Przedsiębiorstwo inteligentne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo inteligentne  - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim jest przedsiębiorstwo inteligentne. Zajęcia prowadzone były na Politechnice Opolskiej przez dr Daniela Puciato. Plik składa się z 13 stron.

Informacje zawarte w notatce to: cechy przedsiębiorstwa inteligentnego, cele przedsiębiorstwa, sekcje zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności, rodzaje działalności gospodarczej.

A także: funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, znaczenie sektora MSP.

TEMAT: PRZEDSIĘBIORSTWO INTELIGENTNE 1. Przedsiębiorstwo inteligentne jest odpowiedzią na realia nowych czasów w których wiedza i informacja narastają lawinowo, starzeje się, co powoduje powstanie problemu sprawnego zarządzania. Coraz większe znaczenie nabierają w przedsiębiorstwie dobra niematerialne. Ten proces wymaga zmian w sposobie zarządzania przedsiębiorstwem. Stworzenia takiej organizacji, która „wie”, „myśli”, „uczy się”. Inteligentne przedsiębiorstwo oparte jest na sumie wiedzy, którą dysponują poszczególni pracownicy, wiedzy ciągle wzbogacanej, rozwijanej i udostępnianej przedsiębiorstwu.
2. Podstawowe cechy przedsiębiorstwa inteligentnego to:
jest zbudowane na kompetencji pracowników
jest oparte na bazie własnych kompetencji niezbędnych do koordynowania nowego przedsiębiorstwa
buduje modele rzeczywistości i je stymuluje
zwraca się uwagę na te czynniki, które odpowiadają za uczenie się pracowników
posiada zdolność do osiągania wszystkich wskaźników efektywności i wzrostu ekonomicznego
ważne miejsce wskazuje inicjatywa pracowników
3. Cele przedsiębiorstwa:
maksymalizacja zysku
rozwój przedsiębiorstwa
osiągnięcie zakładanego udziału w rynku
przetrwanie przedsiębiorstwa
osiągnięcie równowagi finansowej
wzrost sprzedaży
maksymalizacja bogactwa właścicieli
4. Systematyka przedsiębiorstw
Jest to klasyfikacja, pozwala na wyodrębnienie cech istotnych dla poszczególnych typów przedsiębiorstw, wybór właściwego rodzaju i formy odpowiednio do prowadzonej działalności gospodarczej, ułatwia rozpoznanie istoty przedsiębiorstw, funkcji i warunków działania.
I. Przedsiębiorstwa można klasyfikować według różnych kryteriów
przedsiębiorstwo o własności indywidualnej
spółki
II. Sekcje zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD według GUS ):
rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo
rybołówstwo i rybactwo
górnictwo i kopalnictwo
przetwórstwa przemysłowego
wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę
budownictwo
handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów itd.
hotele i restauracje
transportu, gospodarki magazynowej i łączności
pośrednictwa finansowego
obsługi nieruchomości i firm
administracji publicznej, obrony narodowej, ubezpieczeń
edukacji
ochrony zdrowia i opieki społecznej
działalności usługowej komunalnej i socjalnej
gospodarstw domowych zatrudniających pracowników


(…)

… jeden natomiast (komandytariusz) do wysokości tzw. sumy komandytowej - wkładu kapitałowego wspólnika. Umowa spółki winna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa. Spółkę reprezentują komplementariusze, których nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki.
Zalety: możliwość zaangażowania w działalność spółki kapitałów komandytariuszy.
Wady: niski poziom bezpieczeństwa…
…. Forma własności:
a) sektora publicznego
państwowe
jednostek samorządu terytorialnego
b) sektora prywatnego
prywatne
zagraniczne
spółdzielnie
PPZG Wykład 5 i 6 Temat: Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.
Osoba fizyczna to człowiek będący podmiotem stosunków cywilnoprawnych. Cechami charakterystycznymi dla osób fizycznych są:
zdolność prawna;
zdolność do czynności prawnych;
zdolność sądowa;
zdolność procesowa;
miejsce zamieszkania. Osoba prawna jest to jednostka organizacyjna, której prawo przedmiotowe przyznaje zdolność prawną, czyli może ona być podmiotem praw i obowiązków w sferze prawa cywilnego. Osobę prawną cechują:
zdolność prawna;
zdolność do czynności prawnych;
zdolność sądową;
zdolność procesową;
podlegają wpisowi do rejestrów. Zdolność prawna to zdolność do występowania…
… w wieku od 13 do 18 lat oraz ubezwłasnowolnieni częściowo).
Zdolność sądowa to zdolność do występowania w cywilnym procesie sądowym w charakterze strony (powoda lub pozwanego).
Zdolność procesowa to zdolność do podejmowania czynności procesowych, czyli czynności, których celem jest wszczęcie, prowadzenie i ukończenie procesu cywilnego. Przedsiębiorstwo o własności indywidualnej to przedsięwzięcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz