Przegląd sprawozdań finansowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przegląd sprawozdań finansowych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

WYKŁAD 13 23-05-2012
Przegląd sprawozdań finansowych ma na celu umożliwiać biegłemu rewidentowi udzielenie odpowiedzi na pytanie czy:
na podstawie procedur, które nie zapewniają wszystkich dowodów wymaganych przy badaniu
nic nie nasuwa jego podejrzeń, iż sprawozdanie finansowe nie zostały sporządzone (we wszystkich istotnych aspektach) zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości.
Procedury przeglądu w swej istocie nie zapewniają osiągnięcia celów w takim stopniu jak to ma miejsce przy dokonywaniu badania; dlatego też stopień pewności wyrażony w raporcie z przeglądu (negatywne zapewnienie) jest znaczenie niższy, niż w przypadku badania sprawozdania finansowego.
Przeglądowi może podlegać sprawozdanie finansowe lub skrócone sprawozdanie finansowe. Skrócone sprawozdanie finansowe- rozumie się przez to niepełne sprawozdanie finansowe zawierające przynajmniej wszystkie grupy pozycji i sumy cząstkowe, które znalazły się w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym jednostki, a także wybrane informacje objaśniające wymagane przez MSR nr 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”.
Skrócone sprawozdanie finansowe poddawane przeglądowi może obejmować okres krótszy aniżeli rok obrotowy i zostać sporządzone na inny dzień aniżeli koniec roku obrotowego. Sprawozdanie takie w treści raportu biegłego rewidenta z przeglądu nazywa się sprawozdaniem śródrocznym
Za sporządzenie skróconego sprawozdania finansowego ponosi kierownik jednostki przedkładającej je do przeglądu.
Podstawą wykonania usługi przeglądu jest odpowiednia umowa, zawarta między podmiotem uprawnionym do badania, a jednostką.
W umowie o przegląd sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta należy wyrażenie zaznaczyć, że zakres i metody przeprowadzania przeglądu nie pozwalają na wyrażenie opinii (w rozumieniu art. 65 UoR).
Kluczowy biegły rewident odpowiada za stanowisko wyrażone na podstawie wyników przeglądu przeprowadzonego w imieniu podmiotu uprawnionego, przy udziale innych osób uczestniczących w przeglądzie.
Celem przeglądu sprawozdania finansowego jest wyrażenie stanowiska przez biegłego rewidenta, na podstawie przeprowadzonego przeglądu, że:
nie zidentyfikowano niczego, co nie pozwoliłoby na stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe jest zgodne z zasadami (polityką) rachunkowości,
rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy jednostki przedkładającej to sprawozdanie. Przy przeprowadzaniu przeglądu sprawozdania finansowego należy uwzględnić, że:
dane wykazywane w bilansie wchodzącym w skład tego sprawozdania mogą nie wyć weryfikowalne drogą inwentaryzacji,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz