Przesłanki stanowienia aktów porządkowych

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przesłanki stanowienia aktów porządkowych - strona 1 Przesłanki stanowienia aktów porządkowych - strona 2 Przesłanki stanowienia aktów porządkowych - strona 3

Fragment notatki:


Przesłanki stanowienia aktów porządkowych Ustawodawca uzależnia stanowienie aktów porządkowych od łącznego spełnienia 3 przesłanek:
a) dot. stanu prawnego i to przesłankę nazywa prof. Dąbek przesłanką obiektywną
b) dot., stanu faktycznego - subiektywną c) dot., obszaru występowania zagrożenia- terytorialną. Ad a) Przesłanką prawną jest istnienie pewnego zakresu nie uregulowania, a wiec zbadanie czy w obowiązującym stanie prawnym materia, która ma być regulowana przepisami porządkowymi nie została unormowana w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących. Chodzi tu o wyeliminowania dublowania możliwości modyfikacji czy zmian aktów powszechnie obowiązujących przez przepisy porządkowe. Ten zakres nie uregulowania jest pojęciem wymagającym precyzyjnego ustalenia znaczenia. Warto zadać tu sobie pytanie: co oznacza uregulowanie i co oznacza zarys. Powszechnie w doktrynie przyjmuje się, ze nie uregulowania oznacza taką lukę w przepisach prawnych powszechnie obowiązujących, która umożliwia w pełni normatywne rozstrzygnięcie powstałych sytuacji faktycznych. W przypadku, jak mówi profesor-sami-wiecie-kto , ogólnego zamarkowania w przepisach powszechnie obowiązujących możliwa jest regulacja w przepisach porządkowych. Poza tym trzeba w momencie podejmowania decyzji związanej z wydaniem przepisów porządkowych stwierdzić czy pozostawiona luka w prawie nie ma charakteru celowego jako luka nie do wypełnienia. Dot. to będzie sfery stosunków społecznych, w ogóle nie poddających się regulacji prawnych - istniejących obiektywnie poza granicą ingerencji prawodawczej. W takich sytuacjach kiedy materia w ogóle nie nadaje się do regulacji prawnej, to nie nadaje się też do regulacji w przepisach porządkowych. Wrażliwa sfera moralności nie jest regulowana przepisami powszechnie obowiązującymi, nie otwiera możliwości nieskrępowanego prawodawstwa w przepisach porządkowych. Lokalny prawodawca musi rozważyć wnikliwie przewidywaną skuteczną regulacji w związku z funkcjonującymi społecznie zasadami i wartościami. Ten użyty przez ustawodawcę w zakresie nie uregulowanych stron ma charakter nie ostry i wymaga to zawsze od organu , który wydaje przepisy porządkowe rozstrzygnięcia czy ta przesłanka prawna w zakresie nie uregulowanym jest spełniona. Tutaj doktryna mówi że akt prawa miejscowego nie może zastępować, ani dublować ustawy ani innych przepisów prawa powszechnego, a wiec regulować tego co w ustawach bo wykraczało by to za zakres dopuszczalnego upoważnienia- naruszało by to hierarchię aktów normatywnych w razie uregulowania tego zagadnienia w sposób odmienny niż w ustawie. Nawet dokładne powtórzenie w przepisie porządkowym tego co jest w ustawie jest wadliwe, bowiem nie jest spełniony wymóg nie uregulowania i po drugie to powtórzenie może rodzić konsekwencje takie, ze przepisy porządkowe będą interpretowały odmiennie co doprowadzi do często zmiany intencji ustawodawcy. To wynika też z zasad techniki prawodawczej, ale odnosi się to też do innych aktów np. rozporządzeń.


(…)

…, ale nie jest to zupełnie poza kontrolą. Ad c)
Ustawodawca uzależnia możliwość stanowienia niektórych aktów porządkowych od przesłanki terytorialnej w przypadku powiatowych aktów porządkowych, bowiem ich stanowienie jest możliwe tylko wtedy, gdy obszar występującego zagrożenia przekracza organ jednej gminy. Natomiast w przypadku rozporządzeń porządkowych powiatowego lekarza weterynarii wówczas, jeżeli obszar zagrożenia chorobą zakaźna przekracza obszar jednego powiatu. Wtedy upoważniony do wydania przepisu porządkowego jest powiatowy lekarz weterynarii albo wojewoda. !!! Cechą przepisów porządkowych jest to , ze jest to jedyny rodzaj aktów prawa miejscowego , w którym możliwe jest nałożenie kary grzywny za ich nieprzestrzeganie. Organy stanowiące mają możliwość sformułowania sankcji karnych za nieprzestrzeganie…
… naruszone i wymagają ochrony. Znowu ta niechlujność ustawodawcy spowodowała, że katalog tych dóbr w różnych ustawach jest różny. W ustawie o samorządzie gminnym do katalogu dóbr zalicza się : życie, zdrowie, spokój, porządek, bezpieczeństwo publiczne. W ustawie o samorządzie powiatowym dodatkowo mienie i ochrona środowiska naturalnego. Jeszcze inny jest w ustawie o administracji rządowej w województwie…
…, ale nie jest to zupełnie poza kontrolą. Ad c)
Ustawodawca uzależnia możliwość stanowienia niektórych aktów porządkowych od przesłanki terytorialnej w przypadku powiatowych aktów porządkowych, bowiem ich stanowienie jest możliwe tylko wtedy, gdy obszar występującego zagrożenia przekracza organ jednej gminy. Natomiast w przypadku rozporządzeń porządkowych powiatowego lekarza weterynarii wówczas, jeżeli obszar zagrożenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz