Przesłanki nieważności - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przesłanki nieważności - wykład - strona 1 Przesłanki nieważności - wykład - strona 2 Przesłanki nieważności - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Przesłanki nieważności: 1. Brak kompetencji: Brak kompetencji (brak właściwości) pozwanego wydającego akt prawny jest zawsze uwzględniany przez sąd z urzędu. Wada taka może przybrać wiele postaci, m.in.:
- UE jest całkowicie pozbawiona kompetencji do wydania aktu w danej dziedzinie,
- UE jest co prawda wyposażona w stosowne kompetencje, ale powinna była je wykonać za pośrednictwem innej instytucji, jednostki organizacyjnej lub innego organu,
- działanie aktu prawnego w sposób niedopuszczalny rozszerzono poza terytorium UE (akt prawa UE skutkuje poza obszarem stosowania tego praw)
- pozwany działał zanim przyznano mu kompetencję w danym obszarze lub po utracie kompetencji wcześniej mu przysługujących. 2. Naruszenie istotnego wymogu proceduralnego: - naruszenie procedury legislacyjnej, mające postać wyboru niewłaściwej podstawy prawnej dla przyjęcia aktu, co najczęściej skutkuje nieprawidłową procedurą przyjmowania aktu,
- naruszenie wymogów co do formalnej postaci aktu, - naruszenie prawa do obrony i prawa do bycia wysłuchanym, przysługującego zarówno jednostkom, jak i państwom członkowskim
- brak należytego uzasadnienia w rozumieniu art. 296 TFUE, wyjaśniającego w klarowny i jednoznaczny sposób rozumowanie pozwanego, pozwalającego w klarowny i jednoznaczny sposób rozumowanie pozwanego, pozwalającego ewentualnemu skarżącemu rozważyć, czy akt prawny jest prawidłowy, czy też może dotknięty wadą pozwalającą podważyć jego legalność, zaś sądowi UE rozstrzygnąć o zasadności skargi; uzasadnienie musi się odnosić do konkretnej sprawy, nie jest natomiast konieczne, aby omawiało wyczerpująco wszystkie kwestie faktyczne i prawne. 3. Naruszenie Traktatu lub jakiejkolwiek reguły prawnej związanej z jego stosowaniem: Przesłanka naruszenia Traktatu lub jakiejkolwiek reguły prawnej związanej z jego stosowaniem jest odpowiednikiem szeroko pojętego naruszenia prawa materialnego w rozumieniu procedur krajowych. Może przybrać formę błędnej wykładni przepisu bądź jego nieprawidłowego zastosowania, ewentualnie naruszenia reguł zwyczajowego prawa międzynarodowego. Badane jest tylko na wniosek strony. 4. Nadużycie władzy: Nadużycie władzy ma miejsce jedynie wtedy, gdy:
- pozwany przyjmuje akt prawny wyłącznie bądź przede wszystkim po to, aby osiągnąć cel inny niż ten, dla którego przyznano mu kompetencje lub aby obejść procedurę przewidzianą w takich przypadkach - co można stwierdzić na podstawie obiektywnych i spójnych dowodów,
- pozwany kieruje się bezprawnymi pobudkami bądź dopuszcza się poważnego braku staranności graniczącego z pogardą dla prawnego celu działania.

(…)

… to bowiem równowadze instytucjonalnej ustanowionej w Traktatach. 11. Skarga na zaniechanie działania przez instytucje Unii (art. 265 TFUE):
„ Jeśli PE, Rada Europejska, Rada, Komisja lub Europejski Bank Centralny, z naruszeniem Traktatów, zaniechają działania, Państwa Członkowskie i inne instytucje Unii mogą wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu stwierdzenia tego naruszenia.
Niniejszy…
… Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku centralnego bądź Komisji. Jedynym ograniczeniem jest to, aby pozwany był częścią struktur UE, nie zaś państwa członkowskiego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia. 2. Legitymacja czynna:
Zgodnie z art. 265 TFUE powodów można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej będą się zaliczać państwa członkowskie oraz instytucje Unii. Podmioty…
… o kolejne dziesięć dni. W odróżnieniu od większości procedur krajowych skarga musi trafić w terminie do biura sekretarza Trybunału.
Sąd UE ma obowiązek badać zachowanie terminu z urzędu. Upływ terminu powoduje wygaśnięcie prawa do skargi, skutkujące odrzuceniem jej jako niedopuszczalnej. Skutek ten nie wystąpi, jeżeli strona dowiedzie zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności lub siły wyższej. Pojęcie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz