Przekrój podłużny - widok z boku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przekrój podłużny - widok z boku  - strona 1

Fragment notatki:

P Ó W ID OK /P R Z E KR ÓJ -R YSUNEK OGÓL NY R ZEKR ÓJ  PO D NY WIDOK Z BOKU 1:1 S to ek nasypow y u moc n iony  a u row ymi yta mi  pa rki ngow ymi B alu stra da mo stow a Kor pus ysko S zcz eli na d yl at ac yjna 2% 2% w a rs twa c ier alna  z  betonu  as faltow ego  g r.  5  c m w a rs twa w i c a  z  betonu  as faltow ego  g r.  4  c m papa as faltow a ter moz gr z ew al na              g r.  1  c m el betow a p y ta pomo s tu                           gr . 2 0  -  3 3  c m w a rs twa c ier alna  z  betonu  as faltow ego  g r.  5  c m w a rs twa w i c a  z  betonu  as faltow ego  g r.  4  c m podbudow a gr . 12  c m w ar s tw a  oc hr onna  z  betonu  g r.  4  c m iz olac ja pr z ec iwwo d n a y ta  pr z ej c iow a  gr .  3 0  c m P o p rzec znic a Urz d ze nie d ylata cyjne 2 .85% B ari era  oc hro nn a  S P -O6 Wpust czek Wg. o dr b ne go  pr o je ktu POLITE CHNIKA KRAKOW SKA im.  T A D E U S Z A  K O C IU S Z K I W YD ZI A  IN YN IE RI I L DO WEJ  KA DEDR A BU DO WY M OSTÓ W I  TUNELI W YK ON A Y: A NN A AD AM CZYK, ANNA U R B A N SP RAWDZI :     dr in . MAREK  P A TA K TEM AT:    PRZ EKRÓ J PO D NY / W IDO K Z BOKU G R.9    po dp is   da ta UW AG I: Nr. rys 2 Sk ala 1:100 10% UTWORZONY PRZEZ PROGRAM EDUKACYJNY FIRMY AUTODESK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM  EDUK A C Y J N Y  F IR MY  A U T O D E S K UTWORZONY PRZEZ PROGRAM EDUK AC YJ NY  FIR MY A UT OD ES K UTWORZONY PRZEZ PROGRAM  EDUK A C Y J N Y  F IR MY  A U T O D E S K

(…)

… 10%
UTWORZONY PRZEZ PROGRAM EDUKACYJNY FIRMY AUTODESK
2%
Bariera ochronna SP-O6
czek
2.85%
warstwa cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
warstwa wi
ca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
papa asfaltowa termozgrzewalna
gr. 1 cm
elbetowa p yta pomostu
gr. 20 - 33 cm
NY
Balustrada mostowa
1
1:
Urz dzenie
dylatacyjne
WIDOK Z BOKU
PÓ WIDOK/PRZEKRÓJ-RYSUNEK OGÓLNY
RZEKRÓJ POD
Wpust
warstwa cieralna z betonu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz