Przegląd podstawowych klas związków pierwiastków - Elektroujemność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przegląd podstawowych klas związków pierwiastków - Elektroujemność - strona 1 Przegląd podstawowych klas związków pierwiastków - Elektroujemność - strona 2 Przegląd podstawowych klas związków pierwiastków - Elektroujemność - strona 3

Fragment notatki:

PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH KLAS ZWIĄZKÓW PIERWIASTKÓW BLOKÓW s i p Wstęp. Elektroujemność pierwiastków Elektroujemność, χ , jest to wielkość określająca zdolność atomu pierwiastka znajdującego się w cząsteczce do przyciągania ku sobie elektronów. Znane są trzy skale elektronegatywności zdefiniowane przez Paulinga, Mullikana i Alfreda-Rochowa. W powszechnym użyciu pozostaje skala Paulinga. Pierwiastki o największym powinowactwie elektronowym, fluor i tlen , mają najwyższe elektroujemnośc i: χ F = 4 i χ O = 3,5 . Pierwiastki o najmniejszym powinowactwie elektronowym, mianowicie litowce, mają elektroujemności χ

(…)

…-. Wodorki takie tworzą litowce, berylowce oraz glin.
● kowalencyjne, tworzone przez węglowce, azotowce, tlenowce i fluorowce, gdzie atomy wodoru są +1 stopniu utlenienia, H+. Szczególnym przypadkiem jest diborowodór, B2H6, w którym występuje specyficzne wiązanie kowalencyjne poprzez trójcentrowy orbital cząsteczkowy H - B - H. Różnice elektroujemności dla tlenu i wodoru oraz azotu i wodoru są równe…
… kowalencyjnych A-B w związkach AmBn na podstawie procentowego udziału wiązania jonowego:
% = 16│χA-χB│+ 3,5│ χA-χB │2 (1)
Procentowe udziały wiązania jonowego w zależności od różnicy elektroujemności podano w tabeli 1.
Tabela 1. Udział wiązania jonowego w zależności od różnicy χA-χB
χA-χB
%
χA-χB
%
0,2
0,4
0,6
0,8
1,2
1,4
1,6
3,3
7,0
10,9
15,0
24,2
29,3
34,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,2
40,1
46,0
52,1
58,6
65,3
72,2
87,0
Ogólnie można to ująć regułą jakościową, że duża różnica elektronegatywności pierwiastków A i B jest typowa dla związków z wiązaniami jonowymi, natomiast mała różnica jest charakterystyczna dla związków z wiązaniami kowalencyjnymi. Regułę tę ilustruje tabela 2.
Tabela 2. Jakościowy wpływ różnicy elektroujemności na charakter wiązań chemicznych w wieloatomowych cząsteczkach pierwiastków (np…
… jonowego w halogenowodorach HX (X = F, Cl, Br, I) maleje wraz z elektroujemnością fluorowca (tabela 3). Tabela 3. Udział wiązania jonowego w halogenowodorach HX
Związek
χX-χH
Udział wiązania jonowego [%]
HF
HCl
HBr
HI
1,9
0,9
0,7
0.4
45
18
12
5
Wodorki litowców, berylowców, glinu i galu są tu wyjątkiem, ponieważ całkowicie jonowego charakteru wiązań w tych związkach nie można uzasadnić w oparciu o małe…
…] - kwas heksafluorofosforowy(V)
Kwasy tlenowe
HBO2 - kwas borowy(III)
H2CO3 - kwas węglowy
HNO2 - kwas azotowy(III)
HNO3 - kwas azotowy(V)
H3PO3 - kwas fosforowy(III)
H3PO4 - kwas fosforowy(V)
H3AsO4 - kwas arsenowy(V)
H2SO3 - kwas siarkowy(IV)
H2SO4 - kwas siarkowy(VI)
H2SeO4 - kwas selenowy(VI)
HClO4 - kwas chlorowy(VII)
Kwasy rozpuszczone w roztworach wodnych mają różną moc jako elektrolity…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz