Przedmioty inne niż rzeczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmioty inne niż rzeczy - strona 1 Przedmioty inne niż rzeczy - strona 2 Przedmioty inne niż rzeczy - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
PRZEDMIOTY INNE NIŻ RZECZY I. Przedmioty materialne niebędące rzeczami nie występują w postaci wyodrębnionej lub zindywidualizowanej, a doktryna konstruuje w odniesieniu do nich, innego rodzaju (niż rzeczowe) prawa podmiotowe.
Rodzaje takich rzeczy:
ciecze i gazy;
kopaliny;
zwierzęta w stanie wolnym. Ciecze i gazy gdy nie występują w postaci zamkniętej, a system prawny nie uznaje ich za kopaliny;
odrębny system norm (prawo wodne) regulujący korzystanie i obrót cieczami i gazami położonymi w złożu naturalnym. Kopaliny zalegające w ziemi złoża różnych minerałów
specjalistyczny reżim prawny dot. sposobu i prawo do ich eksploatacji (prawo górnicze) Zwierzęta w stanie wolnym zwierzyna swobodnie przemieszczająca się na polach i w lasach oraz ryby żyjące w stanie wolnym → ze względu na stan wolności, skorelowany z niepodporządkowaniem władztwu człowieka doktryna nie uznawała ich za rzeczy, choć Prawo Łowieckie uznawało je za dobro ogólnonarodowe, stanowiące własność SP → rozstrzygnięte ustawą o ochronie zwierząt - każde zwierzę nie jest rzeczą. II. Przedmioty niematerialne cecha negatywna - nie mają postaci materii w sensie fizykalnym;
Wśród nich na wyróżnienie zasługują:
energia;
dobra intelektualne;
dobra osobiste;
pieniądze;
papiery wartościowe. Energia rożne rodzaje energii (elektryczna, jądrowa, cieplna) choć nie są materialne, są mierzalne a przez to zdolne do uczestnictwa w obrocie.
Art. 555 kc wskazuje, że energia może być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego, ale gospodarka różnymi rodzajami energii uregulowana jest w ustawach szczególnych. Dobra o charakterze intelektualnym w szczególności utwory literackie, artystyczne, naukowe, wynalazki, wzory użytkowe - wytwór umysłu → brak materialnej formy, a przedmioty materialne pełnią tylko funkcję przekaźników oryginalnych treści myślowych Dobra osobiste Niematerialny i niemajątkowy charakter , choć czasem splatają się w sposób nierozerwalny z dobrami intelektualnymi. Pieniądze Pieniądz - albo jako znak pieniężny (przybiera postać swoistego rodzaju rzeczy ruchomych) albo jako nosiciel i miernik wartości (doniosłość przede wszystkim w orbicie stosunków zobowiązaniowych). Papiery wartościowe Choć są to dokumenty, to nie kartka decyduje o ich istocie, ale określone treści myślowe na niej zawarte. Posiadanie dokumentu konieczne jest do wykonywania związanych z nim praw, a niektóre przepisy dotyczące przenoszenia własności rzeczy odnoszą się także do obrotu papierami wartościowymi → szerzej w prawie zobowiązań.

(…)

… rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych (treść - korzystanie z cudzej rzeczy);
wierzytelności (np. depozyt bankowy), prawa wynikające z papierów wartościowych oraz środki pieniężne;
koncesje, licencje i zezwolenia (uprawnienia typu administracyjnego);
patenty i inne prawa własności przemysłowej (określone ustawą o własności przemysłowej);
majątkowe prawa autorskie i pokrewne (określone ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
tajemnice przedsiębiorstwa (tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz