Przekroje poprzeczne mostów betonowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2261
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przekroje poprzeczne mostów betonowych - wykład - strona 1 Przekroje poprzeczne mostów betonowych - wykład - strona 2 Przekroje poprzeczne mostów betonowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Przekroje poprzeczne mostów betonowych
Za podstawowy typ przekroju poprzecznego mostów betonowych można uznać pełną płytę. Do zalet przekroju poprzecznego oznaczonego 1 na rysunku 5.89 moż­na zaliczyć:
- małą wysokość konstrukcyjną,
- dowolność rozmieszczenia podpór,
- proste deskowanie (forma) o małym obwodzie zwilżenia,
- łatwość ułożenia zbrojenia i cięgien,
- łatwość betonowania, zagęszczenia i pielęgnacji świeżego betonu,
- eliminację klasycznego pomostu (płyty pomostowej, podłużnie, poprzecznie) oraz stężeń pomostu i stężeń dźwigarów,
- dużą sztywność giętną i skrętną dźwigara płytowego zapewniającą korzystne prze­noszenie obciążeń usytuowanych niesymetrycznie oraz obciążeń dynamicznych,
- stałą sztywność płyty zwiększającą trwałość nawierzchni i izolacji,
- gładkie podniebienie ułatwiające przewietrzanie.
Do wad omawianego ustroju należy zaliczyć przede wszystkim duży ciężar płyty (nadmiar materiału w płaszczyźnie obojętnej) zwiększający oddziaływania prze­kazywane na podpory. Z tego względu ogranicza się jej grubość do ok. 1 - 1,3 m.
W celu zmniejszenia ciężaru płyty, lepszego wykorzystania tworzywa można stosować przekroje półpłytowe (la), o rozwiniętych wspornikach (Ib) o krzywoli­niowym zarysie podniebienia (lc), a w przypadku mostów wąskich - stosować prze­kroje z belką krawędziową (Id), umożliwiające zmniejszenie wysokości konstruk­cyjnej. Wysięg wsporników w rozwiązaniu lb może być przyjmowany do ok. - sze-
1 3
rokości ustroju, a szerokość środkowej części ustroju zgodnie z la - ok. - szeroko­ści ustroju i ok. 3 - 4 grubości podstawowej płyty.
Innym zabiegiem prowadzącym do zmniejszenia ciężaru (zwykle do 30%), jest wprowadzenie do przekroju 1 pustek wewnętrznych (2 a, b, c) - wprowadzenie orto-tropii technicznej. Zabiegi te po woduj ą j ednak zwiększenie pracochłonności robót zbrojarskich i utrudnienie procesu betonowania. Pustki wewnętrzne zwykle uzysku­je się stosując deskowanie stracone.
Następny sposób zmniejszenia ciężaru płyty, jednocześnie zwiększający sztyw­ność giętną, polega na „wycięciu kasetonów" z płyty i uzyskaniu przęsła wielodźwi-garowego (3) - przęsła złożonego z rusztu prętowego połączonego jednostronnie pły­ta pomostową. Wykonanie takiego przęsła wymaga skomplikowanych deskowań, więk­szej pracochłonności przygotowania zbrojenia i procesu betonowania. Dlatego ko­rzystniej jest podzielić przęsło na belki o wymiarach wykonanych w wytwórni i scalić je na budowie. W prefabrykacji belkowej utrudnieniem jest wykonanie poprzecznie. W ustrojach prefabrykowanych korzystniejsze jest stosowanie belek o stałym na dłu­gości przekroju poprzecznym bez belek poprzecznych (5). Zmniejszenie sztywności poprzecznej

(…)

…, wielodźwigarowy, skrzynkowy można wy­odrębnić wiele form pośrednich, np.: płytowo-belkowych, płytowo-powłokowych, płytowo-skrzynkowych, powłokowo-skrzynkowych właśnie ze względu na łatwość kształtowania. Z tego samego względu przyjęty typ przekroju poprzecznego mostu betonowego łatwo jest zmienić na długości mostu dostosowując go do rozkładu sił wewnętrznych. Mosty dwu- i wielodźwigarowe, w obrębie podpór…
… situ przyjmuje się w przedziale 2 - 5 m, natomiast w mostach wykony­wanych z prefabrykatów - 1 - 3 m oraz może być uwzględniany dodatkowy waru­nek 0,8 - 1,0 wysokości dźwigara.
Przy rosnącej rozpiętości w większym stopniu trzeba zwiększyć sztywność (wy­sokość ustrojową) niż nośność. Z tego względu ze wzrostem rozpiętości zmniejsza się liczbę dźwigarów do dwóch o rozstawie 5 - 7 m (4) - a nawet jednego…
… odporność na niekorzystny wpływ naturalnego środowiska. Wymienionych problemów można uniknąć eliminując po-przecznice i wprowadzając dodatkowo płytę dolną (6). Jeżeli jej grubość będzie znaczna w porównaniu z szerokością przęsła, to otrzyma się przekrój skrzynkowy wielokomorowy (7, 7b) lub z rozdzielonymi skrzynkami (7a, 4b). Wreszcie zmniej­szenie liczby komór prowadzi do przekroju skrzynkowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz