Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa - omówienie  - strona 1 Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa - omówienie  - strona 2 Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Dr Łukaszewicz - Ekonomia
7. ZACHOWANIE I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
Pytania ważne dla przedsiębiorstw: jak, przy danych rozmiarach produkcji, kształtują się koszty wytwarzania oraz ile wyniesie utarg (przychody) za sprzedaży? Koszty wytwarzania (przy każdych rozmiarach produkcji) zależą od: zastosowanej technologii i cen poszczególnych czynników decydujących o sumie wydatków przedsiębiorstwa na ich zakup. Utarg zależy od kształtowania się krzywej popytu na wyroby danego przedsiębiorstwa. Krzywa ta określa cenę, przy której dana wielkość produkcji może być sprzedana.
Zyski stanowią nadwyżkę utargu nad kosztami. Założenie teorii podaży: celem wszystkich przedsiębiorstw jest maksymalizacja zysku. Przedsiębiorstwa są w stanie ustalić taką wielkość produkcji, przy której osiągają maksymalne zyski. Organizacja przedsiębiorstwa
Działalność gospodarcza jest prowadzona przez:
firmy jednoosobowe (sole traders)
Są to przedsiębiorstwa należące do jednego właściciela, który ma prawo do całości dochodów, a także ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne straty. W razie bankructwa aktywa właściciela, łącznie z osobistym majątkiem (Np. dom), muszą zostać sprzedane, a pieniądze ze sprzedaży rozdzielone między wierzycieli. spółki jawne (partnerships)
Jest to organizacja mająca cele gospodarcze, którą tworzą dwie lub więcej osób, będących właścicielami spółki. Dzielą oni pomiędzy siebie zyski i ponoszą wspólną odpowiedzialność za straty. Istnieją różne formy uczestnictwa w spółce: część wspólników może wnieść wkład finansowy i uczestniczyć w podziale zysku, ale nie brać aktywnego udziału w prowadzeniu przedsiębiorstwa, ale są też firmy mające wielu udziałowców czynnie uczestniczących w prowadzeniu interesów. Sp. jawna jest spółką z nieograniczoną odpowiedzialnością - w przypadku bankructwa właściciele muszą spłacić długi firmy, sprzedając czasem swój majątek osobisty. Dzięki temu klienci tych firm darzą je zaufaniem. spółki kapitałowe (companies (ang.) /corporations (amer.))
Jest to organizacja prowadząca w sposób prawnie dozwolony działalność produkcyjną i handlową. Osobowość prawna takiej spółki jest oddzielona od osobowości prawnej jej właścicieli. Własność jest rozdzielona między akcjonariuszy. Pierwotnymi akcjonariuszami są osoby, które założyły przedsiębiorstwo, lecz obecnie sprzedały swój udział w zyskach innym osobom. Sprzedaż prawa do udziału w zyskach jest źródłem nowych funduszy dla przedsiębiorstwa. Akcje spółek publicznych (notowanych na giełdzie) mogą zostać odsprzedane na giełdzie. Aby stać się akcjonariuszem spółki trzeba kupić akcje na giełdzie, płacąc za nie cenę równowagi, czyli cenę równoważącą popyt i podaż akcji danej spółki w określonym dniu. Akcjonariusz uzyskują dochód dwojakiego rodzaju:


(…)

… jednego cyklu produkcyjnego, np. budynki, ciężarówki. Energia elektryczna nie jest dobrem kapitałowym, bo całkowicie zużywa się ją w procesie produkcyjnym w danym okresie. Dobra kapitałowe = środki trwałe = aktywa rzeczowe
Jak należy traktować koszt dobra kapitałowego przy obliczaniu zysków i kosztów? W rocznych kosztach przedsiębiorstwa umieszcza się koszt zużycia (amortyzacji) danego dobra kapitałowego, a nie koszt jego zakupu. Amortyzacja - utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku, będąca rezultatem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji.
Uwzględnienie zużycia kapitału prowadzi do powstania różnicy między zyskiem w ujęciu ekonomicznym a przepływami pieniężnymi netto. Zakupowi dobra kapitałowego towarzyszy duży odpływ gotówki-większy niż wartość amortyzacji w pierwszym roku. Może się zdarzyć…
… dobra kapitałowego) do kosztów ekonomicznych przedsiębiorstwa powoduje rozłożenie kosztu zakupu środków trwałych na cały okres ich eksploatacji. Zapasy - dobra przechowywane przez przedsiębiorstwo na potrzeby przyszłej sprzedaży.
Gromadzenie zapasów jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości produkcji i sprzedaży. Np. firma ma na składzie 500 tys. samochodów. W ciągu roku wyprodukowała 1 mln samochodów…
… produkcji o jednostkę.
Utarg (przychód) krańcowy (ang. marginal revenue) - wzrost utargu całkowitego wywołany zwiększeniem produkcji o jednostkę.
Dopóki utarg krańcowy jest większy od kosztu krańcowego, dopóty przedsiębiorstwo powinno zwiększać produkcję. Każda dodatkowo wyprodukowana i sprzedana jednostka produktu bardziej zwiększa całkowite przychody niż koszty całkowite, co oznacza, że wzrastają zyski…
… przychodów uzyskanych ze sprzedaży poprzednich jednostek.
Kształt krzywej utargu krańcowego zależy wyłącznie od kształtu krzywej popytu na produkty przedsiębiorstwa.
Jeżeli utarg krańcowy przewyższa koszt krańcowy, to zwiększenie produkcji o jednostkę będzie oznaczało wzrost zysków.
Przedsiębiorstwo dążące do maksymalizacji zysku powinno zwiększa produkcję tak długo, jak długo przychody krańcowe są większe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz