Przekształcenie SCE - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przekształcenie SCE - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Przekształcenie SCE
9SCE może zostać przekształcona w spółdzielnię podlegającą prawu państwa członkowskiego, w którym mieści się jej siedziba statutowa, przy czym uchwała o przekształceniu nie może zostać podjęta przed upływem dwóch lat od zarejestrowania lub przed zatwierdzeniem sprawozdań finansowych za dwa pierwsze lata obrotowe (art. 76 ust. 1 rozporządzenia). Przekształcenie SCE w spółdzielnię nie prowadzi do jej rozwiązania ani do powstania nowej osoby prawnej (art. 76 ust. 2 rozporządzenia). Organ zarządzający lub organ administrujący SCE sporządza plan przekształcenia oraz sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne przekształcenia, jak również jego wpływ na zatrudnienie, oraz wskazujące skutki przyjęcia formy spółdzielni dla członków i posiadaczy udziałów określonych w art. 14 rozporządzenia oraz dla pracowników. Plan przekształcenia musi zostać ogłoszony w sposób określony przez prawo każdego z państw członkowskich, przynajmniej na miesiąc przed walnym zgromadzeniem zwołanym w celu podjęcia uchwały o przekształceniu. Przed walnym zgromadzeniem, które ma zatwierdzić plan przekształcenia, jeden lub kilku niezależnych biegłych wyznaczonych lub dopuszczonych zgodnie z przepisami prawa krajowego przez sąd lub organ administracyjny w państwie członkowskim, którego prawu podlega SCE przekształcana w spółdzielnię, zaświadczają, że spółdzielnia ta dysponuje aktywami w wysokości równej co najmniej jej kapitałowi. Walne zgromadzenie SCE zatwierdza plan przekształcenia wraz ze statutem spółdzielni. Uchwała walnego zgromadzenia podejmowana jest zgodnie z przepisami prawa krajowego (art. 76 ust. 3-6 rozporządzenia).
Podobnie jak w przypadku spółki europejskiej, należy przyjąć, iż SCE może ulec przekształceniu nie tylko w spółdzielnię prawa krajowego, ale również w inne krajowe struktury organizacyjne, jeżeli prawo krajowe dopuszcza możliwość takiego przekształcenia spółdzielni krajowych. Przemawiają za tym te podobne względy jak te, które dotyczą spółki europejskiej (SE).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz