Przedsiębiorstwo - opis funkcjonowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo - opis funkcjonowania - strona 1 Przedsiębiorstwo - opis funkcjonowania - strona 2 Przedsiębiorstwo - opis funkcjonowania - strona 3

Fragment notatki:

FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo jako producent. Procesy produkcji. proces produkcji ↓ nakłady → produkcja Nakłady - dobra (lub usługi) wykorzystywane w procesie produkcji:
praca
energia, surowce, materiały, półprodukty
kapitał rzeczowy w postaci maszyn i urządzeń, wyposażenia oraz budynków (nakłady kapitału = zużycie kapitału) → amortyzacja ziemia
kapitał rzeczowy (środki trwałe, aktywa rzeczowe) - te dobra, które nie zużywają się całkowicie w jednym cyklu produkcyjnym
Zużycie fizyczne i zużycie moralne (ekonomiczne) kapitału
Koszty produkcji Koszty w przedsiębiorstwie: materialne:
materiałowe i usług materialnych (koszty zużytych w procesie produkcji materiałów, surowców, energii, półproduktów)
amortyzacja
niematerialne:
osobowe (wynagrodzenia za pracę)
finansowe (ubezpieczenia rzeczowe i społeczne, odsetki od kredytu, opłaty dzierżawne, itp.)
Amortyzacja amortyzacja (umorzenie) - utrata wartości dobra kapitałowego w danym okresie (np. w ciągu roku), która następuje na skutek wykorzystania tego dobra w procesie produkcji. Jest to więc rozłożenie w czasie wartości zużycia środków trwałych . odpisy amortyzacyjne - kwoty amortyzacji naliczane jako składnik kosztów
fundusz amortyzacji - fundusz środków finansowych powstających w wyniku gromadzenia odpisów amortyzacyjnych
Amortyzacja:
liniowa
degresywna
przyspieszona
Amortyzacja A:
gdzie:
W 0 - wartość początkowa środków trwałych
W K - wartość końcowa środków trwałych
K L - koszty likwidacji
K R - koszty remontu
n - ilość lat użytkowania środków trwałych
Roczna stopa amortyzacji a t (w przypadku amortyzacji liniowej)
Amortyzacji degresywna - przyjęcie w corocznych odpisach amortyzacji tej samej stopy amortyzacji, lecz od aktualnej (a nie początkowej) wartości środków trwałych
Amortyzacja przyspieszona - skrócenie okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych
amortyzacja :
rozumiana jako składnik kosztów odzwierciedlający wartość zużycia kapitału (środków trwałych)
rozumiana jako fundusz amortyzacji przeznaczony na odtworzenie zużytego kapitału ( na inwestycje odtworzeniowe , inaczej: restytucyjne )
Inwestycje. Źródła finansowania.

(…)

… całkowity
1000
Utarg całkowity
1000
Koszt księgowy
700
Koszt księgowy
700
Koszt alternatywny kapitału
100
Koszt alternatywny pracy właściciela
150
Łączne koszty ekonomiczne
950
Zysk księgowy
300
Zysk normalny (łączny koszt alternatywny)
250
Zysk nadzwyczajny (ekonomiczny)
50
Teoria podaży
Z - zysk, Q - produkcja, U - utarg, K - koszty, UK - utarg krańcowy,
KK - koszt krańcowy
Literatura zalecana do wykładu…
….
Oblicz utarg krańcowy przy wzroście produkcji.
Wykreśl krzywe utargu krańcowego i kosztu krańcowego.
Na jakim poziomie przedsiębiorstwo powinno ustalić wielkość produkcji, jeśli dąży do maksymalizacji zysku?
Na jakim poziomie przedsiębiorstwo ustaliłoby wielkość produkcji, gdyby dążyło do maksymalizacji utargu?
Przy jakiej wielkości produkcji przedsiębiorstwo maksymalizowałoby zysk, gdyby koszt krańcowy (przy każdym poziomie produkcji) był o 32 zł. wyższy?
Przy jakiej wielkości produkcji przedsiębiorstwo maksymalizowałoby zysk, gdyby utarg krańcowy (przy każdym poziomie produkcji) był o 34 zł. wyższy, natomiast rozkład kosztów krańcowych nie uległ zmianie?
Dokonujemy obliczeń:
Pro-dukcja
Cena
Koszt całkowity
Utarg całkowity
Zysk
Utarg krańcowy
Koszt krańcowy
0
x
0
0
0
72-0=72
17-0=17
1
72
17
1⋅72=72
72-17=55…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz