Metody ochrony nieletnich przed przestępczością

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody ochrony nieletnich przed przestępczością - strona 1 Metody ochrony nieletnich przed przestępczością - strona 2 Metody ochrony nieletnich przed przestępczością - strona 3

Fragment notatki:


Czynniki sprzyjajace przestępczosci nieletnich: metody ochrony nieletnich przed przestępczosci
W ostatnich latach nast±pił znaczny wzrost przestępczo¶ci zwi±zanej z demoralizacj± małoletnich. W obliczu zagrożenia bardzo ważn± kwesti± jest ochrona tej grupy wiekowej przed tego typu czynami.
Przestępczo¶ć zmierzaj±ca do demoralizacji małoletnich, w naszym kraju jak i na ¶wiecie jest problemem wyj±tkowej wagi. Skutki takiej przestępczo¶ci s± niewymierne i powoduj± wzrost patologii oraz zachwianie rozwoju psycho-fizycznego w¶ród osób poddanych tego typu przestępczo¶ci. Przestępczo¶ć ta zaczęła przybierać nowe, coraz groĽniejsze i skomplikowane formy. Walka z ni± stała się jednym z ważniejszych zadań państw i społeczeństw.
Niezbędnym warunkiem skutecznej ochrony małoletnich przed demoralizacj± jest dobrze opracowany plan profilaktyki społecznej. Sprawna dobrze wyszkolona i wyposażona policja oraz przede wszystkim dobre i skutecznie działaj±ce prawo dostosowane do wymogów współczesnego ¶wiata. W tej krótkiej pracy zawarto podstawowe typy czynów demoralizuj±cych osoby małoletnie w ¶wietle prawa karnego. Jest ona próba krótkiego zasygnalizowania ważno¶ci problemu.
Demoralizacja jest to proces odchodzenia od obowi±zuj±cych warto¶ci moralnych, przejawiaj±cy się w postaci przestępczo¶ci, wykolejenia jednostek, korupcji w skutek tego procesu.[1]
W szerszym ujęciu wyja¶nia się demoralizację jako stan osobowo¶ci cechuj±cy się negatywnym nastawieniem (postaw±) wobec oczekiwań społecznych, zgodnych z rol± społeczn± nieletniego jako syna (córki), ucznia, uczestnika grupy rówie¶niczej, uczestnika gry, zabawy lub innej imprezy, młodocianego pracownika, młodego obywatela.
Podkre¶la się przy tym, ze demoralizacja jest wynikiem i jednocze¶nie przejawem nieprzystosowania społecznego nieletniego, wskazuj±c (art. 4 § 1 ustawy) na typowe przejawy tego nieprzystosowania.
Zwraca się uwagę, że nie chodzi o zachowanie jednostkowe, sporadyczne, izolowane, lecz o zespoły różnorodnych zachowań powtarzaj±ce się wielokrotnie i utrzymuj±ce się.[2] Demoralizacja jest więc szczególn± postaci± nieprzystosowania społecznego ze względu na to, że chodzi o jego wysoki stopień, intensywno¶ć i trwało¶ć.
Rozwój cywilizacji z jednej strony ułatwia człowiekowi życie, z drugiej za¶ komplikuje proces jego egzystencji stwarzaj±c złe perspektywy degradacji i demoralizacji młodego pokolenia.
Nowym problemem ostatniej dekady XX wieku jest dehumanizacja życia. Następuje zmiana systemu warto¶ci. Warto¶ci moralne ustępuj± przed kultem pieni±dza. Aktualny staje się więc problem ochrony człowieka przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami mog±cymi powodować demoralizację.[3]


(…)

… do¶ć obszerny katalog ¶rodków karnych (wychowawczych).
Nie s± to ¶rodki zupełnie nowe, ponieważ funkcjonowały one już wcze¶niej poza kodeksem karnym, na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nowym ¶rodkiem jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz przepadek rzeczy uzyskanych w zwi±zku z popełnieniem czynu karalnego.
Katalog ¶rodków wychowawczych kształtuje art. 6 pkt 1-9 i obejmuje:
1. Upomnienie,
2. Zobowi±zanie do okre¶lonego postępowania,
3. Nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,
4. Nadzór organizacji lub osoby udzielaj±cej poręczenia za nieletniego,
5. Nadzór kuratora,
6. Skierowanie do kuratorskiego o¶rodka pracy z młodzież±,
7. Zakaz prowadzenia pojazdów,
8. Przepadek rzeczy uzyskanych w zwi±zku z popełnieniem czynu zabronionego,
9. Umieszczenie w instytucji lub organizacji powołanej do przygotowania zawodowego, w rodzinie zastępczej, w zakładzie wychowawczym lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej.[10]
Ustawa przewiduje też pewne ¶rodki wobec rodziców i opiekunów w celu wymuszenia aktywizacji działań wychowawczych. S± to następuj±ce ¶rodki: zobowi±zanie rodziców lub opiekunów do poprawy warunków wychowawczych, bytowych, lub zdrowotnych nieletniego; do ¶cisłej współpracy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz