Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe - strona 1 Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe - strona 2 Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe - strona 3

Fragment notatki:

Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe 7.1. Wprowadzenie do problematyki przestępstw i wykroczeń akcyzowych Delikty akcyzowe- szczególny typ czynów zabronionych w części szczególnej kks WYROBY AKCYZOWE - obowiązek podatkowy powstaje w miejscu w którym zostaną one przeznaczone do konsumpcji "produkcja, przechowywanie, składowanie i przemieszczanie wyrobów akcyzowych zasadza się na procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a w szczególności na instytucji skłądów podatkowych" - wiąże się to z odroczeniem momentu powstania zobowiązania podatkowego w akcyzie, lub też może wiązać się z wygaśnięciem zobowiązania podatkowego, po spełnieniu określonych wymagań
zdarzenie związane z wystąpieniem określonego skutku podatkowego lub jego brakiem, określa się jako zakończenie procedury zawieszania poboru akcyzy
przy wprowadzaniu niektórych wyrobów akcyzowych do konsumpcji, istotne jest ich oznakowanie właściwymi znakami akcyzy
obowiązek przemieszczania wyrobów ak. z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy nie ma charakteru absolutnego
"Techniczny" sposób ujęcia znamion deliktów akcyzowych: szereg szczególnych obowiązków podatkowych dotyczą wyłącznie podmiotów finkcjonujacych w legalnej sferze, a więc tych które uzyskały stosowne zezwolenia włacz podatkowych 7.2. Bezprawne wydanie lub przywóz wyrobów akcyzowych Wydanie wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy: art. 63 § 1 i 2 oznaczenie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy winno mieć miejsce przed datą zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, przed wyprowadzeniem towarów ze składu podatkowego (co de facto wiąże się z ich wprowadzeniem do obrotu na terenie RP)
w przypadku wyrobów akcyzowych importowych (sprowadzonych spoza obszaru UE) i nieobjętych procedurą zawieszania poboru akcyzy oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowego ich nabycia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, znaki akcyzy muszą być naniesione na towar przed datą ich przywozu na teren RP
- penalizowane czyny mogą być popełnione przez pomioty prowadzące skład podatkowy, importera wyrobów akcyzowych, podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i przedstawicieli podatkowych
Wprowadzenie do obrotu wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy przez nowy krąg podmiotów: art. 63 § 3 i 4 Poza podmiotami prowadzącymi skłąd podatkowy (tj. podmiotami uprawnionymi do stosowania procedury zawieszania poboru akcyzy), podmiotami dokonującymi nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importującymi wyroby akcyzowe w celach handlowych na teren RP poza procedurą zawieszania poboru akcyzy, wyroby akcyzowe mogą być też produkowane przez: podmioty, o których mowa w art.116 ust. 1 pkt 5 nowej ustawy o podatku akcyzowym


(…)

… etylowego do 10 hektolitrów rocznie w niezależnej gorzelni oraz producent wyrobów akcyzowych od których uiszczono przedpłatę akcyzy są zobowiązani do zawiadomienia na piśmie właściwego organu podatkowego o zamiarze wywozu za granicę RP wyprodukowanych przez siebie wyrobów akcyzowych. Zawiadomienie musi być złożone przed dniem wydania gotowych wyrobów
podmiot prowadzący skład celny, skład wolnocłowy lub wolny obszar celny lub inny podmiot wprowadzający ayroby akcyzowe przeznaczone do sprzedaży wolnocłowej, muszą złożyć pisemnie zawiadomienie o planowanej czynności na co najmniej 1 dzień przed planowaną datą umieszczenia wyrobów akcyzowych w składzie wolnocłowym lub wolnym obszarze celnym 7.4. Paserstwo akcyzowe: art. 65 kks
umyślny i nieumyślny typ przestępstwa paserstwa akcyzowego + uprzywilejowany typ umyślnego paserstwa + umyślne i nieumyślne wykroczenia, gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu charakter formalny czynów, do ich dokonania nie jest konieczne wystąpienie skutku
czyny te mają charakter powszechny, ich sprawcą może być każdy podmiot, który spełnia ogólne przesłanki odpowiedzialności karnskarbowej
przedmiotem wykonawczym paserstwa są wyłącznie…
… jako przestępstwo, przestępstwo uprzywilejowane lub jako wykroczenie skarbowe (w przypadku mniejszej wagi)
przestępstwo może być dokonane wyłącznie przez działanie i zaniechanie
umyślnie w obu formach
Sankcjonowane są następujące obowiązki:
prowadzący skład podatkowy lub inny podmiot przechowujący wyroby akcyzowe w składzie podatkowym, mają obowiązek złożyć pisemnie zawiadomienie o zamiarze wyprowadzenia ze składu…
… czynności wykonawczych paserstwa akcyzowego
NABYCIE -> dokonanie transakcji na mocy której paser uzyska faktyczne władztwo nad wyrobami akcyzowymi w zamiarze dysponowania nimi jak właściciel
PRZECHOWYWANIE -> dzierżenie wyrobów akcyzowych w celu zachowania ich w stanie niepogorszonym
PRZEWÓZ -> oznacza przemieszczenie wyrobów akcyzowych dobrowolnym środkiem przewozowym, bez znaczenia jest czy sprawca…
… lub wolny obszar celny lub inny podmiot wprowadzający ayroby akcyzowe przeznaczone do sprzedaży wolnocłowej, muszą złożyć pisemnie zawiadomienie o planowanej czynności na co najmniej 1 dzień przed planowaną datą umieszczenia wyrobów akcyzowych w składzie wolnocłowym lub wolnym obszarze celnym 7.4. Paserstwo akcyzowe: art. 65 kks
umyślny i nieumyślny typ przestępstwa paserstwa akcyzowego + uprzywilejowany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz