Przedsiębiorstwo i rachunek ekonomiczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo i rachunek ekonomiczny - strona 1 Przedsiębiorstwo i rachunek ekonomiczny - strona 2 Przedsiębiorstwo i rachunek ekonomiczny - strona 3

Fragment notatki:

Przedsiębiorstwo i rachunek ekonomiczny Przedsiębiorstwo     wyodrębniona   jednostka   gospodarcza  wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa  (prywatnego)   maksymalizacja zysku . Rodzaje przedsiębiorstw 1. kryterium – forma własności:   prywatne   spółdzielcze   państwowe 2. kryterium –  wielkość:  małe  (do 50 pracowników)  średnie  (od 50 do 500 pracowników)  duże  (ponad 500 pracowników) 3. kryterium – forma organizacyjno-prawna:  firma jednoosobowa   (firma będąca własnością jednej osoby,  która   otrzymuje   całość   zysków   i   ponosi   pełną   odpowie- dzialność za ewentualne straty)  spółka jawna  (firma będąca własnością dwóch lub więcej osób  fizycznych, które dzielą się zyskiem i są współodpowiedzialne  za ewentualne straty)  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   (spółka, za zobo- wiązania   której  właściciele  odpowiadają   tylko  do  wysokości  wniesionych udziałów)  spółka   akcyjna   (firma   będąca   wspólną   własnością   akcjo- nariuszy) Utargi, koszty i zyski Utarg (przychód ze sprzedaży)     ilość pieniędzy uzyskana ze  sprzedaży dóbr i usług w ciągu jakiegoś okresu. Koszty     nakłady   poniesione   na   wytworzenie   tych   dóbr   lub  usług. Zysk   nadwyżka utargu nad kosztami. Oznaczenia i definicje Z — zysk całkowity; K — koszt całkowity [ ang. TC ]; U — utarg całkowity [ ang. TR ]; Q — wielkość produkcji; k  =  K / Q — koszt   przeciętny   (przeciętny  koszt jednostki produktu) [ ang. AC ]; k’   =  dK / dQ — koszt   krańcowy   (koszt   ostatniej  jednostki   produkcji,   przyrost   kosztów  związany   ze   zwiększeniem   produkcji   o  jednostkę) [ ang. MC ]; u  =  U / Q — utarg   przeciętny   (przeciętny  utarg na jednostkę produktu, tj. średnia cena)  [ ang. AR ]; u’  =  dU / dQ — utarg krańcowy (utarg z ostatniej  sprzedanej jednostki produktu, przyrost utargu  związany   ze   zwiększeniem   sprzedaży   o  jednostkę) [ ang. MR ]. Koszt księgowy i pełny koszt ekonomiczny Pełny   rachunek   kosztów   powinien   uwzględnić,   obok   kosztów  księgowych, także nie rejestrowane elementy kosztów, jak koszt  alternatywny użycia kapitału finansowego przedsiębiorstwa oraz  wartość pracy właściciela. Koszt   alternatywny   (koszt   utraconych   możliwości)   —   suma  dochodów  utraconych  w  wyniku  niewykorzystania  posiadanych  zasobów w najlepszym z istniejących alternatywnych zastosowań.

(…)

… przychodów,
gdyż można proporcjonalnie zwiększać nakłady wszystkich
czynników (czynników stałych oraz czynników zmiennych).
Funkcja produkcji jest liniowa.
Funkcja kosztów całkowitych K = f(Q) jest symetrycznym
odwróceniem funkcji produkcji Q = g(N) (N – nakłady).
Z krzywej kosztów całkowitych wyznaczamy krzywe kosztu
przeciętnego i kosztu krańcowego.
Poniższy rysunek przedstawia funkcje produkcji…
… całkowity;
K
— koszt całkowity [ang. TC];
U
— utarg całkowity [ang. TR];
Q
— wielkość produkcji;
k = K/Q

koszt przeciętny (przeciętny
koszt jednostki produktu) [ang. AC];
k’ = dK/dQ

koszt krańcowy (koszt ostatniej
jednostki
produkcji,
przyrost
kosztów
związany ze zwiększeniem produkcji o
jednostkę) [ang. MC];
u = U/Q

utarg przeciętny (przeciętny
utarg na jednostkę produktu, tj. średnia cena)
[ang. AR…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz