Przestępczosć nieletnich - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestępczosć nieletnich - omówienie - strona 1 Przestępczosć nieletnich - omówienie - strona 2 Przestępczosć nieletnich - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


Przestępczosć nieletnich
W życiu codziennym spotykamy się z takimi czynami, które zakłócaj± ład społeczny i z takimi zachowaniami, które s± szczególnie użyteczne i poż±dane. Czynom takim towarzyszy zazwyczaj rzecz ważna – reakcja otoczenia: pochwalenie albo potępianie okre¶lonego postępowania, czasami obojętno¶ć. Przestępczo¶ć nieletnich jest obecnie poważnym problemem na całym ¶wiecie. Stanowi ona przedmiot wielu badań naukowych prowadzonych również w Polsce. Walka z niekorzystnymi zjawiskami społecznymi, do których zaliczamy przestępczo¶ć i demoralizację nieletnich, wymaga okre¶lenia i poznania czynników je rodz±cych. Je¶li przyczyn nieprzystosowania poszukuje się w sferze funkcjonowania osobowo¶ci, wówczas kładzie się nacisk na składniki psychologiczne i biologiczne. W rozwoju psychicznym dziecka , o jego przystosowaniu, względnie nieprzystosowaniu decyduje wiele czynników wzajemnie ze sob± powi±zanych. Ich siła oddziaływania zależy od indywidualnych układów i od całokształtu sytuacji, w której dziecko się znajduje, a także od jego wła¶ciwo¶ci psychicznych, jego otoczenia, sposobu realizowania własnych zadań życiowych. Przyczyny wykolejenia społecznego nieletnich s± różne i złożone, tak jak objawy, postawy formy zachowania oraz motywacja postępowania niezgodnego z zasadami moralnymi czy obyczajami.
Działalno¶ć człowieka w dużej mierze zwi±zana jest z pełnieniem przez niego wielu ról społecznych. Pełnienie tych ról polega na wykonywaniu przypisanych im czynno¶ci, zgodnych z oczekiwaniami społecznymi. Z kolei proces nabywania umiejętno¶ci pełnienia roli, okre¶la się mianem socjalizacji. Socjalizacja przebiega w kontek¶cie społecznym oraz w warunkach kontroli społecznej. Każdy człowiek jest tym bardziej przystosowany społecznie, im bardziej jest zdolny i skłonny postępować z oczekiwaniami społecznymi. Niedostosowanymi społecznie s± zatem jednostki, które nie s± zdolne pełnić ról społecznych zgodnie z oczekiwaniami, jak również te, które nie s± skłonne ich pełnić wskutek negatywnego ustosunkowania się wobec oczekiwań społecznych. W drugim przypadku mamy do czynienia z wykolejeniem społecznym. Formułuj±c pojęcie wykolejenia społecznego można zauważyć, że jest to niew±tpliwie zachowanie naruszaj±ce normy prawne, moralne i obyczajowe obowi±zuj±ce w społeczeństwie, jak również negatywny stosunek do tych norm, które kształtuj± się u jednostki wskutek negatywnego ¶rodowiska oraz zaburzeń osobowo¶ciowych uwarunkowanych czynnikami biopsychologicznymi.


(…)

… karalnego
· Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
Trzeci± grupę stanowi± ¶rodki o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, a mianowicie:
· Skierowanie do kuratorskiego o¶rodka pracy z młodzież±
· Umieszczenie w instytucji lub organizacji powołanej do przygotowania zawodowego lub rodzinie zastępczej
¦rodek poprawczy
W ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich wobec…
…, którzy nie ukończyli 13 lat życia. ¦wiadczy to przede wszystkim o zaniedbaniach i braku wła¶ciwej opieki nad dziećmi. W 1997 roku 5 453 dzieci popełniło 3 981 czynów karalnych, w tym: 4 zabójstw, 192 uszkodzeń ciała, 11 zgwałceń, 362 kradzieży rozbójniczych, rozbojów i wymuszeń, 2 043 kradzieży z włamaniem i 1160 kradzieży mienia prywatnego.
W publikowanych analizach dotycz±cych przestępczo¶ci i demoralizacji…
… i młodzieży zjawisk patologicznych takich jak:
§ alkoholizm
§ narkomania
§ prostytucja
§ ucieczka z domów rodzicielskich oraz placówek wychowawczo – opiekuńczych podległych resortowi edukacji
§ zakładów resocjalizacyjnych podległych resortowi sprawiedliwo¶ci
Do najczę¶ciej spotykanych przejawów nieprzystosowania społecznego, maj±cych bezpo¶redni wpływ na przestępczo¶ć nieletnich, zalicza się ucieczki…
… społecznych, wymiaru sprawiedliwo¶ci oraz samych rodzin, częstokroć bezradnych wobec problemów, jakie stwarza im wychowanie dzieci. Powszechnie też uważa się, że profilaktyka jest znacznie skuteczniejszym ¶rodkiem eliminowania tych zjawisk niż działalno¶ć resocjalizacyjna, kiedy nieprzystosowanie społeczne jest już bardzo zaawansowane. Zwi±zek pomiędzy profilaktyk± a resocjalizacj± jest podobny do zwi±zku…
… nieprzystosowaniu społecznemu przez organy ¶cigania realizuje się przez trzy podstawowe funkcje:
- rozpoznanie
- zapobieganie
- ¶ciganie przestępczo¶ci
Funkcjonariusze policji, którzy zajmuj± się problematyk± nieletnich, preferuj± rozpoznanie moralnego zagrożenia młodzieży i zapobiegania jego skutkom. Policja podejmuje różnego typu działania wychowawcze, a także czynno¶ci polegaj±ce na aktywnym współdziałaniu z S…
… nieletniego, który dopu¶cił się czynu karalnego zamieszczono przepis o tym, że s±d rodzinny może orzec o umieszczeniu go w zakładzie poprawczym, je¶li przemawiaj± za tym taki okoliczno¶ci jak:
· charakter czynu
· gdy inne ¶rodki wychowawcze nie rokuj± resocjalizacji nieletniego
· gdy inne ¶rodki wychowawcze okazały się nieskuteczne
Bior±c pod uwagę ¶rodki łagodz±ce orzeczenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz