Przesłanki procesowe - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przesłanki procesowe - opracowanie - strona 1 Przesłanki procesowe - opracowanie - strona 2 Przesłanki procesowe - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

37. Przesłanki procesowe Warunki dopuszczalności postęp. karnego - przesłanki procesowe - określone stany (sytuacje), z którymi prawo karne procesowe łączy dopuszczalność albo niedopuszczalność postęp. karnego. W art. 17 KPK wymieniono katalog przesłanek procesowych „ 1 Nie wszczyna się postęp., a wszczęte umarzą gdy; czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia postęp. społeczna szkodliwość czynu jest znikoma ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze oskarżony zmarł nastąpiło przedawnienie karalności postęp. karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych brak skargi uprawnionego oskarżyciela brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby upraw, chyba że ustawa stanowi inaczej zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie. *2. Do chwili otrzymania wniosku lub zezwolenia władzy, od których ustawa uzależnia ściganie, organy procesowe dokonują tylko czynności niecierpiących zwłoki w celu zabezpieczenia śladów i dowodów, a także czynności zmierzających do wyjaśnienia, czy wniosek będzie złożony lub zezwolenie będzie wydane. * 3 Niemożność przypisania winy sprawcy czynu nie wyłącza postęp. dotyczącego zastosowania środków zabezpieczających.” Podział przesłanek procesowych: ze względu na dopuszczalność procesu: przesłanki pozytywne (dodatnie) przesłanki negatywne (ujemne, tzw. przeszkody procesowe) Aby konkretne postęp. było dopuszczalne, konieczne jest istnienie wszystkich przesłanek procesowych pozytywnych, wymaganych dla danego rodzaju sprawy i dla danego etapu postęp. Jednocześnie nie może występować żadna przesłanka o charakt. negatywnym. Jeżeli występowanie określonego stanu powoduje, że postęp. jest dopuszczalne, to mamy do czynienia z przesłanką pozytywną. Jeżeli zaś występowanie określonego stanu powoduje, że postęp. jest niedopuszczalne, to mamy do czynienia z przesłanką negatywną ze względu na rodzaj postęp.: przesłanki ogólne - stany warunkujące dopuszczalność postęp. zwyczajnego przesłanki szczególne - stany warunkujące dopuszczalność postęp. szczególnego; wyst zazwyczaj obok przesłanek ogólnych, niejako dodatkowo - dla dopuszczalności postęp. szczególnego niezbędne jest istnienie wszystkich wymaganych przesłanek warunkujących dopuszczalność postęp zwyczajnym, a ponadto przesłanki szczególne, przewidziane dla danego trybu szczeg. Niekiedy ustawodawstwo zastępuje jakąś przesłankę ogólna3 specyficzną dla pewnego trybu, przesłanką szczególną, albo w ogóle rezygnuje z określonej przesłanki ogólnej. ze względu na warunkowanie dopuszczalności stadiów szeroko rozumianego postęp. karnego bądź tylko niektórych:

(…)

… dopuszczalność postęp. o określony czyn, przeciwko określonej osobie — tylko w danym układzie procesowym. E) ze względu na charakter, wynikający z różnego stosunku do prawa karnego materialnego: przesłanki o charakterze materialnym przesłanki o charakterze mieszanym przesłanki o charakterze czysto formalnym (ściśle procesowym) - Niekiedy przesłanki dzieli się tylko na formalne i materialne, a wówczas mieszane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz