Przepływy pieniężne -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne - są to strumienie (netto) różnic (sald) pomiędzy wpływami i wydatkami, jakie zgodnie z dokonanymi prognozami wystąpią w poszczególnych okresach (najczęściej latach, ale mogą być półroczne a nawet kwartalne).
Jedynym sposobem spłaty kredytu przy PF jest przychód, który generuje projekt. Zasady przy opracowywaniu przepływów : Przyrostowego ujęcia ( incremental priciple ) - polega na tym, że przepływy pieniężne projektu powinny być uwzględniane w wymiarze przyrostowym, tzn., aby ustalić przepływy projektu należy ustalić przepływy:
„z projektem”
„bez projektu”
Różnica pomiędzy tymi sytuacjami odzwierciedla przyrostowe przepływy finansowe, które są przypisane projektowi. Przepływ pieniężny projektu w roku t = przepływ pieniężny firmy z projektem w roku t - przepływ pieniężny firmy bez projektu w roku t Wskazówki, - aby dotrzymać zasadę :
Należy rozważać wszystkie efekty (konsekwencje) towarzyszące projektowi nawet uboczne - przy złożonych projektach wpływy i wydatki nie są zbyt łatwe do oszacowania Kanibalizm produktowy - nowy produkt „pożera”, zastępuje stary produkt.
Nie uwzględnianie w rachunku tzw. kosztów utopionych ( sunk cost )
Należy uwzględniać w analizie projektu koszty ogólne firmy
Należy dobrze oszacowywać kapitał obrotowy netto KON - jest to wartość zmienna, gdyż poziom KON zależy od poziomu aktywności gospodarczej firmy
O ile nakłady na aktywa trwałe występują w pierwszych latach i te aktywa są amortyzowane (oprócz ziemi), KON jest periodycznie odrabiany i nie jest amortyzowany, stąd też zakłada się że KON w końcu okresu obliczeniowego (ostatnim roku analizy) powinien mieć wartość rezydualną na poziomie wartości księgowej. Zgodności - strumienie pieniężne oraz stopy dyskontowe służące do dyskontowania strumieni powinny być dopasowane do: Poszczególnych stron uczestników projektu finansujących projekt - projekt jest finansowany przez różne strony:
Kapitał własny
Kapitał obcy Przepływy mogą być odrębnie obliczane :
Bez rozbijania na uczestników
Tylko dla kapitału własnego
Jak ustalamy stopę dyskontową: przepływy dla całego projektu, dla kapitału własnego - na podstawie kosztu kapitału własnego Inflacji - rachunek inwestycyjny jest szczególnie narażony na inflację, bo to jest rachunek wieloletni, który siłą rzeczy jest narażony na inflację, Jak sobie radzić z inflacją? Zrobić prognozę (rachunek przepływu) w cenach stałych i przyjmuje się stopę nieobciążoną inflacją Wyrażenie można oznaczyć

(…)

… (inicjujące)
Środki finansowe wniesione przez właścicieli firmy na finansowanie projektu
Operacyjne przepływy pieniężne
Zysk operacyjny po opodatkowaniu
- wypłaty dywidendy z tytułu akcji uprzywilejowanych
­+ amortyzacja
- inne obciążenia niepieniężne
Przepływy obejmujące likwidację (wpływu) i spłatę
Wartość końcowa netto aktywów trwałych
+ WKN aktywów bieżących
- spłata kredytów długoterminowych
- wykup…
…)
Operacyjne przepływy = operacyjne przepływy pieniężne - operacyjne wpływy pieniężne ze starych aktywów, gdyby nie zostały wymienione
Końcowy CF = (wartość rezydualna nowych aktywów po opodatkowaniu + odzyskany KON nowych aktywów) - (wartość rezydualna po opodatkowaniu uzyskana ze starych aktywów gdyby nie zostały wymienione + odzysk. KON starych aktywów)
W analizie projektów odtworzeniowych należy oszacować…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz