytucji lub organu). Podmiotem przestępstwa z par.2…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz