Przedmioty stosunków cywilno-prawnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 6139
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmioty stosunków cywilno-prawnych - strona 1 Przedmioty stosunków cywilno-prawnych - strona 2 Przedmioty stosunków cywilno-prawnych - strona 3

Fragment notatki:


DR KATARZYNA GÓRSKA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI  WYKŁAD IV Przedmioty stosunków cywilnoprawnych Przedmiot stosunku cywilnoprawnego  zachowanie się stron stosunku (dozwolone, nakazane  lub zakazane), regulowane normami prawa cywilnego  oraz obiekty, których to zachowanie dotyczy  przedmiot prawa podmiotowego (praw podmiotowych) POJĘCIE Przedmioty stosunku cywilnoprawnego  - podstawowe kategorie - 1. rzeczy 2. przedmioty materialne nie będące rzeczami 3. przedmioty niematerialne 4. zespolone funkcjonalnie masy majątkowe Rzeczy,  jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych • rzeczy =  przedmioty materialne  (art. 45 KC) • wyodrębnione z przyrody • w całości lub w części • rzeczy ruchome  i nieruchomości • znajdujące się w obrocie ( res in commercio ) Rodzaje rzeczy wg. KC 1.  pojęcie i rodzaje  – art. 46 KC • grunty • budynki • lokale Oznaczone co do tożsamości (TYLKO!) 2.  konsekwencje normatywne : - wyodrębnienie praw, właściwych  tylko dla nieruchomości  - system ujawniania praw  rzeczowych na  nieruchomościach (księgi  wieczyste) - specyficzny sposób regulacji  granic prawa własności oraz  nabycia i utraty prawa własności 1.  pojęcie Rzeczy, które nie są nieruchomościami  (definicja  a contrario ) Co do tożsamości lub co do gatunku; 2. konsekwencje normatywne Zasadniczo – brak szczególnego reżimu prawnego odnoszącego się tylko do rzeczy ruchomych; Wyjątki: rzeczy szczególnego przeznaczenia, np. broń, dobra kultury; Nieruchomości  Rzeczy ruchome Nieruchomości gruntowe  części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności  (art. 46 par. 1 )  podstawą wyodrębnienia jest podział fizyczny (geodezyjny) oraz prawny (przypisanie gruntu osobie właściciela)  obowiązuje  zasada  superficies solo cedit , co oznacza, że częściami składowymi gruntu są : 1.  budynki oraz inne urządzenia trwale z gruntem związane (art. 48 KC); wyjątki: art. 49 KC, 2.  drzewa i inne rośliny  od chwili zasadzenia lub zasiania, wyjątki – np. art. 279 KC 2.  prawa związane  z własnością nieruchomości (art. 50 KC)  szczególnym rodzajem gruntu jest  nieruchomość rolna (art. 461KC). Nieruchomości budynkowe • wg. art. 3 pkt. 2 Pr. budowl.  budynek  to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach • budynki = części składowe gruntu • na podstawie przepisu szczególnego stanowią  odrębny od gruntu przedmiot

(…)


Rzeczy przyszłe
 mają powstać w przyszłości (mają zostać
wyprodukowane, wytworzone), nie istnieją w chwili
dokonywania czynności prawnej;
 mogą być przedmiotem wielu różnych umów, a z
niektórymi są ściśle związana
 znaczenie wyodrębnienia:
zob. art. 53 kc; 155 kc
Części składowe rzeczy
• art. 47 par. 2 KC – częścią składową rzeczy jest wszystko, co
nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia…
… są ściśle związana
znaczenie wyodrębnienia:
zob. art. 53 kc; 155 kc
Części składowe rzeczy


art. 47 par. 2 KC – częścią składową rzeczy jest wszystko, co
nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej
zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany
przedmiotu odłączonego
przykład: silnik w samochodzie, budynek na gruncie
połączenie musi mieć charakter fizyczny, trwały…
… relatywizowania do
określonej osoby
 rodzaje mienia:
– mienie państwowe (art. 441 kc)
- mienie komunalne (art. 165 Konstytucji RP – JST
przysługuje własność i inne prawa majątkowe)
- mienie osobiste
- inne (np. stowarzyszeń, fundacji itp.)
DR KATARZYNA GÓRSKA
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
WYKŁAD IV
Przedmioty stosunków cywilnoprawnych
Przedmiot stosunku cywilnoprawnego
POJĘCIE


zachowanie się stron stosunku…
…, wyrażające ogół praw
majątkowych, w tym zwłaszcza prawo własności i inne
prawa rzeczowe
- termin zawsze odnoszący się tylko do aktywów
- jest używany abstrakcyjnie, bez relatywizowania do
określonej osoby

rodzaje mienia:
– mienie państwowe (art. 441 kc)
- mienie komunalne (art. 165 Konstytucji RP – JST
przysługuje własność i inne prawa majątkowe)
- mienie osobiste
- inne (np. stowarzyszeń, fundacji itp.)

… podobne
do własności, poprzez:
1. odesłanie do przepisów o własności lub o prawach
rzeczowych, lub
2. użycie terminu „własność” (np. własność wód – art.
10 ust. 1 Pr. wodnego) , który jednak nie pokrywa się z
pojęciem własności w rozumieniu KC
PRZEDMIOTY NIEMATERIALNE:
- energia
- dobra intelektualne (utwory literackie, artystyczne,
naukowe, wzory użytkowe)
- dobra osobiste
Status prawny…
…. znaki pieniężne - szczególny rodzaj rzeczy ruchomych, na
których są wyrażone jednostki pieniężne (rzeczy oznaczone co
do gatunku; wyjątkowo indywidualnie)
• zasadą jest, że pieniądze same w sobie nie stanowią
przedmiotu stosunków cywilnoprawnych, chyba że są rzeczami
ruchomymi, jak znaki pieniężne, numizmaty, pieniądze
pamiątkowe i produkty mennicy
Przedsiębiorstwo,
jako przedmiot stosunków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz